Sprawozdanie
z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bargłowie Kościelnym
 
za 2006 rok

Do realizacji zadań pomocy społecznej zostały utworzone jednostki organizacyjne tj. Ośrodki Pomocy Społecznej , które realizują zadania zlecone gminie jak również zadania własne Gminy.

Celem pomocy społecznej jest zaspakajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka . Pomoc społeczna powinna w miarę możliwości doprowadzić do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.

Wszelka pomoc w roku 2006 udzielana była zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2004 r nr 64 poz. 593 z późn. zmianami.) ( jednolity tekst ustawy z 28 maja z 1998 roku - Dz.U. Nr 64 poz.414. z późniejszymi zmianami. Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej uprawnieni do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej są osoby i rodziny , których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza:

na osobę samotnie gospodarującą   - kwoty 461,00 złotych ;

na osobę w rodzinie - kwoty 316,00 złotych

przy jednoczesnym wystąpieniu przesłanki art. 7 ustawy o pomocy społecznej tj. ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezrobocie, niepełnosprawność , długotrwała choroba , bezradność w sprawach Opiekuńczo-Wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, alkoholizm lub narkomania , trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego , zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej oraz klęski żywiołowej lub ekologicznej. Powyższe dochody uprawniające do korzystania ze świadczeń pomocy społecznej określane są jako kryterium dochodowe osoby lub rodziny. Powyższe przepisy określają również miesięczny dochód z gospodarstwa rolnego , który wynosi 194,00 złotych z 1 ha przeliczeniowego w stosunku do rodzin będących w trudnej sytuacji i występują przesłanki wymienione wyżej oraz utrzymują się z pracy gospodarstwie rolnym. Rodzaj i wysokośćświadczeń przedstawia poniższa tabela:

 
Rodzaj świadczenia
Wysokość w 2006 r.
Zasiłek stały
      418,00
Renta socjalna
-
Minimalna wys.zas.okresowego
20,00
Minimalna wys.zas. stałego
30,00
Minimalna wys.mac.zas. okresów.
-
Obowiązek zapewnienia realizacji zadań pomocy społecznej spoczywa na jednostkach

samorządu terytorialnego oraz na organach administracji rządowej w zakresie ustalonym

ustawą.

Zgodnie z obecną ustawą o pomocy społecznej do zadań własnych gminy o charakterze

obowiązkowym należy: (art. 17 ust. 1 )

1) opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej , profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych , których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka ;


2)           sporządzanie bilansu potrzeb gminy w zakresie pomocy społecznej ;

3)           udzielanie schronienia , zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym;

4)           przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych;

5)           przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych;

6)           przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego;

7)           przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom miemajacym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia;

8)           przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowego ;

9)           opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osobę , która zrezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej , osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkającymi matką, ojcem lub rodzeństwem;

 

10)       praca socjalna

11)       organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych , w tym specjalistycznych , w miejscu zamieszkania , z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

12)prowadzenie   i   zapewnienie   miejsc   w   placówkach   opiekuńczo-wychowawczych

wsparcia dziennego lub mieszkaniach chronionych; 13)tworzenie gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną; 14)dożywianie dzieci;

15)sprawienie pogrzebu , w tym osobom bezdomnym ; 16) kierowanie   do   domu   pomocy   społecznej   i   ponoszenie   odpłatności   za   pobyt

mieszkańca gminy w tym domu; 17)sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie ,

również w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu informatycznego; 18)utworzenie i   utrzymywanie ośrodka pomocy , w tym zapewnienie środków na

wynagrodzenia pracowników;

Natomiat do zadań zleconych należy :

przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych;

2.            opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia ;

3.            organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

4.            przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęskążywiołową lub ekologiczną;

5.            prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

6.            realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej ,mających na celu ochronę poziomu życia osób , rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia .

Plan   na 2006 rok na zadania zlecone i własne oraz dofinansowanie zadań własnych po zmianach na dzień 31.12.2006 r.wynosił kwotę 3.239.282,00 z czego plan na:

zadania zlecone § 2010 (Rozdz. 85212,85213,85214, 85278)      - 2.585.521,00
dofinansowanie zadań własnych   ( § 2030 )                                       -    324.000,00

zadania własne                                                                                          -    329.761,00

2


a w rozbiciu na poszczególne rozdziały przedstawia załącznik Nr 1

Planowany budżet ogółem na 2006 rok   wykonano w 97 %   i w rozbiciu na poszczególne

świadczenia przedstawia się następująco;

Rozdział 85212 - zasiłki rodzinne - ( zadanie zlecone) - plan na 2006 r wynosił kwotę 1.769.190,00 złotych , z czego:

wykorzystano 1.605.047,00. W okresie zasiłkowym w roku 2006 zasiłki rodzinne wraz z dodatkami przyznano 536 rodzinom oraz zasiłki pielęgnacyjne wypłacane na podstawie Orzeczeń Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności z których skorzystało 60 osób.

2)             Zaliczki alimentacyjne - z tej formy pomocy skorzystało 11 rodzin w tym 24 dzieci w roku 2006 na kwotę 51.678,00 złotych .

Rozdział 85313 - składki na ubezpieczenie zdrowotne - ( zadanie zlecone ) plan na 2006 rok wynosił kwotę 4.000,00 złotych , z czego wykorzystano 3.203,00 złotych , co stanowi 80 % i ubezpieczeniem zdrowotnym objętych było 12 świadczeniobiorców.

2) Rozdział 85314 - zasiłki i pomoc w naturze -plan wynosił 286.000,00 złotych z czego :
zadania zlecone                                                  -      38.000,00 złotych

dofinansowanie zadań własnych                       -    218.000,00 złotych

zadania własne                                                   -      30.000,00 złotych

Wykorzystanie w roku 2006 wyniosło ogółem kwotę 279.954,00 złotych z czego :
zadania zlecone - zasiłki stałe                                                 -      36.602,00 złotych

dofinansowanie zadań własnych (zasiłki okresowe)              -    213.352,00 złotych

zadania własne ( zasiłki celowe i spec.cełowe )                    -       30.000,00 złotych

Z zadań zleconych wypłacono zasiłki stałe ,które to przyznawane są osobom samotnym, całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub inwalidztwa , a ich dochód jest niższy od kryterium dochodowego lub pełnoletniej osobie w rodzinie całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku łub niepełnosprawności , jeżeli dochód na osobę w rodzinie jest niższy od kryterium dochodwego na osobę w rodzinie .Z tej formy pomocy skorzystało 12 osób, a łączna kwota świadczeń wyniosła 36.602,00,00 złotych,

Od 01 maja 2004 roku zasiłki okresowe są zadaniem własnym gminy dofinansowanym przez budżet państwa i przysługują osobom lub rodzinom w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę , niepełnosprawność , bezrobocie, możliwość utrzymania łub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego: osobie samotnie gospodarującej , której dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej ( 461,00 ) , w wysokości 30 % różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej do 31 sierpnia 2006 , a od 01 września 2006 w wysokości 35 % ,, a dochodem tej osoby oraz rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny (316,00 zł) w wysokości 20 % różnicy ( do 31.08. ) między kryterium dochodowym osoby w rodzinie, a posiadanym dochodem na osobę w rodzinie - od 01 września 2006 w wysokości 25 % .Na zasiłki okresowe w roku 2006 wydatkowano kwotę 213.352,00 złotych dla 125 rodzin.

Z tej formy pomocy skorzystało łącznie 125 rodzin na łączną kwotę 213.352,00 złotych , z czego :

123 rodziny pobierało świadczenie z powodu bezrobocia na kwotę 211.078,00 złotych 2 rodziny otrzymało pomoc z tytułu niepełnosprawności   na kwotę 2.274,00 złotych. Zadania własne gminy - plan na zadania własne na 2006 r. wynosił kwotę 30.000,00 złotych i w 2006 roku 99 rodziny skorzystały z zasiłków celowych na kwotę 24.410,00 złotych oraz 20

3


rodzin skorzystało ze specjalnego zasiłku celowego na kwotę 5.590,00 złotych , co wynosi 100 %. Zasiłki celowe przyznawane były w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu leków , opału i odzieży oraz na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego

3) Rozdział 85315 - dodatki mieszkaniowe plan na 2006 rok wynosił kwotę 5.000,00 złotych
i został wykorzystany w 22 % , co kwotowo wynosi 1.102,00 złotych. Jest to zadanie
obowiązkowe Gminy . Z tej formy pomocy korzysta 3 rodziny   mieszkające w budynkach

gminnych

4)   Rozdział 85319 - utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej - plan na 2006 rok łącznie
wynosi kwotę 166.250,00 złotych , z czego w ciągu roku wykorzystano łącznie
158.441,00 z
łotych , co stanowi 95 %, a wydatkowanie w poszczególnych § przedstawia
poniższa tabela:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dział
Rozdział
§
Nazwa paragrafu
Plan
Wykonanie
852
85219
3020
Nagr.i wyd.osob.niezal.d/wynagr.
2.255
2.255
 
4010
Wynagrodzenia osób. pracowników
136.950
134.01
4040
Dodatkowe wynagr.roczne
8.066
8.065
4110
Składki na ubezp.społeczne
26.879
25.708
4120
Składki na Fundusz Pracy
3.450
3.263
4170
Wynagrodzenia bezosobowe
1.345
840
4210
Zakup mater. i wyposażenia
11.210
11.210
4260
Zakup energii
3.000
-
4270
Zakup usług remontowych
371
61
4280
Zakup usług zdrowotnych
300
-
4300
Zakup usług pozostałych
11.148
11.148
4350
Zakup.usł.dost.do sieci intern.
950
559
4410
Podróże służbowe krajowe
7.900
6.466
4430
Różne opłaty i składki
1.500
376
4440
Odpisy na Zakł.Fund.Socjalny
3.440
3.439
6060
Zakup wyposaż( inwestycje)
4.500
3.660
 
 
Razem
223.264
211.066

Zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej od 01.05.2004 utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej oraz zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania jest zadaniem Gminy   o charakterze obowiązkowym.

7. Rozdział 85228 - Usługami opiekuńczymi , które są zadaniem obowiązkowym Gminy objęte są przeważnie osoby samotne , które ze względu na wiek i choroby nie są w stanie zaspokoić swych potrzeb życiowych . Usługi te są częściowo odpłatne i w roku 2006 tą formą pomocy objęto 15 osób w 14 środowiskach , a odpłatność przeciętnie wynosiła od 42,00 złotych do 110,00 złotych miesięcznie przy dochodach osoby o najniższej emeryturze w zależności od godzin ,które ustala osoba potrzebująca. Usługi te wykonywane były w ramach pomocy sąsiedzkiej . Osoby , które sprawowali opiekę byli zatrudniani na umowę-zlecenie , a łączny koszt usług w 2006 roku wyniósł kwotę 55.115,00 złotych.

4


7) Rozdział 85278 - usywanie skutków klęsk żywiołowych - zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 2006 roku w sprawie szczegółowych warunków realizacji programu pomocy dla gospodarstw rolnych w celu złagodzenia skutków suszy złożono 618 wniosków o zasiłek celowy w związku z suszą 2006 r. , z czego 606 rodzin rolniczych, którzy podlegali ubezpieczeniu z mocy ustawy otrzymali pomoc w formie zasiłku celowego na łączną kwotę - 805.788,00 złotych , natomiast 12 rolnikom wydano decyzje odmowne ze względu na brak ubezpieczenia z mocy ustawy lub brak protokołu oszacowania strat upraw rolniczych zniszczonych przez suszę trwającą od I dekady lipca do dnia szacowania strat przez komisję.

Rozdział 85395 - pozostała działalność. Plan na dożywiania dzieci na 2006 rok wynosił kwotę 75.875,00 złotych w tym dofinansowanie Wojewody w wysokości 38.000,00 złotych .wykorzystano powyższy plan w 100% . W 2006 roku objętych pomocą w formie posiłku było 470 osób , w tym:

dzieci do 7 roku życia -44 ,

uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej - 402 ,

pozostałe osoby - 24.

Łączny koszt dożywiania uczni szkół podstawowych i gimnazjum wyniósł kwotę 51.403,00 złotych , co stanowi 100 %. Jednocześnie nadmieniam ,że 5.086,00 złotych w powyższym planie i wykorzystaniu została wydatkowana na zakup niezbędnego sprzętu na doposażenie punktów żywieniowych w szkołach w których odbywa się dożywianie.

Ponadto formą pomocy jest praca socjalna , która nie wymaga nakładów finansowych i formy pisemnej. W zakresie pracy socjalnej pracownicy tutejszego Ośrodka Pomocy Społecznej w miarę posiadanej wiedzy służą pomocą prawną i w wyjątkowych przypadkach pomagają im w załatwianiu spraw , rozwiązywaniu konfliktów. W 2006 roku z takiej formy pomocy skorzystało 65 rodzin.

Od roku 2004 Ośrodek Pomocy Społecznej nawiązał współpracę ze Stowarzyszeniem Rozwoju Wsi Nasze dzieci " w Tobyłce 5. W roku 2006 poprzez Stowarzyszenie Ośrodek Pomocy z Banku Żywnoś<

Metryka strony

Udostępniający: ug

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Grajewski

Wprowadzający: Tomasz Grajewski

Data wprowadzenia: 2007-10-09

Modyfikujący: Tomasz Grajewski

Data modyfikacji: 2007-10-09

Opublikował: Tomasz Grajewski

Data publikacji: 2007-10-09