Bargłów Kościelny, dnia 23.04.2015 r.

Gmina Bargłów Kościelny                                                  

      ul. Augustowska 47

16-320 Bargłów Kościelny

 

Nr sprawy: WZ.271.4.2014   

  

 

 

   Wszyscy uczestnicy postępowania

o udzielenie zamówienia publicznego

 

 

ZAWIADOMIENIE

O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

Zamawiający działając zgodnie z art. 93 ust 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Zakup i dostawę destruktu” prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

 

UZASADNIENIE PRAWNE

Zgodnie z dyspozycją  art. 93 ust 1 pkt 1 ustawy  Prawo zamówień publicznych postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego unieważnia się, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3.

 

UZASADNIENIE FAKTYCZNE

Do dnia 21 kwietnia 2015 r. do godz. 9:00, tj. do wyznaczonego terminu składania ofert nie wpłynęła żadna oferta. Mając powyższe na uwadze wobec braku ofert w przedmiotowym postępowaniu spełniona jest wskazana w art. 93 ust 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych przesłanka unieważnienia przedmiotowego postępowania. W związku z powyższym Zamawiający winien unieważnić przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. Mając na względzie powyższe okoliczności, unieważnienie postępowania jest uzasadnione i konieczne. 

 

 

                                                              

 

Wójt

 

 Andrzej Kwieciński

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: ug

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Grajewski

Wprowadzający: Tomasz Grajewski

Data wprowadzenia: 2015-04-23

Data modyfikacji: 2015-04-23

Opublikował: Tomasz Grajewski

Data publikacji: 2015-04-23