Bargłów Kościelny 28.12.2007 r.

   Wójt Gminy

Bargłów Kościelny

O.0055-VII/07

                                                                Rada Gminy

Bargłów Kościelny

 

 

Wysoka Rado

 

        W swoim wystąpieniu chcę zdać sprawozdanie z okresu między sesyjnego tj. od 28.09.2007 r. do 28.12.2007 r.

 

       Z zakresu realizacji uchwał podjętych na VI zwyczajnej sesji Rady Gminy, zostały one wysłane do Wojewody, RIO oraz Wydziału Nadzoru celem publikacji.

 

 

Na bieżąco są realizowane założenia budżetu Gminy na 2007 rok. Uchwała Nr VI/44/07 Rady Gminy Bargłów Kościelny w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Augustowskiemu na realizację zadania „Przebudowa dróg powiatowych wchodzących w skład ciągu drogowego Bargłów Kościelny – Granica Państwa”, Uchwała Nr VI/45/07 Rady Gminy Bargłów Kościelny w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Augustowie i Suwałkach,

Uchwała Nr VI/45/07 Rady Gminy Bargłów Kościelny w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Bargłów Kościelny zostały przekazane do realizacji pracownikom Urzędu Gminy. Uchwała Nr VI/49/07 w sprawie zbycia nieruchomości położonej we wsi Kamionka Stara została przekazana do realizacji dla Pan Grajewskiego Stefana inspektora urzędu, który w porozumieniu z rzeczoznawcą dokonana zostanie wycena nieruchomości, następnie zostanie ogłoszony przetarg, w wyniku którego zastanie wyłoniony nabywca i zastanie podpisany akt notarialny.

 Uchwała Nr VI/48/07 w sprawie zmiany uchwały Nr V/35/07 Rady Gminy Bargłów Kościelny dotycząca zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia pomocy społecznej w ramach zadań własnych Gminy Bargłów Kościelny, szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, trybu ich pobierania oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od odpłatności za te usługi została przekazana dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Uchwała Nr VI/46/07 Rady Gminy Bargłów Kościelny w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2007-2012 została unieważniona przez Podlaski Urząd Wojewódzki Wydział Nadzoru i Kontroli z uwagi na błędny zapis, gdyż powinno być „ § 3. Uchwała wchodzi w życie  po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego”, a było „ § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”, dlatego na dzisiejszej sesji będzie ponownie podejmowana z prawidłowym zapisem.

 Ponadto 8 października 2007 r. odebrano i przekazano do eksploatacji parking w Bargłowie Kościelnym. Został złożony wniosek o płatność i ostateczne rozliczenie inwestycji z Urzędem Marszałkowskim.

 

 

 

 

 

                                       Wójt Gminy

 

                                   Andrzej Kwieciński

 

Metryka strony

Udostępniający: ug

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Grajewski

Wprowadzający: Tomasz Grajewski

Data wprowadzenia: 2008-01-14

Data modyfikacji: 2008-01-14

Opublikował: Tomasz Grajewski

Data publikacji: 2008-01-14