Ogłoszenia i obwieszczeniaa

Wójt Gminy Bargłów Kościelny działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Bargłów Kościelny, ul. Augustowska 47, 16-320 Bargłów Kościelny na okres 21 dni, tj. od dnia 03 marca 2016 r. do dnia 24 marca 2015 r. został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego: działki oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr geod. 253/2 o pow. 0,2646 ha, która jest położona we wsi Bargłów Kościelny.
Szczegółowe informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy Bargłów Kościelny, ul. Augustowska 47, 16-320 Bargłów Kościelny, pokój nr 2, tel. 87 64 24 091 wew.18
Wójt Gminy
Andrzej Kwieciński
 
Augustów, dnia 11.02.2016 r.

ABVI. 6740.5.1.2015
 

OBWIESZCZENIE STAROSTY AUGUSTOWSKIEGO


Zgodnie art. 11 f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. - o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015r., poz. 2013) Starosta Augustowski zawiadamia, że w dniu 10.02.2016r. po rozpatrzeniu wniosku Powiatowego Zarządu Dróg w Augustowie działającego w imieniu Zarządu Powiatu Augustowskiego złożonego w dniu 21.12.2015r., wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej “Rozbiórkę starego i budowę nowego mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1223B Tajno Łanowe - Sosnowo - Kopiec - Huta - Podcisówek w km 5+291 na rzece Netta w miejscowości Sosnowo wraz z dojazdami” na działce nr ewid. 1 położonej w obrębie ewid. Sosnowo, gmina Sztabin, na działce nr ewid. 666 położonej w obrębie ewid. Jaziewo, gmina Sztabin, na działkach nr ewid. 599, 600, 601/1, 606/1, 846, 852, 857/1, 858/1, 859/1, 861, 862 położonych w obrębie ewid. Łąki nad rzeką Nettą, gmina Bargłów Kościelny.

Zakres robót budowlanych, zgodnie z załączonym projektem budowlanym obejmuje: rozbiórkę istniejącego mostu, budowę nowego mostu, wykonanie dojazdów do mostu od km 5+200,00 do km 5+510,00, z jednoczesnym zatwierdzeniem podziału nieruchomości: 601/1 (z podziału działki nr ewid. 601 na działki nr ewid. 601/1 i 601/2), 606/1 (z podziału działki nr ewid. 606 na działki nr ewid. 606/1 i 606/2), 857/1 (z podziału działki nr ewid. 857 na działki nr ewid. 857/1 i 857/2), 858/1 (z podziału działki nr ewid. 858 na działki nr ewid. 858/1 i 858/2), 859/1 (z podziału działki nr ewid. 859 na działki nr ewid. 859/1 i 859/2) obręb ewid. Łąki nad rzeką Nettą, gmina Bargłów Kościelny.

Działki oznaczone tłustym drukiem do włączenia w pas drogi powiatowej.

Działki oznaczone tłustym drukiem są przeznaczone do wykupu pod drogę publiczną.

Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji w Starostwie Powiatowym w Augustowie w Wydziale Architektury i Budownictwa, ul. 3 Maja 29, 16-300 Augustów, pok. nr 15 od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30.

 

Starosta Augustowski
 
 

Bargłów Kościelny, 12 stycznia 2016 roku

 

WB.6720.1.3.2016

OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego

gminy Bargłów Kościelny

            Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235, z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Bargłów Kościelny uchwały Nr IV/28/2015 z dnia 27 marca 2015 roku, w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bargłów Kościelny.

            Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionej zmiany studium.

            Wnioski w formie pisemnej należy składać w siedzibie Urzędu Gminy Bargłów Kościelny, 16-320 Bargłów Kościelny, ul. Augustowska 47, w terminie do dnia 5 lutego 2016 roku (włącznie). Wnioski mogą być wnoszone również ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Bargłów Kościelny oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, na adres barglow@barglow.dt.pl. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Bargłów Kościelny.

            Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię (nazwę) i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

WÓJT GMINY Bargłów Kościelny

 

Bargłów Kościelny, 12 stycznia 2016 roku

 

WB.6720.1.3.2016

OGŁOSZENIE

 

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego

gminy Bargłów Kościelny

            Na podstawie art. 11 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199, z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Bargłów Kościelny uchwały Nr IV/28/2015 z dnia 27 marca 2015 roku, w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bargłów Kościelny.

            Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionej zmiany studium.

            Wnioski na piśmie należy składać w siedzibie Urzędu Gminy Bargłów Kościelny, 16-320 Bargłów Kościelny, ul. Augustowska 47, w terminie do dnia 5 lutego 2016 roku (włącznie).

            Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię (nazwę) i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

(-) WÓJT GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

 
 
 
 

 

 

 

WÓJT GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

OGŁASZA I USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY

 

na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej we wsi Tajno Stare oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka geod. nr 112 o pow. 0,49 ha, dla której Sąd Rejonowy Augustowie prowadzi księgę wieczystą SU1A/00015250/1.

 • Nieruchomość gruntowa, niezabudowana oznaczona w ewidencji gruntów jako działka geodezyjna nr 112 o powierzchni 0,49 ha, która położona jest we wsi Tajno Stare, dla której Sąd Rejonowy w Augustowie prowadzi księgę wieczystą SU1A/00015250/1.
 • Nieruchomość w kształcie trapezu prostokątnego, położona przy drodze gminnej, sklasyfikowana wg ewidencji gruntów jako K – Użytki kopalne.
 • Na powyższą nieruchomość nie ma sporządzonego aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bargłów Kościelny.
 • Termin zagospodarowania nieruchomości – od dnia zawarcia aktu notarialnego.
 • Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 13 500,00 zł (słownie: trzynaście tysięcy pięćset złotych i zero groszy).
 • Nieruchomość jest wolna od ciężarów i długów, roszczeń osób trzecich, nie jest przedmiotem postępowania sądowego ani zabezpieczeń, w tym bankowych.
 • Przetarg odbędzie się w dniu 08 kwietnia 2015 r. w Urzędzie Gminy Bargłów Kościelny, ul. Augustowska 47 o godz. 900 pokój nr 1 (Sala konferencyjna).
 • Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium: 10% ceny wywoławczej tj. 1.350,00 zł (słownie: jeden tysiąc trzysta pięćdziesiąt złotych i zero groszy) najpóźniej do dnia 03 kwietnia 2015 r.

na konto bankowe 30 9334 0001 0000 0000 0215 0003 Urzędu Gminy Bargłów Kościelny, ul. Augustowska 47, 16-320 Bargłów Kościelny.

 • Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
 • Wadium nie podlega zwrotowi jeżeli Nabywca nieruchomości zrezygnuje z nabycia nieruchomości lub nie stawi się bez usprawiedliwienia w Kancelarii Notarialnej
  w wyznaczonym terminie.
 • Wadium zostanie zwrócone niezwłocznie na rzecz osób, które nie wygrały przetargu przelewem na ich konto - nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu
 • Nabywca pokryje koszty związane z zawarciem aktu notarialnego, ewentualnego okazania granic.

 

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Bargłów Kościelny,
ul. Augustowska 47 pokój nr 2, tel. 087 642 40 91.

           Wójt Gminy

 

       Bargłów Kościelny

 

 

 

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości

przeznaczonych do sprzedaży

w formie przetargu ustnego nieograniczonego

 

Wójt Gminy Bargłów Kościelny działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 518 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Bargłów Kościelny, ul. Augustowska 47, 16-320 Bargłów Kościelny na okres 21 dni, tj. od dnia 05 marca 2015 r. do dnia 20 kwietnia 2015 r. został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego:

 • działki oznaczonej w ewidencji gruntów nr geod. 53 o powierzchni 0,0800 ha, która położona jest we wsi Barszcze, dla której Sąd Rejonowy w Augustowie prowadzi księgę wieczystą SU1A/00015090/1.
 • działki oznaczonej w ewidencji gruntów nr geod. 90/2 o powierzchni 0,8102 ha, która położona jest we wsi Bargłówka, dla której Sąd Rejonowy w Augustowie prowadzi księgę wieczystą SU1A/00022094/1.

 

Szczegółowych informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy Bargłów Kościelny, ul. Augustowska 47, 16-320 Bargłów Kościelny, pokój nr 2, tel. 087 642 40 91.

 

 

 

MAPKA

 

 

 

 
 

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

 

w formie przetargu ustnego nieograniczonego

 

Wójt Gminy Bargłów Kościelny działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 518 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Bargłów Kościelny, ul. Augustowska 47, 16-320 Bargłów Kościelny na okres 21 dni, tj. od dnia 16 października 2014 r. do dnia 07 listopada 2014 r. został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego: działki oznaczonej w ewidencji gruntów nr geod. 112 o pow. 0,49 ha, która jest położona we wsi Tajno Stare.

 

Szczegółowych informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy Bargłów Kościelny,
ul. Augustowska 47, 16-320 Bargłów Kościelny, pokój nr 2, tel. 087 64 24 091

 

Augustów, dnia 12 listopada 2015 r.

OBWIESZCZENIE STAROSTY AUGUSTOWSKIEGO

Zgodnie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 267 z późn. zm.) oraz art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 687 z późn. zm.) zawiadamia się strony postępowania, że w dniu  12.11. 2015r. na wniosek Wójta Gminy Bargłów Kościelny zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej –”Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 102869B Dreństwo – Pruska” klasy technicznej “D” od km 0+000,00 do km 5+357,00 wraz z przebudową 6 przepustów, budową i przebudową zjazdów na przyległe do drogi posesje, wykonaniem chodników dla pieszych wraz z przebudową kolidującego kabla teletechnicznego na działce nr ewid. 295 i na działkach, które powstaną w wyniku podziału działek tj; 157/2, 157/3 (z podziału dz.157/1 na dz. nr 157/2, 157/3 i 157/4) 163/1 (z podziału dz.163 na dz. nr 163/1, 163/2), 164/1 (z podziału dz. 164 na dz. nr 164/1 i 164/2),165/1 (z podziału dz.165 na dz. nr 165/1, 165/2), 167/3 (z podziału dz.167/1 na dz. nr 167/3 i 167/4), 167/5 (z podziału dz. 167/2 na dz. nr 167/5 i 167/6), 169/2 (z podziału dz. 169/1 na dz. nr 169/2 i 169/3), 171/2 (z podziału dz. 171/1 na dz. nr 171/2 i 171/3), 173/3 (z podziału dz.173/2 na dz. nr 173/3 i 173/4),174/2 (z podziału dz. 174/1 na dz. nr 174/2 i 174/3), 176/2 (z podziału dz. 176/1 na dz. nr 176/2 i 176/3), 181/2 (z podziału dz.181/1 na dz. nr 181/2 i 181/3), 182/2 (z podziału dz. 182/1 na dz. nr 182/2 i 182/3), 184/2 i 184/3 (z podziału dz. 184/1 na dz. nr 184/2, 184/3 i 184/4)), 111/3 (z podziału dz. 111/1 na dz. nr 111/3 i 111/4), 111/5 (z podziału dz. 111/2 na dz. nr 111/5 i 111/6),188/1 (z podziału dz. 188 na dz. nr 188/1 i 188/2), 190/1 (z podziału dz. 190 na dz. nr 190/1 i 190/2), 191/1 i 191/2 (z podziału dz. 191 na dz. nr 191/1, 191/2 i 191/3), 192/1 (z podziału dz. 192 na dz. nr 192/1 i 192/2), 193/1 (z podziału dz. 193 na dz. nr 193/1 i 193/2), 195/1 (z podziału dz. 195 na dz. nr 195/1 i 195/2), 196/1 (z podziału dz. 196 na dz. nr 196/1 i 196/2), 197/1 (z podziału dz. 197 na dz. nr 197/1 i 197/2), 198/1 (z podziału dz. 198 na dz. nr 198/1 i 198/2), 199/1(z podziału dz. 199 na dz. nr 199/1 i 199/2)  w obrębie ewid. Dreństwo, na działkach nr ewid. 44, 47, 51, 53 50, 52, 46, i na działkach, które powstaną w wyniku podziału działek tj; 42/3 (z podziału dz. 42/2 na dz. nr 42/3 i 42/4), 41/7 (z podziału dz. 41/3 na dz. nr 41/7 i 41/8), 28/12 (z podziału dz. 28/4 na dz. nr 28/12 i 28/13), 28/14 (z podziału dz. 28/5 na dz. nr 28/14 i 28/15), 28/16 (z podziału dz. 28/6 na dz. nr 28/16 i 28/17), 8/3 i 8/4 (z podziału dz. 8/1 na dz. nr 8/3, 8/4 i 8/5), 10/5 (z podziału dz. 10/1 na dz. nr 10/5 i 10/6), 10/7(z podziału dz. 10/2 na dz. nr 10/7 i 10/8), 11/1 (z podziału dz. 11 na dz. nr 11/1 i 11/2), 13/1 (z podziału dz. 13 na dz. nr 13/1 i 13/2), 15/10 (z podziału dz. 15/7 na dz. nr 15/10 i 15/11) 17/1(z podziału dz. 17 na dz. nr 17/1 i 17/2), 56/1 (z podziału dz. 56 na dz. nr 56/1 i 56/2), 55/1, 55/2 i 55/3 (z podziału dz. 55 na dz. nr 55/1, 55/2, 55/3 i 55/4), 28/7 i 28/8 (z podziału dz.28/2 na dz. nr 28/7, 28/8 i 28/9), 28/10 (z podziału dz. 28/1 na dz. nr 28/10 i 28/11), 9/8 (z podziału dz. 9/7 na dz. nr 9/8 i 9/9), 10/9 (z podziału dz. 10/3 na dz. nr 10/9 i 10/10), 10/11 (z podziału dz. 10/4 na dz. nr 10/11 i 10/12), 14/10 (z podziału dz. 14/1 na dz. nr 14/10 i 14/11), 14/12 (z podziału dz. 14/9 na dz. nr 14/12 i 14/13), 14/14 (z podziału dz. 14/8 na dz. nr 14/14 i 14/15), 14/16(z podziału dz. 14/7 na dz. nr 14/16 i 14/17), 14/18 (z podziału dz. 14/6 na dz. nr 14/18 i 14/19), 14/20 (z podziału dz. 14/5 na dz. nr 14/20 i 14/21), 21/1(z podziału dz. 21 na dz. nr 21/1 i 21/2), 22/3 (z podziału dz. 22/1 na dz. nr 22/3 i 22/4), 22/5 i 22/6 (z podziału dz. 22/2 na dz. nr 22/5, 22/6 i 22/7), 23/1 (z podziału dz. 23 na dz. nr 23/1 i 23/2), 24/3 (z podziału dz. 24/1 na dz. nr 24/3 i 24/4)  w obrębie ewid. Bułkowizna oraz na dz. nr ew. 145, 141 i 121  położonych w obrębie ewid. Pruska, gmina Bargłów Kościelny.

Działki oznaczone tłustym drukiem są przeznaczone do wykupu pod drogę publiczną.

Informuję – stosownie do art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks   postępowania administracyjnego, – że w ciągu 14 dni można w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Augustowie w pokoju nr 13 przy ul. 3 Maja 29 w godzinach pracy urzędu zapoznać się ze zgromadzonymi materiałami w tej sprawie i dokumentacją techniczną oraz zgłosić uwagi do zebranych materiałów.

Starosta Augustowski

 

 

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę i najem na okres do 3 lat.
 
Wójt Gminy Bargłów Kościelny działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1774) podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Bargłów Kościelny, ul. Augustowska 47, 16-320 Bargłów Kościelny na okres 21 dni, tj. od dnia 26 listopada 2015 r. do dnia 17 grudnia 2015 r. został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę i najem na okres do 3 lat. Szczegółowych informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy Bargłów Kościelny, ul. Augustowska 47, 16-320 Bargłów Kościelny, pokój nr 2 (P. Paweł Bućkowski), tel. (87) 642 40 91 wew.18.
Wójt Gminy
 
 
 
 
OBWIESZCZENIE STAROSTY AUGUSTOWSKIEGO
 
Zgodnie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 267 z późn. zm.) oraz art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. - o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 687 z późn. zm.) zawiadamia się strony postępowania, że w dniu 13.01.2016r. na wniosek Powiatowego Zarządu Dróg, ul. Wojska Polskiego 54, 16-300 Augustów działającego w imieniu Zarządu Powiatu Augustowskiego, ul. 3 Maja 29, 16-300 Augustów zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej -”Rozbiórka starego i budowa nowego mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1223B Tajno Łanowe - Sosnowo - Kopiec - Huta - Podcisówek w km 5+291 na rzece Netta w miejscowości Sosnowo wraz z dojazdami” na działce nr ewid. 1 położonej w obrębie ewid. Sosnowo, gmina Sztabin, na działce nr ewid. 666 położonej w obrębie ewid. Jaziewo, gmina Sztabin, na działkach nr ewid. 599, 600, 846, 852, 861, 862 położonych w obrębie ewid. Łąki nad rzeką Nettą, gmina Bargłów Kościelny i na działkach, które powstaną w wyniku podziału działek tj: 601/1 (z podziału działki nr ewid. 601 na działki nr ewid. 601/1 i 601/2), 606/1 (z podziału działki nr ewid. 606 na działki nr ewid. 606/1 i 606/2), 857/1 (z podziału działki nr ewid. 857 na działki nr ewid. 857/1 i 857/2), 858/1 (z podziału działki nr ewid. 858 na działki nr ewid. 858/1 i 858/2), 859/1 (z podziału działki nr ewid. 859 na działki nr ewid. 859/1 i 859/2) położonych w obrębie ewid. Łąki nad rzeką Nettą, gmina Bargłów Kościelny.

Działki oznaczone tłustym drukiem są przeznaczone do wykupu pod drogę publiczną.

Informuję - stosownie do art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego, że strony mogą zapoznać się ze zgromadzonymi materiałami w tej sprawie i dokumentacją techniczną oraz zgłosić uwagi do zebranych materiałów w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Augustowie w pokoju nr 15 przy ul. 3-Maja 29 w godzinach pracy urzędu.

Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości.
Starosta Augustowski

 

 

 

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na okres do 3 lat 

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: URZĄD GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

Wytwarzający/odpowiadający: Paweł Bućkowski

Data wytworzenia: 2014-11-28

Wprowadzający: Paweł Bućkowski

Data wprowadzenia: 2004-02-12

Modyfikujący: Paweł Bućkowski

Data modyfikacji: 2018-11-14

Opublikował: Paweł Bućkowski

Data publikacji: 2004-02-12