Protokół Nr XIII/05

z posiedzenia XIII zwyczajnej Sesji Rady Gminy

z dnia 18 lutego 2005 r.

Obrady Sesji odbyły się w sali konferencyjnej Gminnej Spółdzielni GS "SCh" w Bargłowie Kościelnym.

Sesja rozpoczęła się o godz. 1000,a zakończyły się o godzinie 1345.

Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Gminy - Pan Jan Romanowski.

Protokołowała Piętko Jolanta - podinspektor.

Do pkt. 1

Otwarcia Sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy - Pan Jan Romanowski, który powitał Radnych, sołtysów wsi, zaproszonych gości oraz wszystkich zebranych.

Na podstawie listy obecności Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że w obradach uczestniczy 15 radnych, a zatem podejmowane uchwały i wnioski będą prawomocne.

Do pkt. 2

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił ustalony porządek obrad dzisiejszej Sesji tj.:

1. Otwarcie obrad Rady.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Gminy.

4. Wystąpienie gości.

5. Wystąpienie Wójta Gminy.

6. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zmiany nazw urzędowych wsi Dręstwo, Stare Nowiny, Stare Tajno, Źrobki, Nowa Kamionka, Stara Kamionka,

b) zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Bargłów Kościelny,

c) zmieniająca uchwałę w sparwie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Bargłów Kościelny gmina Bargłów Kościelny,

d) zbycia nieruchomości położonej we wsi Wólka Karwowska,

e) zbycia nieruchomości położonej we wsi Brzozówka,

f) programu współpracy Gminy Bargłów Kościelny z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego na rok 2005,

g) regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Bargłów Kościelny,

h) przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na rok 2005,

i) zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych (Tajno Stare - Tajno Podjeziorne),

j) zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych (Pomiany - Kamionka Nowa),

k) wyrażenia opinii dotyczącej zmiany kategorii dróg na terenie Powiatu Augustowskiego,

l) budżetu gminy Bargłów Kościelny na 2005 rok,

7. Interpelacje radnych.

8. Wnioski i zapytania radnych.

9. Zapytania, informacje i wolne wnioski.

10. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy zapytał, czy są propozycje dotyczące zmiany ustalonego porządku obrad.

Wobec braku propozycji zmiany porządku obrad przedstawionego przez Przewodniczącego Rady Gminy, porządek obrad został poddany pod głosowanie.

Za przyjęciem przedstawionego przez Przewodniczącego Rady Gminy porządku obrad głosowało 15 radnych.

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że porządek obrad Sesji został przyjęty przez Radę Gminy.

Do pkt. 3

Protokół z posiedzenia XII zwyczajnej Sesji Rady Gminy był wyłożony do wglądu w Urzędzie Gminy oraz na posiedzeniu Komisji rady, wobec czego Przewodniczący Rady Gminy zgłosił wniosek o jego przyjęcie bez odczytania.

Innych propozycji nie zgłoszono.

Za przyjęciem protokołu z posiedzenia XII zwyczajnej Sesji Rady Gminy bez jego odczytania głosowała 15 radnych.

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że protokół z posiedzenia XII zwyczajnej Sesji Rady Gminy został przyjęty przez Radę Gminy jednogłośnie.

Do pkt. 4

Przewodniczący Rady Gminy - poprosił o zabranie głosu przez zaproszonych gości.

Pan Mieczysław Bagiński - przybliżył wszystkim zebranym swoją znajomość z gminą Bargłów Kościelny, jako radny sejmiku województwa podlaskiego, reprezentant Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska (WFOŚ), są tam pieniądze zgromadzone tylko z województwa podlaskiego i mogą być rozdysponowane tylko w tym województwie. Wyjaśnił również iż środki zgromadzone na koncie WFOŚ stanowią połowę środków budżetu województwa podlaskiego, poinformował, że budżet samorządu województwa podlaskiego wynosi ok. 130 mln zł, z czego połowa stanowią środki pieniężne WFOŚ, reguły dysponowania tymi środkami określa sam Fundusz, komu są przyznawane. Poinformował, iż Gmina Bargłów Kościelny już korzystała z tego funduszu i nadal korzysta. Następnie przedstawił 3 oferty, z których można skorzystać, ubiegając się o dotacje z WFOŚ - indywidualnym obywatelom, przedsiębiorstwom i samorządom.

Pan Bagiński - przypomniał o przeprowadzonym spisie gospodarstw posiadających eternit jako pokrycie dachu i o właściwym jego zdjęciu i utylizacji, poinformował, że WFOŚ organizuje w formie dotacji utylizowanie eternitu, ale nie dla indywidualnych obywateli tylko dla zebranej zbiorowości. Stwierdził, że jest firma posiadająca atest, odpowiedni sprzęt, wyposażenie na wykonanie usług tego rodzaju i składowanie.

Poinformował, iż jest dotacja na budowę nowoczesnych przyzagrodowych zbiorników - oczyszczalni, przede wszystkim dla rolników prowadzących gospodarstwo rolne nastawione na produkcje mleka.

Pan Bagiński - wyjaśnił, że w przypadku przyzakładowych oczyszczalni musi to być wskazany obszar przez gminę, natomiast przy budowie nowoczesnych zbiorników na gnojowice można ubiegać się o dotacje indywidualnie.

Pan Bagiński - wyjaśnił zasadę pomocniczości WFOŚ na budowę zbiornika wyrażającą się w tym, iż fundusz pomaga tym rolnikom, którzy mają niedoskonałości spowodowane wcześniejszą budową obory, inaczej niż Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, która wymaga obowiązujących wymiarów,

Pan Bagiński - na zakończenie przekazał herb i godła województwa podlaskiego dla Urzędu Gminy, zapraszając do spotkania w celu wyjaśnienia wątpliwych spraw i korzystania z dotacji WFOŚ,

Pan Wójt - wyjaśnił, iż o pomoc z WFOŚ może ubiegać się rolnik, który posiada 30 sztuk dorosłych,

Przewodniczący Rady Gminy - prosi o wyjaśnienie wątpliwej kwestii potwierdzania danych przez sołtysów,

Pani Kozłowska - dyrektor KRUS - wyjaśniła, że KRUS zajmuje się naliczaniem składek i wypłatą ubezpieczeń społecznych oraz potwierdzaniem wpłat dla osób ubiegających się o rentę strukturalną,

Radny Poracki - zapytał się czy przysługuje odszkodowanie dla rencisty, który pomaga w gospodarstwie syna i ulegnie w nim wypadkowi,

Pani Kuczwalska - poinformowała, że nowa ustawa o ubezpieczeniu społecznemu rolników od 2 maja zniosła możliwość ubiegania się o odszkodowanie dla osób nie ubezpieczonych, nowa ustawa przyznaje odszkodowanie osobie ubezpieczonej i domownikom, jeżeli są oni ubezpieczeni w KRUS-ie,

Pan Skowroński - sołtys wsi Brzozówka - stwierdził, że KRUS nie jest przygotowany do przyjmowania osób ubiegających się o rentę, ponieważ jest tam "słaba" organizacja,

Pani Kozłowska - wyjaśniła, że ustawa o rentach strukturalnych weszła późno i KRUS nie był przygotowany, tak jak ARiMR

Pani Kozłowska - poinformowała, że takie sytuacje mogą się zdarzyć, ale obsługa KRUS-u stara się przyjmować i załatwiać sprawy rolników jak najlepiej.

Pan Kędzierski -sołtys wsi Reszki - zapytał się, gdzie ma starać się o odszkodowanie osoba, która uległa wypadkowi, ale jest płatnikiem ZUS, natomiast współmałżonek jest ubezpieczony w KRUS-ie,

Pani Kuczwalska - wyjaśniła, jeżeli do 2 maja uległa wypadkowi pomagając współmałżonkowi ubezpieczonemu w KRUS-ie, odszkodowanie należy się dla osoby poszkodowanej, obecnie tzn. po 2 maja jeżeli był wypadek tylko osobom ubezpieczonym w KRUS-ie przysługuje odszkodowanie,

Pan Augustynowicz - sołtys wsi Tajenko - zapytał się, gdzie należy ubezpieczyć osobę, którą zatrudnia się do pomocy w gospodarstwie,

Pani Kuczwalska - poinformowała, że pracownika takiego należy ubezpieczyć w ZUS-ie,

Sekretarz Gminy - zapytał się o potwierdzanie podpisów rolników, które wydawał Wójt Gminy, czy potwierdzane przez sołtysów będą przyjmowane przez KRUS,

Pani Kozłowska - wyjaśniła, że prawa sołtysów są wystarczające do potwierdzenia podpisów dla KRUS,

Pan Przewodniczący Rady Gminy - zapytał się, czy są jeszcze jakieś pytania, wobec braku pytań, podziękował Pani Kozłowskiej i Pani Kuczwalskiej za obecność na posiedzeniu,

Do pkt. 5

Przewodniczący Rady Gminy - poprosił Wójta Gminy o zabranie głosu.

Wójt Gminy - zdał sprawozdanie z okresu między sesyjnego tj. od 28.12.2004 r. do 18.02.2005 r. oraz przedstawił analizę tj. stopień realizacji uchwał podjętych na poprzedniej Sesji Rady Gminy.

/Sprawozdanie z okresu między sesyjnego w załączeniu do niniejszego protokołu/.

Pan Wójt - poinformował, że 29.12.2004 r. wpłynęły środki z funduszu SAPARD na kwotę 538,489 zł zgodnie z umowami zawartymi z ARiMR na budowę drogi gminnej Kroszówka - Brzozówka i Łabętnik - Popowo, natomiast nie zostały przekazane fundusze na budowę drogi gminnej Bargłów Kościelny - Górskie - Kroszówka, tylko 8 lutego 2005 r. wpłynęła zaliczka w wysokości 157 480 zł z kwoty 629 920 zł, wyjaśnił, iż okres spłaty kredytu został przedłużony umową z bankiem PKO, w którym są spłacane odsetki, wynikło to z kumulacji wniosków wykonanych inwestycji do 2006 r.

Pan Wójt - przedstawił informację dotyczące realizacji wykonania budżetu w 2004 r., poinformował, że dochody budżetu zamknęły się kwotą 8 461 949 zł, wydatki kwotą 9 279 024 zł, w tym wydatki inwestycyjne 2 822 102 zł.

Wójt Gminy - ponadto przedłożył szczegółową informację o realizacji uchwał podjętych na XII zwyczajnej sesji - poinformował, iż zostały one wysłane do wojewody, RIO oraz Wydziału Nadzoru celem publikacji oraz zostały przekazane do realizacji pracownikom urzędu gminy oraz kierownikom jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XII/125/04 w sprawie zmian Statutu GOPS została przekazana dla GOPS,

Uchwała Nr XII/126/04 w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2005 r. będzie realizowana w tym roku poprzez ustalony przez Radę Gminy plan.

Uchwała nr XII/128/04 w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego, została uchwalona na 2004 r., a na obecnej sesji zostanie podjęty ww. program na 2005 r.

Uchwała Nr XII/129/04 w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Bargłów Kościelny jest realizowana przez referat finansowo - księgowy "Księgowość budżetowa oświaty".

Zgodnie z ustawą z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska została podjęta przez Wysoką Radę uchwała Nr XII/130/04 w sprawie "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Bargłów Kościelny na lata 2004 - 2011" wraz z "Planem Gospodarki Odpadami", koszt opracowania programu został pokryty ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami a będzie realizowana przez zespół specjalistów z dziedziny ochrony środowiska.

Na etapie realizacji jest wykonanie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości położonej we wsi Bargłów Kościelny pod boisko szkolne. Zostało wysłane powiadomienie do Agencji Rynku Rolnego w tej sprawie, gdyż obecnie Agencja ma prawo pierwokupu i w ciągu miesiąca muszą wypowiedzieć się w tej sprawie.

Uchwała Nr XII/134/04 w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Bargłów Kościelny, została zrealizowana na podstawie przeprowadzonych referendach we wsiach Dręstwo, Stare Nowiny, Stare Tajno, Źrobki, Stara Kamionka, Nowa Kamionka.

Z bieżących spraw to kompletowanie wniosków o środki pomocowe - są składane wnioski do INTERREG-u na drogę Kroszówka - Tajno Stare - Tajno Podjeziorne. Będzie złożony wniosek do ZPORR-u na modernizację ujęcia wody w Pomianach - koszt 1 319 591 zł.

Prace nad postulatem Wysokiej Rady dotyczący oświetlenia gminy będzie realizowane jako całość, czyli będzie oświetlenie robione na całej gminie.

Projekt budżetu na 2005 r. ustalony zarządzeniem Wójta Nr 40/04 po poprawkach został omówiony na posiedzeniu wspólnym Komisji w dniu 15.02.2005 r..

Udzielono dotacji dla Starostwa Powiatowego w Augustowie na przebudowę drogi powiatowej 1210 B Popowo - Rumiejki w kwocie 285 667 zł, oraz została podpisana umowa z wojewodą białostockim na finansowanie całego ciągu od Ostejek - Popowo - Łabętnik - Rumiejki - Rutki; środki finansowe pochodzące z Gminy Bargłów Kościelny stanowią 15 % kosztu.

Pan Wójt - poinformował, że został złożony wniosek do starosty na drogę Bargłów Kościelny - Tajno Stare, której wykonanie przewiduje się w 2006 r. - Gmina Bargłów Kościelny finansuje brakującą część. Natomiast na 2007 r. jest przewidziana budowa drogi Tajno Łanowe - Sosnowo, która łączyć się będzie z drogą Sztabin - ..... ( wyjaśniając, że są one ważne dla strategii województwa).

Pan Wójt - poinformował o zakupie oprogramowania w ramach wspólnego projektu z Urzędem Marszałkowskim pod nazwą "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności w województwie podlaskim" - kwota jaką ma przekazać gmina to 19 811 zł, chodzi o lepszy przepływ informacji,

Pan Wójt - poinformował, że na modernizację kotłowni w Zespole Szkół w Bargłowie Kościelnym została przyznana pożyczka z WFOŚ, natomiast wymiana okien będzie realizowana w zależności od posiadanych środków przez gminę,

Pan Wójt - przeczytał pozytywnie zaopiniowany projekt budżetu gminy na 2005 r. przez Regionalną Izbę Obrachunkową ,

Pan Wójt - przeczytał również wnioski Komisji Budżetu, Finansów i Rolnictwa:

1) Wniosek Nr 1/04 - Komisja Budżetu Finansów i Rolnictwa wnioskuje, aby wykonywać inwestycje tylko te, na które będą przyznane dopłaty z funduszy zewnętrznych z wyjątkiem tych zadań, na które nie przysługują wsparcia ze środków pomocowych.

Pan Wójt - wyjaśnił, że nie wprowadza się nowych inwestycji poza wyżej wyjasnionymi,

2) Wniosek Nr 2/04 - Komisja Budżetu, Finansów i Rolnictwa, wnioskuje o zwiększenie wydatków w budżecie gminy w 2005 r. i wykonanie oświetlenia ulicznego całej gminy.

3) Wniosek Nr3/04- Komisja Budżetu, Finansów i Rolnictwa wnioskuje, aby fundusze pozostałe z inwestycji drogowych, które nie wejdą do realizacji w roku budżetowym 2005 r. przenieść w ciągu roku budżetowego na:

- remonty dróg (suma około 100 tys. zł.,)

- przystąpienie do wykonania dokumentacji na budowę w 2006 r. następujących dróg:

a) Tajno Stare - Tajno Podjeziorne z przedłużeniem do jeziora Tajno,

b) Wólka Karwowska - Dreństwo,

c) Wólka Karwowska w kierunku Orzechówki i Pruski.

Pan Wójt - poinformował, że to co zostanie ze środków, o które ubiega się gmina Bargłów zostaną przekazane na realizację takich spraw, wyjaśnił, że na drogę Tajno Stare - Tajno Podjeziorne został złożony wniosek do INTERREG-u,

4) Wniosek Nr 4/04 - Komisja Budżetu, Finansów i Rolnictwa wnioskuje o przestrzeganie ustaleń Rady Gminy, która mówi, że w pierwszej kolejności wykonywać należy te inwestycje drogowe, po których są dowożone dzieci do szkoły.

5) Wniosek Nr 5/04 - Komisja Budżetu, Finansów i Rolnictwa wnioskuje o nawiązanie kontaktów z przewoźnikami oraz o wprowadzenie przejazdów autobusów pasażerskich tam gdzie są wykonane drogi asfaltowe.

Pan Wójt - poinformował, że PKS w odpowiedzi na pismo wysłane w tej sprawie, wyraziło zgodę na dodatkowy autobus na tą drogę,

6) Wniosek Nr 6/04 - Komisja Budżetu, Finansów i Rolnictwa wnioskuje o dokonanie przeglądu dróg w celu naprawy uszkodzonych odcinków oraz uzupełnić ją znakami drogowymi.

Z przeprowadzonego przeglądu Wójt będzie informować Radę o kosztach remontów poszczególnych odcinków dróg.

Pan Wójt - wyjaśnił, że przegląd odbędzie się, koszty remontu będą zrobione, a drogi będą remontowane,

7) Wniosek Nr 7/04 - Komisja Budżetu, Finansów i Rolnictwa wnioskuje o uwzględnianie zjazdów na drogi publiczne i posesje rolników w celu uniknięcia uszkodzeń dróg głównych przez pojazdy mechaniczne.

Pan Wójt - poinformował, że wszelkie zjazdy są uwzględniane w dokumentacji technicznej,

Pan Wójt - poinformował radnych i sołtysów o przelewie na rachunki bankowe diet za posiedzenia,

Pan Przewodniczący rady Gminy - podziękował Wójtowi za wystąpienie i przeszedł do kolejnego punktu obrad,

Do pkt. 6

Ř uchwała w sprawie zmiany nazw urzędowych wsi Dręstwo, Stare Nowiny, Stare Tajno, Źrobki, Nowa Kamionka, Stara Kamionka,

Projekt powyższej uchwały odczytał Przewodniczący Rady Gminy, przeczytał również pismo ze Starostwa Powiatowego w sprawie zaopiniowania projektu zmian nazw miejscowości położonych na terenie gminy Bargłów Kościelny, stwierdzające, iż proponowane zmiany spowodują uproszczenie i uporządkowanie nazw miejscowości, nie powoduje zmian grani, dlatego projekt został zaopiniowany pozytywnie.

W głosowaniu udział wzięło 15 radnych.

Za podjęciem powyższej uchwały głosowało 15 radnych

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta.

W/w uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ř uchwała zmieniająca w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Bargłów Kościelny,

Projekt powyższej uchwały odczytał Przewodniczący Rady Gminy.

Pan Wójt - wyjaśnił, że został złożony projekt do ZPORR-u o modernizację stacji ujęcia wody w Pomianach i musi zostać ona ujęta w Planie Rozwoju Lokalnego, dlatego konieczne jest podjęcie uchwały, tak samo będzie przy jakiejkolwiek inwestycji nieujętej w Planie Rozwoju Lokalnego, iż będzie to dodawane uchwałą Rady Gminy.

W głosowaniu udział wzięło 15 radnych.

Za podjęciem powyższej uchwały głosowało 15 radnych

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta.

W/w uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ř uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Bargłów Kościelny gmina Bargłów Kościelny,

Projekt powyższej uchwały odczytał Przewodniczący Rady Gminy.

W głosowaniu udział wzięło 15 radnych.

Za podjęciem powyższej uchwały głosowało 15 radnych

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta.

W/w uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ř uchwała w sprawie zbycia nieruchomości położonej we wsi Wólka Karwowska,

Projekt powyższej uchwały odczytał Przewodniczący Rady Gminy.

Przewodniczący przeczytał podanie Pana Miller Andrzeja w sprawie sprzedaży ww. działki.

W głosowaniu udział wzięło 15 radnych.

Za podjęciem powyższej uchwały głosowało 15 radnych

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta.

W/w uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ř uchwała w sprawie zbycia nieruchomości położonej we wsi Brzozówka,

Projekt powyższej uchwały odczytał Przewodniczący Rady Gminy.

Przewodniczący przeczytał podanie Pana Zawadzkiego Franciszka w sprawie sprzedaży ww. działki.

W głosowaniu udział wzięło 15 radnych.

Za podjęciem powyższej uchwały głosowało 15 radnych

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta.

W/w uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ř uchwała w sprawie programu współpracy Gminy Bargłów Kościelny z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego

Projekt powyższej uchwały odczytał Przewodniczący Rady Gminy.

W głosowaniu udział wzięło 14 radnych.

Za podjęciem powyższej uchwały głosowało 14 radnych, 1 Radny był nieobecny podczas głosowania.

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta.

W/w uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ř uchwała w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Bargłów Kościelny,

Projekt powyższej uchwały odczytał Przewodniczący Rady Gminy.

W głosowaniu udział wzięło 15 radnych.

Za podjęciem powyższej uchwały głosowało 15 radnych

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta.

W/w uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ř uchwała w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na rok 2005,

Projekt powyższej uchwały odczytał Przewodniczący Rady Gminy.

W głosowaniu udział wzięło 15 radnych.

Za podjęciem powyższej uchwały głosowało 15 radnych

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta.

W/w uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ř uchwała w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych ( Tajno Stare - Tajno Podjeziorne),

Projekt powyższej uchwały odczytał Przewodniczący Rady Gminy.

W głosowaniu udział wzięło 15 radnych.

Za podjęciem powyższej uchwały głosowało 15 radnych

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta.

W/w uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ř uchwała w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych ( Pomiany - Kamionka Nowa),

Projekt powyższej uchwały odczytał Przewodniczący Rady Gminy.

Radny Poracki - zapytał się do kogo należała ta droga,

Pan Wójt - wyjaśnił, że była to droga wewnętrzna, a podejmowana uchwała jest planem na przyszłość,

W głosowaniu udział wzięło 15 radnych.

Za podjęciem powyższej uchwały głosowało 15 radnych

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta.

W/w uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ř uchwała w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zmiany kategorii dróg na terenie Powiatu Augustowskiego,

Projekt powyższej uchwały odczytał Przewodniczący Rady Gminy.

Pan Wójt - wyjaśnił, że chodzi o ciąg drogowy od Miasta Rajgrodu do drogi Rutki - Ełk, gdyż był złożony wniosek do ZPORR-u jako wniosek dla dróg strategicznych województwa podlaskiego, dlatego jest potrzeba zmiany kategorii drogi na drogę powiatową,

Radny Szczepanowski - stwierdził, że powiat zostawia dla Gminy Bargłów 2 km drogi swego zadania - drogę Popowo - Pomiany, natomiast Gmina Bargłów oddaje utwardzoną drogę, swój głos uzasadnia uwarunkowaniem się do tego stwierdzenia,

Pan Wójt - wyjaśnia, iż zostało wysłane pismo do Starosty Augustowskiego o ujęcie do wykonania dokumentacji dróg : droga powiatowa 1195 B Nowiny Bargłowskie - Uścianki; droga powiatowa 1215 B Pruska - Tajno Podjeziorne; 1217 B Pomiany - Popowo;

Pani Mecenas - stwierdziła, że inwestycja jest w trakcie realizacji i brak uchwały Rady może spowodować wstrzymanie inwestycji,

Pan Wójt - poinformował, że zapewnienia Pana Starosty nie będą do spełnienia do 2007 roku, gdyż fundusze będą podzielone w tym roku na 2005 i 2006 rok,

Radny Sienkiewicz - stwierdził, że jest już po "fakcie", podejmując poprzednią uchwałę dotyczącą budowy tej drogi, wtedy powinniśmy żądać od Starosty , aby zrobił tamtą drogę, a może zablokować nam budowę ciągu tej drogi,

Pan Wójt - poinformował, jeżeli ta droga nie zostanie sfinansowana w 2005 r. to tej drogi nie będzie do 2007 r.,

Pan Kędzierski -sołtys wsi Reszki - stwierdził, że jeżeli ma być ciąg komunikacyjny to Radni powinni to zaakceptować,

Radny Szczepanowski - wyjaśnił, że nie blokuje łącznika, tylko chce wyegzekwować obowiązek zrobienia tych 2 km drogi dla podatników tych wsi,

W głosowaniu udział wzięło 15 radnych.

Za podjęciem powyższej uchwały głosowało 14 radnych, 1 Radny wstrzymał się od głosu.

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta.

W/w uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ř uchwała w sprawie budżetu Gminy Bargłów Kościelny na 2005 rok,

Projekt powyższej uchwały odczytał Przewodniczący Rady Gminy.

W głosowaniu udział wzięło 14 radnych.

Za podjęciem powyższej uchwały głosowało 14 radnych, 1 Radny był nieobecny podczas głosowania.

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta.

W/w uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Do pkt. 7

Przewodniczący Rady Gminy poprosił Radnych o zgłaszanie interpelacji.

Radni nie zgłosili interpelacji.

Do pkt. 8

Pan Przewodniczący Rady Gminy- przeczytał pismo Dyrektora Zespołu Szkół Mariana Renkiewicza z prośbą o zaakceptowanie wartości jednego punktu wynikającego z tabeli punktowych rozpiętości dla poszczególnych kategorii zaszeregowania pracowników nie będących nauczycielami na kwotę 2,90 zł.

Pan Renkiewicz - stwierdził, że jeżeli Wysoka Rada nie zaakceptuje tej wartości, to nie będzie można podnieść wynagrodzenia dla zatrudnionych pracowników nawet o 1 zł,

Rada Gminy zaakceptowała jednogłośnie wartość jednego punktu na kwotę 2,90 zł.

Pan Przewodniczący Rady Gminy - przedstawił pismo Przedsiębiorstwa Państwowej Komunikacji Samochodowej w Suwałkach, informuje, że kurs autobusu Augustów - Tajno Stare o godzinie 1810 będzie miał dodatkowy kurs przez Wólkę Karwowską i Bułkowiznę, powyższe zadanie będzie zrealizowane do 26.06.2005 r.,

Radny Sienkiewicz - podziękował dla Pana Wójta za pomoc w realizacji tego wnioski do PKS,

Dziękując za uczestnictwo w posiedzeniu Sesji Rady Gminy Przewodniczący Rady Gminy zamknął posiedzenie.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Przewodniczący Rady Gminy

 

Jan Romanowski

Protokołowała:

Piętko Jolanta

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Bargłów Kościelny

Wytwarzający/odpowiadający: Agnieszka Kwiecińska

Wprowadzający: Agnieszka Kwiecińska

Data wprowadzenia: 2005-04-06

Modyfikujący: Agnieszka Kwiecińska

Data modyfikacji: 2005-04-06

Opublikował: Agnieszka Kwiecińska

Data publikacji: 2005-04-06