OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY WB.6733.6.2016.GK

Bargłów Kościelny, dnia 19 grudnia 2016 r.

WB.6733.6.2016.GK

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

             Na podstawie art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.) i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 19 grudnia 2016 r. Powiatowego Zarządu Dróg w Augustowie, ul. Wojska Polskiego 54, 16-300 Augustów, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu powiatowym, dla następujących terenów w gminie Bargłów Kościelny:

1)      w obrębie geodezyjnym Bargłów Kościelny, na terenach nieruchomości oznaczonych numerami geodezyjnymi: 504/1, 514/1, 488, 508/1, 517/1;

2)      w obrębie geodezyjnym Nowiny Bargłowskie, na terenach nieruchomości oznaczonych numerami geodezyjnymi: 86, 189, 71, 73, 78;

3)      w obrębie geodezyjnym Kamionka Stara, na terenach nieruchomości oznaczonych numerami geodezyjnymi: 133, 146, 103, 312, 242/1, 14, 68;

dla przedsięwzięcia pn.: Rozbiórka przepustu drogowego i budowa mostu na rzece Bargłówka oraz przebudowa przepustów w ciągu drogi powiatowej nr 1116B Bargłów Kościelny - Stara Kamionka do drogi Nr 16 wraz z dojazdami, położnej w Gminie Bargłów Kościelny, pow. Augustowski.

           

            Teren objęty inwestycją w części objętej niniejszym postępowaniem nie posiada obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w związku z tym postępowanie zostanie przeprowadzone w trybie ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Zgodnie z art. 10 i 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.) zapewniając stronom czynny udział w każdym stadium postępowania informuję, że w terminie 3 dni od daty otrzymania zawiadomienia strona może w tut. Urzędzie (16-320 Bargłów Kościelny, ul. Augustowska 47) zapoznać się z dokumentami dotyczącymi przedmiotowej inwestycji oraz wnieść uwagi i wnioski.

 

(-) WÓJT GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

Metryka strony

Udostępniający: URZĄD GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

Wytwarzający/odpowiadający: Paweł Bućkowski

Wprowadzający: Paweł Bućkowski

Modyfikujący: Paweł Bućkowski

Data modyfikacji: 2016-12-19

Opublikował: Paweł Bućkowski

Data publikacji: 2016-12-19