WÓJT GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY Stanowisko pracy ds. księgowości budżetowej

Załącznik do Zarządzenia Nr 1/2017

Wójta Gminy Bargłów Kościelny z dnia 16 stycznia 2017 r.

 

WÓJT GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

 Stanowisko pracy ds. księgowości budżetowej

 

1. Nazwa i adres jednostki

Urząd Gminy Bargłów Kościelny, ul. Augustowska 47,16-320 Bargłów Kościelny tel. (87) 642 40 91, (87) 642 40 11, fax (87) 642 45 62

2. Określenie stanowiska urzędniczego

Księgowa ds. księgowości budżetowej

3. Określenie, czy o stanowisko mogą się ubiegać obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej -   TAK

4.Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem urzędniczym zgodnie z opisem danego stanowiska, ze wskazaniem, które z nich są niezbędne, a które są dodatkowe.

 1. Wymagania niezbędne

1)  posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,

2)  niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

3)  wykształcenie wyższe ekonomiczne, z preferencją kierunku rachunkowość, finanse,

4)  co najmniej 2-letni staż pracy,

5)  brak przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia pracy na wskazanym stanowisku,

6)  nieposzlakowana opinia,

7)  bardzo dobra znajomość przepisów prawa, w szczególności::

ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U z 2016 r., poz. 446 ze zm.)

ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 1047), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r.,poz. 1870), ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 168 ze zm.),

rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 1015),

rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej( tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 289 ze zm.)

8) znajomość obsługi komputera oraz oprogramowania MS Office.

2. Wymagania dodatkowe

 1)  znajomość obsługi programów finansowo-księgowych (np. Księgowość budżetowa INFO-
SYSTEM)

2)  doświadczenie i staż pracy na stanowisku związanym z księgowością budżetową.

3)  znajomość obsługi Systemu Informacji Prawnej LEX,

4)  terminowość.

5)  umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów,

6)  komunikatywność, umiejętność pracy w zespole,

7)  prawo jazdy kategorii B,

 5. Wskazanie zakresu zadań wykonywanych na stanowisku

 1. Sprawdzanie pod względem formalnym i rachunkowym dokumentów wewnętrznych i zewnętrznych przekazywanych przez Skarbnika.
 2. Segregowanie i przechowywanie dokumentów księgowych w sposób uporządkowany i oznakowany w/g kolejności ciągłej.
 3. Przygotowywanie dowodów księgowych do zatwierdzenia przez osoby upoważnione (m.in. opieczętowanie).
 4. Regulowanie w terminie zobowiązań jednostki, z tytułu dostaw i usług - przygotowywanie przelewów.
 5. Dekretacja, księgowanie syntetyczne i analityczne dokumentów księgowych dotyczących księgi jednostki i budżetu oraz sporządzanie wydruków komputerowych w zakresie obsługi projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych, w tym Unii Europejskiej.
 6. Rozdzielanie wyciągów bankowych na poszczególne podatki i opłaty celem przekazania ich na merytoryczne stanowiska.
 7. Uzgadnianie kont syntetycznych i analitycznych oraz stanów na rachunkach bankowych.
 8. Klasyfikowanie i prowadzenie ewidencji wydatków strukturalnych.
 9. Rozliczanie dotacji udzielanych z budżetu gminy, w tym w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 10. Pomoc w sporządzaniu sprawozdań budżetowych i finansowych.
 11. Przygotowywanie dokumentów do archiwizacji.
 12. Wykonywanie innych prac zleconych przez Skarbnika Gminy.
 13. Bieżące monitorowanie zmian w obowiązujących przepisach w zakresie wykonywanych czynności.

 6. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

1)  praca w budynku piętrowym, stanowisko pracy usytuowane jest na piętrze budynku, brak możliwości wjazdu osób niepełnosprawnych na piętro- brak windy,

2)  praca na przedmiotowym stanowisku nie jest narażona na występowanie uciążliwych i szkodliwych warunków pracy,

3)  czas pracy: pełen wymiar- 8 godzin dziennie, przeciętnie 40 godzin tygodniowo,

4)  praca wymaga wysiłku umysłowego, odporności na stres,

5)  praca przy komputerze i monitorach ekranowych,

 W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%

7. Wskazanie wymaganych dokumentów:

1) życiorys (bądź CV) z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,

2) kwestionariusz osobowy,

3) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,

4) kserokopie świadectw pracy, kserokopia aktualnej umowy o pracę,

5) oświadczenie o nie byciu skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

6) oświadczenie, że w przypadku wyboru oferty zobowiązuje się nie pozostawać w innym stosunku pracy, który uniemożliwiałby wykonywanie obowiązków,

7) oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia pracy na wskazanym stanowisku.

8) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,

9) inne dokumenty( kopie) o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

10)  oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

11)  obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw zobowiązani są złożyć:

a)  kopię dokumentu potwierdzającego prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz

b)  kopię dokumentu, określonego w przepisach o służbie cywilnej, potwierdzającego znajomość języka polskiego.

 Życiorys (CV) powinien być opatrzony klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przedstawionych przeze mnie dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 922)

 8. Określenie terminu i miejsca składania dokumentów:

 1. Dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko ds. księgowości budżetowej", w pokoju nr 5 Urzędu Gminy Bargłów Kościelny, ul. Augustowska 47,16-320 Bargłów Kościelny, w terminie do dnia 26 stycznia 2017 r. do godz. 1530 osobiście lub pocztą (liczy się data wpływu do Urzędu).
 2. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
 3. Z Regulaminem naboru można zapoznać się w Urzędzie Gminy Bargłów Kościelny, ul. Augustowska 47, 16-320 Bargłów Kościelny oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej www.barglow.hg.pl
 4. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (87) 642 40 91
 5. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne i dopuszczonych do drugiego etapu wraz z terminem rozmowy kwalifikacyjnej zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej.
 6. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Bargłów Kościelny.

Metryka strony

Udostępniający: URZĄD GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

Wytwarzający/odpowiadający: Paweł Wysocki

Wprowadzający: Paweł Wysocki

Data modyfikacji: 2017-01-16

Opublikował: Paweł Wysocki

Data publikacji: 2017-01-16