Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty "Remont i przebudowa obiektów przyszkolnych - boisk wielofunkcyjnych, bieżni okrężnej, skoczni i rzutni oraz budowa terenowych urządzeń sportowych ( siłowni zewnętrznej )".

INFORMACJA
o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zamawiający, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Remont i przebudowa obiektów przyszkolnych – boisk wielofunkcyjnych, bieżni okrężnej, skoczni i rzutni oraz budowa terenowych urządzeń sportowych (siłowni zewnętrznej)”, dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej.

Wykaz złożonych ofert wraz z przyznaną punktacją:\

lp. Nazwa Oferenta Liczba punktów w kryterium cena Liczba punktów w kryterium okres gwarancja Łączna punktacja
1 Complexe Sportif Grażyna Kowalska
ul. Kościuszki 4/3
05-240 Tłuszcz
60,00 40,00 100,00
2 BULLAIT” Andrzej Ciuchta
ul. Okulickiego 13/21
82-300 Elbląg

Na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert ustalono, iż oferta nr 1 złożona przez Wykonawcę Complexe Sportif Grażyna Kowalska ul. Kościuszki 4/3, 05-240 Tłuszcz odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i została wybrana jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w specyfikacji kryteria wyboru.

Zastępca Wójta

/-/

Radosław Wawiórko

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: URZĄD GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

Wytwarzający/odpowiadający: Paweł Wysocki

Wprowadzający: Paweł Wysocki

Data modyfikacji: 2017-06-06

Opublikował: Paweł Wysocki

Data publikacji: 2017-06-06