Gmina Bargłów Kościelny                                                       Bargłów Kościelny  dnia 29.05.2015 r.

     ul. Augustowska 47

16-320 Bargłów Kościelny

 

 

Nr sprawy: WZ.271.5.2015                                                  

 

 

 

INFORMACJA

o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na

zakup i dostawa pospółki do remontu gruntowych dróg gminnych i lokalnych na terenie Gminy Bargłów Kościelny w ciągu 2015 roku

 

         Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) informuje, że  w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę pospółki do remontu gruntowych dróg gminnych i lokalnych na terenie Gminy Bargłów Kościelny w ciągu 2015 roku dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej.

 

W przedmiotowym postępowaniu złożono 6 ofert. Zamawiający dokonał oceny i porównania złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu. Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się kryteriami: cena oferty brutto – waga 98 % i terminem płatności faktury – waga 2 %.

 

Lp.

Nazwa Oferenta

Streszczenie spełniania warunków udziału w postępowaniu i oceny ofert

Liczba punktów w kryterium cena

Liczba punktów w kryterium termin płatności faktury

Liczba punktów ogółem

1.

BUDBAUM MOSTY I DROGI Sp. z o.o.

ul. Północna 27A

16-400 Suwałki

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

43,16

1

44,16

2.

ABM Progress Sp. z o.o.

ul. Marsa 56 B

04-242 Warszawa

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

88,01

2

90,01

3.

FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA Waldemar Kulhawik

ul. St. Konarskiego 26

16-300 Augustów

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

60,98

2

62,98

4.

ŁAPTRANS Monika Łapińska

Turówka 9

16-300 Augustów

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

88,56

2

90,56

5.

BUDOKOP Mariusz Łapiński

Pruska Wielka 25

16-300 Augustów

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

92,62

2

94,62

6.

Usługi Sprzętowe Paweł Zubrzycki

Lipniak 13

16-402 Suwałki

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

98,00

2

100,00

 

 

Na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryterium oceny ofert ustalono, iż oferta nr 6 złożona przez Wykonawcę Usługi Sprzętowe Paweł Zubrzycki odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i została wybrana jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w specyfikacji kryterium wyboru.

 

 

 

 

                                                                                                     

                                                                                                       Zastępca Wójta

 

                                                                                                    Radosław Wawiórko                   

 

Metryka strony

Udostępniający: ug

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Grajewski

Wprowadzający: Tomasz Grajewski

Data wprowadzenia: 2015-05-29

Data modyfikacji: 2015-05-29

Opublikował: Tomasz Grajewski

Data publikacji: 2015-05-29