INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty na remont i przebudowę obiektów przyszkolnych – boisk wielofunkcyjnych

  Bargłów Kościelny, dnia 23.09.2016 r.

Gmina Bargłów Kościelny                                          

ul. Augustowska 47

16-320 Bargłów Kościelny

 

O. 271.7.2016                       

 

 

INFORMACJA

o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

         Zamawiający, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) informuje, że                    w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na remont i przebudowę obiektów przyszkolnych – boisk wielofunkcyjnych dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej.

 

Wykaz złożonych ofert wraz z przyznaną punktacją:

 

Nazwa Oferenta

Liczba punktów w kryterium cena

Liczba punktów w kryterium okres gwarancja

Łączna punktacja

TORAKOL Rajmund Zalewski

Koszczały 9,

88-210 Dobre

60,00

40,00

100,00

Przedsiębiorstwo Budowlane „MONOBET” Marian Andrzejewski

ul. Włocławska 14C,

87-617 Bobrowniki

57,70

33,33

91,03

Eurocourt Sp. z o.o.

ul. Wolności 8 lok. 7,

26-600 Radom

51,27

33,33

84,60

 

            Na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert ustalono, iż oferta nr 1 złożona przez Wykonawcę TORAKOL Rajmund Zalewski Koszczały 9, 88-210 Dobre odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz w specyfikacji istotnych warunków zamówienia            i została wybrana jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w specyfikacji kryteria wyboru.

 

                                                                                                                      Wójt

                                                                                                         

                                                                                                          Andrzej Kwieciński

Metryka strony

Udostępniający: URZĄD GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

Wytwarzający/odpowiadający: ug

Wprowadzający: Tomasz Grajewski

Modyfikujący: Tomasz Grajewski

Data modyfikacji: 2016-09-26

Opublikował: Tomasz Grajewski

Data publikacji: 2016-09-26