Uchwały Rady Gminy

REJESTR UCHWAŁ RADY GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

VII KADENCJI
ROK 2014 - 2018

Lp.

Nr uchwały

Data podjęcia

w sprawie

1. I/1/14 01.12.2014r w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Bargłów Kościelny.
2. I/2/14 01.12.2014r w sprawie wyboru I Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Bargłów Kościelny.
3. I/3/14 01.12.2014r w sprawie wyboru II Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Bargłów Kościelny.
4. II/4/14 08.12.2014r w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bargłów Kościelny.
5. II/5/14 08.12.2014r w sprawie powołania Komisji Budżetu, Finansów i Rolnictwa Rady Gminy Bargłów Kościelny.
6. II/6/14 08.12.2014r w sprawie powołania Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych, Oświaty i Kultury Rady Gminy Bargłów Kościelny.
7. II/7/14 08.12.2014r w sprawie powołania Komisji Przestrzegania Porządku Publicznego Rady Gminy Bargłów Kościelny.
8. II/8/14 08.12.2014r w sprawie ustalenia wysokości diety i zwrotu kosztów przejazdu Przewodniczącemu Rady Gminy i zasad ich wypłacania.
9. II/9/14 08.12.2014r w sprawie ustalenia wysokości diet radnym, sołtysom oraz zasad ich wypłacania.
10. II/10/14 08.12.2014r w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Bargłów Kościelny.
11. II/11/14 08.12.2014r w sprawie zmiany uchwały Nr IV/70/03 Rady Gminy Bargłów Kościelny z dnia 24 kwietnia 2003 roku w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży oraz określenia zasad usytuowania na terenie Gminy Bargłów Kościelny miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
12. II/12/14 08.12.2014r sprawie przeznaczenia środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobów ich przyznawania w 2015r.
13. III/13/14 30.12.2014r w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej.
14. III/14/14 30.12.2014r w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/111/2012 Rady Gminy Bargłów Kościelny w sprawie pr
15. III/15/14 30.12.2014r w sprawie objęcia 86 udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki prawa handlowego pod firmą: BIOM Sp z o.o. z siedzibą w Dolistowie Starym.
16. III/16/14 30.12.2014r w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Bargłów Kościelny.
17. III/17/14 30.12.2014r w sprawie zmiany budżetu Gminy Bargłów Kościelny na rok 2014.
19. III/19/14 30.12.2014r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bargłów Kościelny na rok 2015.
20. IV/20/15 27.03.2015r zmieniająca uchwałę Nr XXIII/187/2014 Rady Gminy Bargłów Kościelny z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie oddania w trwały zarząd nieruchomości zabudowanych szkołami podstawowymi i gimnazjum stanowiącymi własność Gminy Bargłów Kościelny.
21. IV/21/15 27.03.2015r w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.
22. IV/22/15 27.03.2015r w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Augustowskiemu na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Samodziełnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Augustowie.
23. IV/23/15 27.03.2015r w sprawie wystąpienia Gminy Bargłów Kościelny ze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Fundacja Biebrzańska.
24. IV/24/15 27.03.2015r w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Biebrzański Dar Natury.
25. IV/25/15 27.03.2015r w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrażania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej.
26. IV/26/15 27.03.2015r w sprawie przystąpienia do opracowania Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Bargłów Kościelny na lata 2015-2030.
27. IV/27/15 27.03.2015r w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bargłów Kościelny i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na terenie gminy Bargłów Kościelny.
28. IV/28/15 27.03.2015r w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bargłów Kościelny.
29. IV/29/15 27.03.2015r w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Bargłów Kościelny.
30. IV/30/15 27.03.2015r w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2015 - 2020.
31. IV/31/15 27.03.2015r w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Bargłów Kościelny na 2015 r.
32. IV/32/15 27.03.2015r w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz szkół podstawowych i gimnazjalnych dla których Gmina Bargłów Kościelny jest organem prowadzącym
33. IV/33/15 27.03.2015r w sprawie sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, niebędących jednostkami organizacyjnymi gminy Bargłów Kościelny.
34. IV/34/15 27.03.2015r w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bargłowie Kościelnym.
35. IV/35/15 27.03.2015r w sprawie niewyrażenie zgody na wyodrębnienie środków stanowiących fundusz sołecki w budżecie gminy na 2016 rok.
36. IV/36/15 27.03.2015r w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej oddanej w użytkowanie wieczyste.
37. IV/37/15 27.03.2015r w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej oddanej w użytkowanie wieczyste.
38. IV/38/15 27.03.2015r w sprawie zmiany budżetu Gminy Bargłów Kościelny na rok 2015.
40. V/40/15 29.06.2015r w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Bargłów Kościelny za 2014 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Bargłów Kościelny za 2014 rok.
41. V/41/15 29.06.2015r w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Bargłów Kościelny absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Bargłów Kościelny za 2014 rok.
42. V/42/15 29.06.2015r w sprawie zmiany uchwały w sprawie wystąpienia Gminy Bargłów Kościelny ze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Fundacja Biebrzańska.
43. V/43/15 29.06.2015r w sprawie uchwalenia „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Bargłów Kościelny na lata 2015 - 2030”.
44. V/44/15 29.06.2015r w sprawie uchwalenia „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Bargłów Kościelny na lata 2015 - 2020”
45. V/45/15 29.06.2015r w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Gminy Bargłów Kościelny na lata 2015-2020.
46. V/46/15 29.06.2015r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Bargłów Kościelny na lata 2015-2020.
47. V/47/15 29.06.2015r w sprawie wyboru przedstawiciela Gminy Bargłów Kościelny do Związku Komunalnego "Biebrza".
48. V/48/15 29.06.2015r w sprawie powołania Zespołu Opiniującego Kandydatów na Ławników.
49. V/49/15 29.06.2015r w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka geodezyjna nr 82/3 o powierzchni 0,3939 ha, która położona jest w obrębie ewidencyjnym Tajno Podjeziorne, oddanej w użytkowanie wieczyste, wraz z rozłożeniem na raty ceny sprzedaży nieruchomości.
50. V/50/15 29.06.2015r w sprawie likwidacji jednostki organizacyjnej gminy – Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bargłowie Kościelnym..
51. V/51/15 29.06.2015r w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/114/2012 Rady Gminy Bargłów Kościelny z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bargłów Kościelny.
52. V/52/15 29.06.2015r w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.
53. V/53/15 29.06.2015r w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
54. V/54/15 29.06.2015r w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
55. V/55/15 29.06.2015r w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/199/2014 z dnia 12 września 2014r. Rady Gminy Bargłów Kościelny w sprawie realizacji w 2015 roku zadania inwestycyjnego „Remont drogi powiatowej zamiejskiej nr 1212 B Barszcze- Dreństwo- Woźnawieś od km 0+000 do km 5+725”.
56. V/56/15 29.06.2015r w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Augustowskiemu.
57. V/57/15 29.06.2015r w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/196/2014 z dnia 7 sierpnia 2014r. Rady Gminy Bargłów Kościelny w sprawie podjęcia współpracy i udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Augustowskiemu na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1215 B Pruska – Tajno Podjeziorne od km 0+000 do km 3+920”.
60. VI/60/15 29.09.2015r w sprawie programu współpracy Gminy Bargłów Kościelny z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016..
61. VI/61/15 29.09.2015r w sprawie podjęcia współpracy i udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Augustowskiemu na realizację zadania pn. „Remont drogi powiatowej 1217B Bargłów Kościelny - Brzozówka - Bargłówka na długości 260 m.b. poprzez utwardzenie masą mineralno-bitumiczną nawierzchni jezdni i parkingu przy cmentarzu wraz z robotami towarzyszącymi”.
62. VI/62/15 29.09.2015r w sprawie podjęcia współpracy i udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Augustowskiemu na realizację zadania „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1210 B Pomiany-Popowo-Rumiejki”.
63. VI/63/15 29.09.2015r w sprawie zmiany budżetu Gminy Bargłów Kościelny na rok 2015.
65. VII/65/15 25.11.2015r w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
66. VII/66/15 25.11.2015r w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
67. VII/67/15 25.11.2015r w sprawie zmiany budżetu Gminy Bargłów Kościelny na rok 2015.
68. VII/68/15 25.11.2015r w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
69. VII/69/15 25.11.2015r w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Bargłów Kościelny.
70. VII/70/15 25.11.2015r w sprawie przyjęcia regulaminu określającego tryb oraz szczegółowe zasady i warunki przyznawania świadczeń ze środków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli zwany dalej Funduszem Zdrowotnym.
71. VII/71/15 25.11.2015r w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
72. VII/72/15 25.11.2015r w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
73. VII/73/15 25.11.2015r w sprawie przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Bargłów Kościelny na lata 2015-2032” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko dla Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bargłów Kościelny na lata 2015 – 2032.
74. VII/74/15 25.11.2015r w sprawie przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Bargłów Kościelny na lata 2015-2032” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko dla Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bargłów Kościelny na lata 2015 – 2032.
76. VIII/76/15 30.12.2015r w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej.
77. VIII/77/15 30.12.2015r w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/111/2012 Rady Gminy Bargłów Kościelny w sprawie przyjęcia „Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2013-2020”.
78. VIII/78/15 30.12.2015r w sprawie zmiany uchwały Nr V/54/2015 Rady Gminy Bargłów Kościelny z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
79. VIII/76/15 30.12.2015r w sprawie wprowadzenia zmian w Planie Rozwoju Lokalnego Gminy Bargłów Kościelny na lata 2015-2020.
80. VIII/80/15 30.12.2015r w sprawie wprowadzenia zmian w Strategii Rozwoju Gminy Bargłów Kościelny na lata 2015-2020.
81. VIII/81/15 30.12.2015r w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania nagród i wyróżnień sportowych za osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej i sportu.
82. VIII/82/15 30.12.2015r w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2016-2020.
83. VIII/83/15 30.12.2015r w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016 – 2020.
84. VIII/84/15 30.12.2015r w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Bargłów Kościelny na 2016 r.
85. VIII/85/15 30.12.2015r w sprawie zmiany budżetu Gminy Bargłów Kościelny na rok 2015.
87. VIII/87/15 30.12.2015r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bargłów Kościelny na rok 2016.
88. IX/88/16 18.03.2016r w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Bargłów Kościelny na 2016 r.
89. IX/89/16 18.03.2016r w sprawie zasad i trybu przyznawania i pozbawiania nagród za osiągnięte wyniki sportowe.
89. IX/90/16 18.03.2016r w sprawie określania warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Bargłów Kościelny w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu..
91. IX/91/16 18.03.2016r w sprawie przyjęcia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bargłowie Kościelnym.
92. IX/92/16 18.03.2016r w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie środków stanowiących fundusz sołecki w budżecie gminy na 2017 rok..
93. IX/93/16 18.03.2016r w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2016 - 2021.
94. IX/94/16 18.03.2016r zmieniająca uchwałę Nr VII/67/2015 Rady Gminy Bargłów Kościelny z dnia 25 listopada 2015r w sprawie opłaty targowej.
95. IX/95/16 18.03.2016r w sprawie zmiany budżetu Gminy Bargłów Kościelny na rok 2016.
97. X/97/16 28.06.2016r w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Bargłów Kościelny za 2015 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Bargłów Kościelny za 2015 rok.
98. X/98/16 28.06.2016r

w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Bargłów Kościelny absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Bargłów Kościelny za 2015 rok.

99. X/99/16 28.06.2016r

w sprawie wprowadzenia zmian w Planie Rozwoju Lokalnego Gminy Bargłów Kościelny na lata 2015-2020.

100. X/100/16 28.06.2016r

w sprawie wprowadzenia zmian w Strategii Rozwoju Gminy Bargłów Kościelny na lata 2015-2020.

101. X/101/16 28.06.2016r

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Augustowskiemu.

102. X/102/16 28.06.2016r

w sprawie przyjęcia sprawozdania z przebiegu likwidacji i zatwierdzenia bilansu zamknięcia Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bargłowie Kościelnym.

103. X/103/16 28.06.2016r

w sprawie przystąpienia do sporządzenia gminnego programu rewitalizacji.

104. X/104/16 28.06.2016r

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

105. X/105/16 28.06.2016r

w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.

106. X/106/16 28.06.2016r

w sprawie zmiany budżetu Gminy Bargłów Kościelny na rok 2016.

108. XI/108/16 12.09.2016r

w sprawie programu współpracy Gminy Bargłów Kościelny z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017.

109. XI/109/16 12.09.2016r

w sprawie podjęcia współpracy i udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Augustowskiemu na realizację zadania: „Poprawa bezpieczeństwa na terenie Gminy Bargłów Kościelny poprzez przebudowę ciągu drogowego Bargłów Kościelny - Netta Folwark obejmującego odcinki dróg: 1217B i 1218B oraz przebudowę odcinka drogi powiatowej Nr 1194B w m. Bargłów Kościelny”.

110. XI/110/16 12.09.2016r

w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Bargłów Kościelny na lata 2016-2020 z perspektywą do 2022 r. wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Bargłów Kościelny na lata 2016 – 2020 z perspektywą do 2022 r.

111. XI/111/16 12.09.2016r

w sprawie realizacji w 2017 roku zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi gminnej Nr 102863B Bargłówka- Piekutowo”

112. XI/112/16 12.09.2016r

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Bargłów Kościelny w Gminie Bargłów Kościelny.

113. XI/113/16 12.09.2016r

w sprawie zmiany budżetu Gminy Bargłów Kościelny na rok 2016.

114. XI/114/16 12.09.2016r

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bargłów Kościelny nalata 2016–2021

115. XII/115/16 22.11.2016r

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

116. XII/116/16 22.11.2016r

w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Bargłów Kościelny.

117. XII/117/16 22.11.2016r

w sprawie organizacji wspólnej obsługi oświatowym jednostkom organizacyjnym zalicznym do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bargłów Kościelny

118. XII/118/16 22.11.2016r

w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę Bargłów Kościelny

119. XII/119/16 22.11.2016r

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Bargłów Kościelny położonych w Bargłowie Kościelnym z przeznaczeniem na poprawieniewarunków zagospodarowania nieruchomości przyległych.

120. XII/120/16 22.11.2016r

w spraweie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bargłów Kościelny.

121. XII/121/16 22.11.2016r

w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków.

122. XII/122/16 22.11.2016r

w sprawie dopłat do taryf zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Bargłów Kościelny

123. XII/123/16 22.11.2016r

w sprawie zmiany uchwały nr XIII/111/2012 Rady Gminy Bargłów Kościelny w sprawie przyjęcia "Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2013-2020".

124. XII/124/16 22.11.2016r

w sprawie wprowadzenia zmian w Planie Rozwoju Lokalnego Gminy Bargłów Kościelny na lata 2015-2020.

125. XII/125/16 22.11.2016r

w sprawie wprowadzenia zmian w Stategii Rozwoju Gminy Bargłów Kościelny na lata 2015-2020.

126. XII/126/16 22.11.2016r

w sprawie zmiany uchwały o przzystąpieniu do sporządzenia miejsowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Bargłów Kościelny w Gminie Bargłów Kościelny.

127. XII/127/16 22.11.2016r

w sprawie zmiany budżetu Gminy Bargłów Kościelny na rok 2016.

128. XII/128/16 22.11.2016r

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bargłów Kościelny nalata 2016–2021

129. XIII/129/16 29.12.2016r

w sprawie uchwalenia palnu pracy Komisji Rewizyjnej

130. XIII/130/16 29.12.2016r

w sprawie zmiany uchwały nr XIII/111/2012 Rady Gminy Bargłów Kościelny w sprawie przyjęcia "Gminnej Startegii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2013-2020"

131. XIII/131/16 29.12.2016r zmieniająca uchwałę nr V/44/2015 Rady Gminy Bargłów Kościelny z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie uchwalenia "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Bargłów Kościelny na lata 2015-2020"
132. XIII/132/16 29.12.2016r w sprawie zmiany uchwały Nr XII/116/2016 Rady Gminy Bargłów Kościelny z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez
Gminę Bargłów Kościelny
133. XIII/133/16 29.12.2016r

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bargłów Kościelny.

134. XIII/134/16 29.12.2016r

w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bargłów Kościelny

135. XIII/135/16 29.12.2016r  

w sprawie podjęcia współpracy i udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Augustowskiemu na realizację zadania: „Rozbiórka przepustu drogowego i budowa mostu na rzece Bargłówka oraz przebudowa przepustów w ciągu drogi powiatowej Nr 1116B Bargłów Kościelny – Stara Kamionka do drogi Nr 16 wraz z dojazdami”

136 XIII/136/16 29.12.2016r

w sprawie podjęcia współpracy i udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Augustowskiemu na realizację zadania: „Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1195B Bargłów Kościelny – Nowiny – Uścianki od km 0+000 do km 0+985”.

137. XIII/137/16 29.12.2016r

w sprawie wprowadzenia zmian w Planie Rozwoju Lokalnego Gminy Bargłów Kościelny na lata 2015-2020.

138. XIII/138/16 29.12.2016r

w sprawie wprowadzenia zmian w Strategii Rozwoju Gminy Bargłów Kościelny na lata 2015-2020.

139. XIII/139/16 29.12.2016r

w sprawie przyjęcia lokalnego programu pomocy społecznej "Program Aktywności Lokalnej dla Gminy
Bargłów Kościelny na lata 2017 - 2020".

140 XIII/140/16 29.12.2016r w sprawie zmiany budżetu Gminy Bargłów Kościelny na rok 2016
141 XIII/141/16 29.12.2016r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bargłów Kościelnyna lata 2017-2022

142. XIII/142/16 29.12.2016r

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bargłów Kościelny na rok 2017.

143. XIV/143/17 17.02.2017r.

w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego.

144. XIV/144/17 17.02.2017r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Bargłów Kościelny na rok 2017.

145. XV/145/17 29.03.2017r.

w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bargłów Kościelny 2017r.

146. XV/146/17 29.03.2017r.

w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego.

147. XV/147/17 29.03.2017r.

w sprawie określenia kryteriów naboru do punktu przedszkolnego oraz oddziałów przedszkolnych przy szkole podstawowej prowadzonych przez gminę Bargłów Kościelny na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

148. XV/148/17 29.03.2017r.

w sprawie określenia kryteriów naboru do publicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Bargłów Kościelny.

149. XV/149/17 29.03.2017r.

w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązku wymiaru godzin zajęć dyrektorom, wicedyrektorom oraz nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze w szkole oraz zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązku wymiaru godzin dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

150. XV/150/17 29.03.2017r.

w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie środków stanowiących fundusz sołecki w budżecie gminy na 2018 rok.

151 XV/151/17 29.03.2017r.

w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2017 - 2022.

152. XV/152/17 29.03.2017r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/111/2012 Rady Gminy Bargłów Kościelny w sprawie przyjęcia „Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2013-2020”.

153. XV/153/17 29.03.2017r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Bargłów Kościelny na rok 2017.

154. XV/154/17 29.03.2017r

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bargłów Kościelny na lata 2017-2022

155. XVI/155/17 13.06.2017

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Bargłów Kościelny za 2016 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Bargłów Kościelny za 2016 rok

156. XVI/156/17 13.06.2017

w sprawie: udzielenia Wójtowi Gminy Bargłów Kościelny absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Bargłów Kościelny za 2016 rok.

157 XVI/157/17 13.06.2017

w sprawie: w sprawie uchylenia uchwały Nr IV/34/2011 Rady Gminy Bargłów Kościelny z dnia 28 marca 2011 roku w sprawie sprawiania pogrzebów przez Gminę Bargłów Kościelny.

158 XVI/158/17 13.06.2017

w sprawie: w sprawie uchylenia uchwały Nr XV/132/2013 Rady Gminy Bargłów Kościelny z dnia 22 marca 2013 roku w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na pomoc rzeczową, zasiłki celowe i zasiłki okresowe

159 XVI/159/17 13.06.2017

w sprawie: w sprawie uchylenia uchwały Nr XVI/144/2013 Rady Gminy Bargłów Kościelny z dnia 20 czerwca 2013 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XV/132/2013 Rady Gminy Bargłów Kościelny z dnia 22 marca 2013 roku w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na pomoc rzeczową, zasiłki celowe i zasiłki okresowe.

160. XVI/160/17 13.06.2017

w sprawie: w sprawie uchylenia uchwały Nr XVIII/154/2013 Rady Gminy Bargłów Kościelny z dnia 23 września 2013 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XV/132/2013 Rady Gminy Bargłów Kościelny z dnia 22 marca 2013 roku w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na pomoc rzeczową, zasiłki celowe i zasiłki okresowe

161. XVI/161/17 13.06.2017

w sprawie: zmieniająca uchwałę Nr XV/146/2017 Rady Gminy Bargłów Kościelny z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego.

162. XVI/162/17 13.06.2017

w sprawie: zmieniająca uchwałę Nr XV/149/2017 Rady Gminy Bargłów Kościelny z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązku wymiaru godzin zajęć dyrektorom, wicedyrektorom oraz nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze w szkole oraz zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązku wymiaru godzin dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych

163. XVI/163/17 13.06.2017

w sprawie: zmieniająca uchwałę Nr XV/145/2017 Rady Gminy Bargłów Kościelny z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bargłów Kościelny na 2017 r.

164. XVI/164/17 13.06.2017

w sprawie: zmiany budżetu Gminy Bargłów Kościelny na rok 2017

165. XVI/165/17 13.06.2017

w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bargłów Kościelny na lata 2017-2022

166. XVII/166/17 29.09.2017

w sprawie: programu współpracy Gminy Bargłów Kościelny z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018.

167. XVII/167/17 29.09.2017

w sprawie: dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego

168. XVII/168/17 29.09.2017

w sprawie: zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązku wymiaru godzin zajęć dyrektorom, wicedyrektorom oraz nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze w szkole oraz zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązku wymiaru godzin dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

169. XVII/169/17 29.09.2017

w sprawie: stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Bargłowie Kościelnym w skład którego wchodzi jedynie Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Szkołę Podstawową w Bargłowie Kościelnym oraz określenia przejęcia majątku, należności i zobowiązań po gimnazjum

170. XVII/170/17 29.09.2017

w sprawie:  stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Kroszewie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Kroszewie.

171. XVII/171/17 29.09.2017

w sprawie: stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Zygmunta Augusta w Tajnie Starym w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Zygmunta Augusta w Tajnie Starym.

172. XVII/172/17 29.09.2017

w sprawie: stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Błogosławionego Jana Pawła II w Łabętniku w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Błogosławionego Jana Pawła II w Łabętniku

173. XVII/173/17 29.09.2017

w sprawie: ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego przysługującego członkom ochotniczych straży pożarnych

174. XVII/174/17 29.09.2017

w sprawie: uchylenia uchwały Nr IX/90/2016 Rady Gminy Bargłów Kościelny z dnia 18 marca 2016 roku w sprawie określania warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Bargłów Kościelny w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu.

175. XVII/175/17 29.09.2017

w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Augustowskiemu na dofinansowanie własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na remont sal szpitalnych w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Długoterminowej w Augustowie.

176. XVII/176/17 29.09.2017

w sprawie: zmiany uchwały Nr XII/116/2016 Rady Gminy Bargłów Kościelny z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Bargłów Kościelny

177. XVII/177/17 29.09.2017

w sprawie: określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach Gminy Bargłów Kościelny

178. XVII/178/17 29.09.2017

w sprawie: zmiany budżetu Gminy Bargłów Kościelny na rok 2017.

REJESTR UCHWAŁ RADY GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

VI KADENCJI
ROK 2010 - 2014

Lp.

Nr uchwały

Data podjęcia

w sprawie

1. I/1/10 01.12.2010r w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Bargłów Kościelny.
2. I/2/10 01.12.2010r w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Bargłów Kościelny.
3. I/3/10 01.12.2010r w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bargłów Kościelny.
4. I/4/10 01.12.2010r w sprawie powołania Komisji Budżetu, Finansów i Rolnictwa Rady Gminy Bargłów Kościelny
5. I/5/10 01.12.2010r w sprawie powołania Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych, Oświaty i Kultury Rady Gminy Bargłów Kościelny.
6. I/6/10 01.12.2010r w sprawie powołania Komisji Przestrzegania Porządku Publicznego Rady Gminy Bargłów Kościelny.
7. I/7/10 01.12.2010r w sprawie ustalenia wysokości diety i zwrotu kosztów przejazdu Przewodniczącemu Rady Gminy i zasad ich wypłacania.
8. I/8/10 01.12.2010r w sprawie ustalenia wysokości diet radnym, sołtysom oraz zasad ich wypłacania.
9. II/9/10 01.12.2010r w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Bargłów Kościelny.
10. III/10/10 30.12.2010r zmieniająca uchwałę Nr III/27/07 Rady Gminy Bargłów Kościelny z dnia 20 lutego 2007 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
11. III/11/10 30.12.2010r zmieniająca uchwałę Nr XXVIII/181/10 Rady Gminy Bargłów Kościelny z dnia 10 listopada 2010 r w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
12. III/12/10 30.12.2010r zzmieniająca uchwałę Nr II/9/10 Rady Gminy Bargłów Kościelny z dnia 1 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Wójta Gminy Bargłów Kościelny.
13. III/13/10 30.12.2010r zmieniająca uchwałę Nr XV/93/08 Rady Gminy Bargłów Kościelny z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bargłowie Kościelnym.
14. III/14/10 30.12.2010r zmieniająca uchwałę Nr XXVIII/182/10 Rady Gminy Bargłów Kościelny z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
15. III/15/10 30.12.2010r zmieniająca uchwałę Nr XXI/137/09 Rady Gminy Bargłów Kościelny z dnia 30 października 2009r. w sprawie przystąpienia Gminy Bargłów Kościelny do Lokalnej Grupy Rybackiej "Pojezierze Suwalsko-Augustowskie"
16. III/16/10 30.12.2010r w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzacymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
17. III/17/10 30.12.2010r w sprawie ustalania regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Bargłów Kościelny.
18. III/18/10 30.12.2010r w sprawie przeznaczenia środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobów ich przyznawania w 2011r.
19. III/19/10 30.12.2010r w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej.
20. III/20/10 30.12.2010r w sprawie określenia warunków odpłatności za przyznaną pomoc w formie posiłku w ramach ustanowionego programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"
21. III/21/10 30.12.2010r w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania.
22. III/22/10 30.12.2010r w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania.
23. III/23/10 30.12.2010r w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/157/10 Rady Gminy Bargłów Kościelny w sprawie przyjęcia "Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2008-2012".
24. III/24/10 30.12.2010r w sprawie zmiany budżetu Gminy Bargłów Kościelny na rok 2010.
25. III/25/10 30.12.2010r w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bargłów Kościelny na lata 2011 – 2018.
26. III/26/10 30.12.2010r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bargłów Kościelny na rok 2011.
27. IV/27/11 28.03.2011r w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Bargłów Kościelny.
28. IV/28/11 28.03.2011r zmieniająca uchwałę Nr XVIII/169/05 Rady Gminy Bargłów Kościelny z dnia 22 grudnia 2005r w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
29. IV/29/11 28.03.2011r w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.
30. IV/30/11 28.03.2011r w sprawie zbycia nieruchomości położonej we wsi Barszcze.
31. IV/31/11 28.03.2011r w sprawie wyboru przedstawiciela Gminy Bargłów Kościelny do Związku Komunalnego "Biebrza".
32. IV/32/11 28.03.2011r w sprawie przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Bargłów Kościelny na lata 2011-2032”.
33. IV/33/11 28.03.2011r w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2011 – 2015".
34. IV/34/11 28.03.2011r w sprawie zasad sprawiania pogrzebów przez Gminę Bargłów Kościelny.
35. IV/35/11 28.03.2011r w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/157/10 Rady Gminy Bargłów Kościelny w sprawie przyjęcia " Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2008-2012".
36. IV/36/11 28.03.2011r w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bargłów Kościelny na lata 2011 – 2018.
37. IV/37/11 28.03.2011r w sprawie zmiany budżetu Gminy Bargłów Kościelny na rok 2011.
38. V/38/11 13.06.2011r w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Bargłów Kościelny za 2010 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Bargłów Kościelny za 2010 rok.
39. V/39/11 13.06.2011r w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Bargłów Kościelny absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Bargłów Kościelny za 2010 rok.
40. V/40/11 13.06.2011r w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
41. V/41/11 13.06.2011r w sprawie przyjęcia zmian w Statucie Związku Komunalnego Biebrza.
42. V/42/11 13.06.2011r w sprawie przystąpienia Gminy Bargłów Kościelny do spółki prawa handlowego pod firmą: BIOM Sp. z o.o. z siedzibą w Dolistowie Starym.
43. V/43/11 13.06.2011r w sprawie powierzenia Spółce pod firmą: Biom Sp. z o.o. z siedzibą w Dolistowie Starym zadania własnego Gminy Bargłów Kościelny w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi oraz wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę umowy wykonawczej niezbędnej dla realizacji projektu pn.: „Biebrzański System Gospodarki Odpadami – etap II”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.
44. V/44/11 13.06.2011r w sprawie zamiany nieruchomości położonej we wsi Tajenko.
45. V/45/11 13.06.2011r w sprawie zmiany budżetu Gminy Bargłów Kościelny na rok 2011.
46. V/46/11 29.08.2011r w sprawie powołania Zespołu Opiniującego Kandydatów na Ławników.
47. V/47/11 29.08.2011r w sprawie zbycia nieruchomości położonej we wsi Pruska.
48. V/48/11 29.08.2011r w sprawie zmiany budżetu Gminy Bargłów Kościelny na rok 2011.
50. VII/50/11 11.09.2011r Utworzenia punktu przedszkolnego w Bargłowie Kościelnym.
51. VIII/51/11 28.10.2011r wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Suwałkach.
52. VIII/52/11 28.10.2011r określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
53. VIII/53/11 28.10.2011r określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
54. VIII/54/11 28.10.2011r zmieniająca uchwałę Nr V/40/2011 Rady Gminy Bargłów Kościelny z dnia 13 czerwca 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
61. IX/61/11 28.12.2011r zmieniająca uchwałę Nr VIII/53/2011 Rady Gminy Bargłów Kościelny z dnia 28 października 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
62. IX/62/11 28.12.2011r zmieniająca uchwałę Nr VIII/55/2011 Rady Gminy Bargłów Kościelny z dnia 28 października 2011 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
63. IX/63/11 28.12.2011r zmieniająca uchwałę Nr III/12/10 Rady Gminy Bargłów Kościelny z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Wójta Gminy Bargłów Kościelny
64. IX/64/11 28.12.2011r zmiany uchwały Nr XXIV/157/10 Rady Gminy Bargłów Kościelny w sprawie przyjęcia „Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2008-2012”
65. IX/65/11 28.12.2011r wprowadzenia zmian w Planie Rozwoju Lokalnego Gminy Bargłów Kościelny
66. IX/66/11 28.12.2011r wprowadzenia zmian w Strategii Rozwoju Gminy Bargłów Kościelny na lata 2007-2013
67. IX/67/11 28.12.2011r zmieniająca uchwałę Nr XII/134/04 Rady Gminy Bargłów Kościelny z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Bargłów Kościelny
68. IX/68/11 28.12.2011r wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego gminnych dróg publicznych w gminie Bargłów Kościelny
69. IX/69/11 28.12.2011r ustalania regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Bargłów Kościelny
71. IX/71/11 28.12.2011r ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego przysługującego członkom ochotniczych straży pożarnych
72. IX/72/11 28.12.2011r uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej
73. IX/73/11 28.12.2011r zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
74. IX/74/11 28.12.2011r określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony
75. IX/75/11 28.12.2011r zmiany budżetu Gminy Bargłów Kościelny na rok 2011
76. IX/76/11 28.12.2011r uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bargłów Kościelny na lata 2012-2016
77. IX/77/12 28.12.2012r przeznaczenia środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobów ich przyznawania w 2012 r
78. X/78/12 13.03.2012r nadania imienia Szkole Podstawowej w Łabętniku
79. X/79/12 13.03.2012r przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Bargłów Kościelny
80. X/80/12 13.03.2012r wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki
81. X/81/12 13.03.2012r wprowadzenia zmian w Planie Rozwoju Lokalnego Gminy Bargłów Kościelny
82. X/82/12 13.03.2012r wprowadzenia zmian w Strategii Rozwoju Gminy Bargłów Kościelny na lata 2007-2013
83. X/83/12 13.03.2012r uchwalenia budżetu Gminy Bargłów Kościelny na rok 2012
84. X/84/12 13.03.2012r zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bargłów Kościelny na lata 2012-2016
85. XI/84/12 25.05.2012r zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Bargłów Kościelny za 2011 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Bargłów Kościelny za 2011 rok
86. XI/86/12 25.05.2012r udzielenia Wójtowi Gminy Bargłów Kościelny absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Bargłów Kościelny za 2011 rok.
87. XI/87/12 25.05.2012r utworzenia punktu przedszkolnego w Tajnie Starym
88. XI/88/12 25.05.2012r zmieniająca uchwałę Nr X/78/2012 Rady Gminy Bargłów Kościelny z dnia 13 marca2012 r. w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Łabętniku.
89. XI/89/12 25.05.2012r zmiany uchwały Nr XXIV/157/10 Rady Gminy Bargłów Kościelny w sprawie przyjęcia „Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2008-2012”
90. XI/90/12 25.05.2012r wprowadzenia zmian w Planie Rozwoju Lokalnego Gminy Bargłów Kościelny
91. XI/91/12 25.05.2012r wprowadzenia zmian w Strategii Rozwoju Gminy Bargłów Kościelny na lata 2007-2013
92. XI/92/12 25.05.2012r zmieniająca uchwałę Nr XXI/137/09 Rady Gminy Bargłów Kościelny z dnia 30 października 2009 r. w sprawie przystąpienia Gminy Bargłów Kościelny do Lokalnej Grupy Rybackiej „ Pojezierze Suwalsko-Augustowskie”
93. XI/93/12 25.05.2012r zmiany budżetu Gminy Bargłów Kościelny na rok 2012
94. XI/94/12 25.05.2012r zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bargłów Kościelny na lata 2012-2016
95. XII/95/12 30.08.2012r podziału Gminy Bargłów Kościelny na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
96. XII/96/12 30.08.2012r podziału Gminy Bargłów Kościelny na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
97. XII/97/12 30.08.2012r programu współpracy Gminy Bargłów Kościelny z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013
98. XII/98/12 30.08.2012r zmiany budżetu Gminy Bargłów Kościelny na rok 2012
99. XII/99/12 30.08.2012r zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bargłów Kościelny na lata 2012-2016
100. XIII/100/12 20.11.2012r w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. 
101. XIII/101/12 20.11.2012r w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2013r. 
102. XIII/102/12 20.11.2012r w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych. 
103. XIII/103/12 20.11.2012r w sprawie przedłużenia obowiązywania taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.  ;
104. XIII/104/12 20.11.2012r zmieniająca uchwałę Nr XV/93/08 Rady Gminy Bargłów Kościelny z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bargłowie Kościelnym. 
105. XIII/105/12 20.11.2012r w sprawie uchylenia uchwały Nr I/7/98 Rady Gminy Bargłów Kościelny z dnia 29 października 1998 r. w sprawie sposobu wypełnienia obowiązku Gminy wynikającego z art. 17 ust. 3 ustawy o systemie oświaty. 
106. XIII/106/12 20.11.2012r w sprawie przyjęcia zmian w Statucie Związku Komunalnego Biebrza. 
107. XIII/107/12 20.11.2012r w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Bargłów Kościelny. 
108. XIII/108/12 20.11.2012r w sprawie przeznaczenia środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobów ich przyznawania w 2013r. 
109. XIII/109/12 20.11.2012r w sprawie wprowadzenia zmian w Planie Rozwoju Lokalnego Gminy Bargłów Kościelny. 
110. XIII/110/12 20.11.2012r w sprawie wprowadzenia zmian w Strategii Rozwoju Gminy Bargłów Kościelny na lata 2007-2013. 
111. XIII/111/12 20.11.2012r w sprawie przyjęcia "Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2013-2020" 
112. XIII/112/12 20.11.2012r w sprawie zmiany budżetu Gminy Bargłów Kościelny na rok 2012. 
113. XIII/113/12 20.11.2012r w sprawie sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bargłów Kościelny na lata 2012 – 2016. 
114. XIV/114/12 28.12.2012r w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bargłów Kościelny. 
115. XIV/115/12 28.12.2012r w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty. 
116. XIV/116/12 28.12.2012r w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości. 
117. XIV/117/12 28.12.2012r w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
118. XIV/118/12 28.12.2012r w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. 
119. XIV/119/12 28.12.2012r w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy. 
120. XIV/120/12 28.12.2012r w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej. 
121. XIV/121/12 28.12.2012r w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/107/2012 Rady Gminy Bargłów Kościelny z dnia 20 listopada 2012 roku w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Bargłów Kościelny. 
122. XIV/122/12 28.12.2012r w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/108/2012 Rady Gminy Bargłów Kościelny z dnia 20 listopada 2012 roku w sprawie przeznaczenia środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobów ich przyznawania w 2013 r. 
123. XIV/123/12 28.12.2012r w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2013 - 2018. 
124. XIV/124/12 28.12.2012r w sprawie zmiany budżetu Gminy Bargłów Kościelny na rok 2012. 
125. XIV/125/12 28.12.2012r w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bargłów Kościelny na lata 2013 – 2016. 
126. XIV/126/12 28.12.2012r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bargłów Kościelny na rok 2013. 
127. XV/127/13 22.03.2013r w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego. ;
128. XV/128/13 22.03.2013r w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/116/2012 Rady Gminy Bargłów Kościelny z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości. 
129. XV/129/13 22.03.2013r w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Bargłów Kościelny. 
130. XV/130/13 22.03.2013r w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki. 
131. XV/131/13 22.03.2013r w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/111/2012 Rady Gminy Bargłów Kościelny w sprawie przyjęcia „Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2013-2020”. 
132. XV/132/13 22.03.2013r w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na pomoc rzeczową, zasiłki celowe i zasiłki okresowe. 
133. XV/133/13 22.03.2013r w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bargłowie Kościelnym. 
134. XV/135/13 22.03.2013r w sprawie zmiany budżetu Gminy Bargłów Kościelny na rok 2013
135. XV/135/13 22.03.2013r w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bargłów Kościelny na lata 2013 – 2016. 
136. XVI/136/13 20.06.2013r w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Bargłów Kościelny za 2012 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Bargłów Kościelny za 2012 rok.
137. XVI/137/13 20.06.2013r w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Bargłów Kościelny absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Bargłów Kościelny za 2012 rok.
138. XVI/138/13 20.06.2013r w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2013-2015 .
139. XVI/139/13 20.06.2013r w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
140. XVI/140/13 20.06.2013r w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/115/2012 Rady Gminy Bargłów Kościelny z dnia 28 grudnia 2012 r.w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.
141. XVI/141/13 20.06.2013r w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
142. XVI/142/13 20.06.2013r w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/107/2012 Rady Gminy Bargłów Kościelny z dnia 20 listopada 2012 roku w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Bargłów Kościelny.
143. XVI/143/13 20.06.2013r zmieniająca uchwałę Nr XV/93/08 Rady Gminy Bargłów Kościelny z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bargłowie Kościelnym.
144. XVI/144/13 20.06.2013r w sprawie zmiany uchwały Nr XV/132/2013 Rady Gminy Bargłów Kościelny z dnia 22 marca 2013 roku w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na pomoc rzeczową, zasiłki celowe i zasiłki okresowe.
145. XVI/145/13 20.06.2013r w sprawie zmiany budżetu Gminy Bargłów Kościelny na rok 2013.
147. XVII/147/13 08.08.2013r w sprawie zmiany budżetu Gminy Bargłów Kościelny na rok 2013.
149. XVIII/149/13 23.09.2013r w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji.
150. XVIII/150/13 23.09.2013r w sprawie przedłużenia obowiązywania taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
151. XVIII/151/13 23.09.2013r w sprawie programu współpracy Gminy Bargłów Kościelny z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014.
152. XVIII/152/13 23.09.2013r sprawie ustanowienia Sztandaru Szkole Podstawowej im. Błogosławionego Jana Pawła II w Łabętniku.
153. XVIII/153/13 23.09.2013r w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Bargłów Kościelny na lata 2013-2016 z perspektywą na lata 2017- 2020.
154. XVIII/154/13 23.09.2013r w sprawie zmiany uchwały Nr XV/132/2013 Rady Gminy Bargłów Kościelny z dnia 22 marca 2013 roku w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na pomoc rzeczową, zasiłki celowe i zasiłki okresowe.
155. XVIII/155/13 23.09.2013r w sprawie podjęcia współpracy i udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Augustowskiemu na realizację zadania „Remont drogi powiatowej zamiejskiej nr 1212B Barszcze – Dreństwo -Woźnawieś od km 0+000 do km 5+725”.
156. XVIII/156/13 23.09.2013r w sprawie zmiany budżetu Gminy Bargłów Kościelny na rok 2013.
158. XIX/158/13 29.11.2013r w sprawie ustalenia stawki opłaty targowej, zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności.
159. XIX/159/13 29.11.2013r w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Bargłów Kościelny.
160. XIX/160/13 29.11.2013r w sprawie przeznaczenia środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobów ich przyznawania w 2014r.
161. XIX/161/13 29.11.2013r w sprawie zmiany budżetu Gminy Bargłów Kościelny na rok 2013.
163. XX/163/13 30.12.2013r w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Kamionka Stara.
164. XX/164/13 30.12.2013r w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej.
165. XX/165/13 30.12.2013r w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/111/2012 Rady Gminy Bargłów Kościelny w sprawie przyjęcia „Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2013-2020”.
166. XX/166/13 30.12.2013r sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bargłowie Kościelnym.
167. XX/167/13 30.12.2013r w sprawie określenia warunków odpłatności za przyznaną pomoc w formie posiłku w ramach ustanowionego programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".
168. XX/168/13 30.12.2013r w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Bargłów Kościelny na 2014 rok.
169. XX/168/13 30.12.2013r w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/159/2013 Rady Gminy Bargłów Kościelny z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Bargłów Kościelny.
170. XX/170/13 30.12.2013r w sprawie zmiany uchwały NR XIX/160/2013 z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie przeznaczenia środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobów ich przyznawania w 2014 roku.
171. XX/171/13 30.12.2013r w sprawie objęcia 87 udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki prawa handlowego pod firmą: BIOM Sp z o.o. z siedzibą w Dolistowie Starym.
172. XX/172/13 30.12.2013r w sprawie zmiany budżetu Gminy Bargłów Kościelny na rok 2013.
174. XX/174/13 30.12.2013r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bargłów Kościelny na rok 2014.
175. XXI/175/14 31.01.2014r w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
176. XXI/176/14 31.01.2014r w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej.
177. XXI/177/14 31.01.2014r w sprawie zmiany budżetu Gminy Bargłów Kościelny na rok 2014.
179. XXII/179/14 28.03.2014r w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego.
180. XXII/180/14 28.03.2014r zmieniająca uchwałę Nr XV/93/08 Rady Gminy Bargłów Kościelny z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bargłowie Kościelnym.
181. XXII/181/14 28.03.2014r w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/111/2012 Rady Gminy Bargłów Kościelny w sprawie przyjęcia „Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2013-2020”.
183. XXII/183/14 28.03.2014r w sprawie zmiany budżetu Gminy Bargłów Kościelny na rok 2014.
185. XXIII/185/14 28.05.2014r w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Bargłów Kościelny za 2013 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Bargłów Kościelny za 2013 rok
186. XXIII/186/14 28.05.2014r w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Bargłów Kościelny absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Bargłów Kościelny za 2013 rok.
187. XXIII/187/14 28.05.2014r w sprawie oddania w trwały zarząd nieruchomości zabudowanych szkołami podstawowymi i gimnazjum stanowiącymi własność Gminy Bargłów Kościelny.
188. XXIII/188/14 28.05.2014r w sprawie zmiany budżetu Gminy Bargłów Kościelny na rok 2014.
190. XXIV/190/14 07.08.2014r w sprawie członkostwa Gminy Bargłów Kościelny w Lokalnej Grupie Działania Fundacja Biebrzańska.
191. XXIV/191/14 07.08.2014r w sprawie programu współpracy Gminy Bargłów Kościelny z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015.
192. XXIV/192/14 07.08.2014r w sprawie wyrażenia opinii o uznaniu za ochronne lasów stanowiących własność Skarbu Państwa.
193. XXIV/193/14 07.08.2014r w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie Bargłów Kościelny w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
194. XXIV/194/14 07.08.2014r sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Wójta Gminy Bargłów Kościelny porozumienia z Zarządem Powiatu Augustowskiego o przejęciu przez Gminę Bargłów Kościelny zadań Powiatu Augustowskiego w zakresie zarządzania drogą powiatową Nr 1212B Barszcze – Dreństwo - Woźnawieś położoną na terenie Gminy Bargłów Kościelny.
195. XXIV/195/14 07.08.2014r w sprawie realizacji w 2015 roku zadania inwestycyjnego „Remont drogi powiatowej zamiejskiej Nr 1212B Barszcze- Dreństwo- Woźnawieś od km 0+000 do km 5+725”.
196. XXIV/196/14 07.08.2014r w sprawie podjęcia współpracy i udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Augustowskiemu na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1215 B Pruska – Tajno Podjeziorne od km 0+000do km 3+920”.
197. XXIV/197/14 07.08.2014r w sprawie zmiany budżetu Gminy Bargłów Kościelny na rok 2014.
200. XXV/200/14 12.09.2014r w sprawie zmiany budżetu Gminy Bargłów Kościelny na rok 2014.
201. XXVI/201/14 30.10.2014r w sprawie zmiany budżetu Gminy Bargłów Kościelny na rok 2014.
202. XXVI/202/14 30.10.2014r w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
203. XXVI/203/14 30.10.2014r w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/118/2012 Rady Gminy Bargłów Kościelny z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
204. XXVI/204/14 30.10.2014r w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Barszcze w gminie Bargłów Kościelny.
205. XXVI/205/14 30.10.2014r w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
206. XXVI/206/14 30.10.2014r w sprawie uchylenia uchwały Nr II/16/02 Rady Gminy Bargłów Kościelny z dnia 20 grudnia 2002 roku w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.
207. XXVI/207/14 30.10.2014r w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu „Dolina Biebrzy”.
208. XXVI/208/14 30.10.2014r w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu „Pojezierze Rajgrodzkie”.
209. XXVI/209/14 30.10.2014r w sprawie przyjęcia zmian w Statucie Związku Komunalnego Biebrza.
210. XXVI/210/14 30.10.2014r w sprawie zmiany budżetu Gminy Bargłów Kościelny na rok 2014.

REJESTR UCHWAŁ RADY GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

V KADENCJI
ROK 2006 - 2010

Lp.

Nr uchwały

Data podjęcia

w sprawie

1. I/1/06 27.11.2006r w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Bargłów Kościelny.
2. I/2/06 27.11.2006r w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Bargłów Kościelny.
3. I/3/06 27.11.2006r w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bargłów Kościelny.
4. I/4/06 27.11.2006r w sprawie powołania Komisji Budżetu, Finansów i Rolnictwa Rady Gminy Bargłów Kościelny.
5. I/5/06 27.11.2006r w sprawie powołania Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych, Oświaty i Kultury Rady Gminy Bargłów Kościelny.
6. I/6/06 27.11.2006r w sprawie powołania Komisji Przestrzegania Porządku Publicznego.
7. I/7/06 27.11.2006r w sprawie ustalenia wysokości diety i zwrotu kosztów przejazdu Przewodniczącemu Rady Gminy i zasad ich wypłacania.
8. I/8/06 27.11.2006r w sprawie ustalenia wysokości diet radnym, sołtysom oraz zasad ich wypłacania.
9. I/9/06 27.11.2006r w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Bargłów Kościelny
10. II/10/06 21.12.2006r w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego.
11. II/11/06 21.12.2006r w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji.
12. II/12/06 21.12.2006r w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji ds. Rozwoju Lokalnego Gminy Bargłów Kościelny.
13. II/13/06 21.12.2006r w sprawie odwołania Sekretarza Gminy Bargłów Kościelny.
14. II/14/06 21.12.2006r w sprawie powołania Sekretarza Gminy Bargłów Kościelny.
15. II/15/06 21.12.2006r w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok
16. II/16/06 21.12.2006r w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bargłów Kościelny oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Bargłów Kościelny.
17. II/17/06 21.12.2006r w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Bargłów Kościelny
18. II/18/06 21.12.2006r w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
19. II/19/06 21.12.2006r w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
20. II/20/06 21.12.2006r w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
21. II/21/06 21.12.2006r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bargłów Kościelny na rok 2007
22. II/22/06 21.12.2006r w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej.
23. III/23/07 20.02.2007r w sprawie zbycia nieruchomości położonej we wsi Wólka Karwowska
24. III/24/07 20.02.2007r w sprawie zmiany „Gminnego Programu Pomocy Społecznej i Polityki Prorodzinnej na lata 2006-2008r.
25. III/25/07 20.02.2007r w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Bargłów Kościelny.
26. III/26/07 20.02.2007r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Bargłów Kościelny na lata 2007-2013.
27. III/27/07 20.02.2007r w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso .
28. III/28/07 20.02.2007r w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy .
29. III/29/07 20.02.2007r w sprawie przystąpienia do Projektu edukacyjnego „Kluby Przedszkolaka na wsi” .
30. III/30/07 20.02.2007r w sprawie zmiany budżetu Gminy Bargłów Kościelny na rok 2007 .
31. IV/31/07 26.04.2007r w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy .
32. IV/32/07 26.04.2007r w sprawie upoważnienia Wójta Gminy do ustanowienia zabezpieczenia prawidłowej realizacji umów dotyczących Projektu „Akademia Jutra”.
33. IV/33/07 26.04.2007r w sprawie programu współpracy Gminy Bargłów Kościelny z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2007.
34. IV/34/07 26.04.2007r w sprawie zmiany budżetu Gminy Bargłów Kościelny na rok 2007.
35. V/35/07 20.07.2007r w sprawie zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia pomocy społecznej w ramach zadań własnych Gminy Bargłów Kościelny, szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, trybu ich pobierania oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od odpłatności za te usługi .
36. V/36/07 20.07.2007r w sprawie przyjęcia Gminnego programu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną na lata 2007-2012 .
37. V/37/07 20.07.2007r w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji.
38. V/38/07 20.07.2007r w sprawie powołania Zespołu Opiniującego Kandydatów na Ławników.
39. V/39/07 20.07.2007r w sprawie upoważnienia Wójta Gminy do ustanowienia zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy nr 61412-UM5000008/07 o dofinansowanie projektu „Zagospodarowanie centrum Bargłowa Kościelnego” .
40. V/40/07 20.07.2007r w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bargłów Kościelny .
41. V/41/07 20.07.2007r w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Bargłów Kościelny, w Gminie Bargłów Kościelny
42. V/42/07 20.07.2007r w sprawie określenia środków z budżetu Gminy Bargłów Kościelny planowanych na realizację programów operacyjnych.
43. V/43/07 20.07.2007r w sprawie zmiany budżetu Gminy Bargłów Kościelny na rok 2007 .
44. VI/44/07 28.09.2007r w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Augustowskiemu na realizację zadania „Przebudowa dróg powiatowych wchodzących w skład ciągu drogowego Bargłów Kościelny – Granica Państwa”
45. VI/45/07 28.09.2007r w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Augustowie i Suwałkach.
46. VI/46/07 28.09.2007r  
47. VI/47/07 28.09.2007r w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Bargłów Kościelny.
48. VI/48/07 28.09.2007r w sprawie zmiany uchwały Nr V/35/ 07 Rady Gminy Bargłów Kościelny w sprawie zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia pomocy społecznej w ramach zadań własnych Gminy Bargłów Kościelny, szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, trybu ich pobierania oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od odpłatności za te usługi
49. VI/49/07 28.09.2007r w sprawie zbycia nieruchomości położonej we wsi Kamionka Stara.
50. VI/50/07 28.09.2007r w sprawie zmiany budżetu Gminy Bargłów Kościelny na rok 2007 .
51. VII/51/07 28.12.2007r w sprawie programu współpracy Gminy Bargłów Kościelny z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2008.
52. VII/52/07 28.12.2007r w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
53. VII/53/07 28.12.2007r w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2007 - 2012.
54. VII/54/07 28.12.2007r w sprawie przystąpienia gminy Bargłów Kościelny do Związku Komunalnego ,,Biebrza”.
55. VII/55/07 28.12.2007r w sprawie Planu Rozwoju Miejscowości Tajno Stare, Barszcze, Górskie, Kroszewo.
56. VII/56/07 28.12.2007r w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
57. VII/57/07 28.12.2007r w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Bargłów Kościelny
58. VII/58/07 28.12.2007r w sprawie przyjęcia „Gminnego Systemu Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną na lata 2008-2012”
59. VII/59/07 28.12.2007r w sprawie przyjęcia „Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2008-2012 ”.
60. VII/60/07 31.03.2008r w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
64. VIII/64/08 31.03.2008r w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Bargłów Kościelny
65. VIII/65/08 31.03.2008r w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej.
66. VIII/66/08 31.03.2008r w sprawie ustalenia wysokości diet radnym, sołtysom oraz zasad ich wypłacania.
67. VIII/67/08 31.03.2008r w sprawie zmiany składu osobowego Reprezentantów Gminy Bargłów Kościelny w Związku Komunalnym ,,Biebrza”.
68. VIII/68/08 31.03.2008r w sprawie przyjęcia nowego Statutu Związku Komunalnego „Biebrza".
69. VIII/69/08 31.03.2008r w sprawie zmiany uchwały Nr VI/44/07 Rady Gminy Bargłów Kościelny w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Augustowskiemu na realizację zadania „Przebudowa dróg powiatowych wchodzących w skład ciągu drogowego Bargłów Kościelny – Granica Państwa”
70. VIII/70/08 31.03.2008r w sprawie przyjęcia „Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2008-2012 ”
71. VIII/71/08 31.03.2008r w sprawie zawarcia porozumienia samorządowego pomiędzy Gminą Bargłów Kościelny a : Gminą Knyszyn, Gminą Goniądz, Gminą Lipsk oraz Gminą Mońki.
72. VIII/72/08 31.03.2008r w sprawie zmiany budżetu Gminy Bargłów Kościelny na rok 2008
83. XIII/83/08 16.11.2008r w sprawie zbycia nieruchomości położonej we wsi Pomiany.
84. XIII/84/08 16.11.2008r w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bargłowie Kościelnym.
85. XIII/85/08 16.11.2008r w sprawie udzielenia pomocy finansowej Związkowi Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego na realizację zadania pn. ”Odkryj Region Podlaski”
86. XIII/86/08 16.11.2008r w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego przysługującego członkom ochotniczych straży pożarnych.
87. XIII/87/08 16.11.2008r w sprawie wynajmu pomieszczeń obiektów Ośrodka Zdrowia w Bargłowie Kościelnym i Prusce..
88. XIII/88/08 16.11.2008r w sprawie zmiany budżetu Gminy Bargłów Kościelny na rok 2008
89. XIII/89/08 16.11.2008r w sprawie zaciągnięcia w 2008 roku długoterminowego kredytu bankowego
91. XV/91/08 30.12.2008r w sprawie programu współpracy Gminy Bargłów Kościelny z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2009.
92. XV/92/08 30.12.2008r w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
93. XV/93/08 30.12.2008r w sprawie uchwalenia Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bargłowie Kościelnym.
94. XV/94/08 30.12.2008r w sprawie uzgodnienia ustalenia wartości jednego punktu w złotych dla pracowników gminnych jednostek organizacyjnych
95. XV/95/08 30.12.2008r w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
96. XV/96/08 30.12.2008r w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
97. XV/97/08 30.12.2008r w sprawie przystąpienia Gminy Bargłów Kościelny do Lokalnej Grupy Działania Fundacja Biebrzańska.
98. XV/98/08 30.12.2008r w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej.
99. XV/99/08 30.12.2008r w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Bargłów Kościelny
100. XV/100/08 30.12.2008r w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Bargłów Kościelny.
101. XV/101/08 30.12.2008r w sprawie przyjęcia „Planu finansowego Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na rok 2009” oraz „Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2009”.
102. XV/102/08 30.12.2008r w sprawie zmiany budżetu Gminy Bargłów Kościelny na rok 2008
103. XV/103/08 30.12.2008r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bargłów Kościelny na rok 2009
104. XVI/104/09 23.03.2009r w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Bargłów Kościelny
106. XVI/106/09 23.03.2009r w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Augustowskiemu na realizację zadania w zakresie przebudowy drogi powiatowej nr 1214B Bargłów Kościelny – Tajno Stare od km 0+000 do km 6+926, wchodzącej w skład ciągu drogowego Bargłów Kościelny – Granica Państwa
107. XVI/107/09 23.03.2009r w sprawie wyrażenia zgody na wystawienie weksla in blanco tytułem zabezpieczenia
108. XVI/108/09 23.03.2009r w sprawie przeznaczenia środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobów ich przyznawania w 2009r.
109. XVI/104/09 23.03.2009r w sprawie wprowadzenia Regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród ze specjalistycznego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze.
110. XVI/104/09 23.03.2009r w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bargłowie Kościelnym do prowadzenia postępowań polegających na podejmowaniu działań wobec dłużników alimentacyjnych
111. XVI/111/09 23.03.2009r w sprawie przyjęcia „Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2008-2012 ”.
112. XVI/112/09 23.03.2009r w sprawie przystąpienia Gminy Bargłów Kościelny do realizacji projektu w ramach Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
113. XVI/113/09 23.03.2009r zmieniająca uchwałę Nr IV/72/03 Rady Gminy Bargłów Kościelny z dnia 24 kwietnia 2003 r. w sprawie podziału gminy Bargłów Kościelny na obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
114. XVI/114/09 23.03.2009r w sprawie zmiany budżetu Gminy Bargłów Kościelny na rok 2009
115. XVII/115/09 20.05.2009r w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
116. XVII/116/09 20.05.2009r w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Bargłów Kościelny
117. XVII/117/09 20.05.2009r w sprawie zaciągnięcia w 2009 roku długoterminowego kredytu bankowego
118. XVII/118/09 20.05.2009r w sprawie zmiany budżetu Gminy Bargłów Kościelny na rok 2009
124. XIX/124/09 14.07.2009r w sprawie zmian w Planie Rozwoju Lokalnego Gminy Bargłów Kościelny
125. XIX/125/09 14.07.2009r w sprawie zmiany Strategii Rozwoju Gminy Bargłów Kościelny na lata 2007-2013.
126. XIX/126/09 14.07.2009r w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Augustowskiemu na realizację zadania w zakresie przebudowy drogi powiatowej nr 1223B Tajno Łanowe – Sosnowo – Kopiec – Huta - Podcisówek od km 0+000 do km 5+200
127. XIX/127/09 14.07.2009r w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/106/09 Rady Gminy Bargłów Kościelny w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Augustowskiemu na realizację zadania w zakresie przebudowy drogi powiatowej nr 1214B Bargłów Kościelny – Tajno Stare od km 0+000 do km 6+926, wchodzącej w skład ciągu drogowego Bargłów Kościelny – Granica Państwa
128. XIX/128/09 14.07.2009r w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli i placówek oświatowych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego na terenie Gminy Bargłów Kościelny oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
129. XIX/129/09 14.07.2009r w sprawie zmiany budżetu Gminy Bargłów Kościelny na rok 2009
130. XIX/130/09 14.07.2009r w sprawie określenia środków z budżetu Gminy Bargłów Kościelny planowanych na realizację programów operacyjnych.
131. XX/131/09 23.09.2009r w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Wójta Gminy Bargłów Kościelny porozumienia z Zarządem Powiatu Augustowskiego o przejęciu przez Gminę Bargłów Kościelny zadań Powiatu Augustowskiego w zakresie zarządzania drogą powiatową Nr 1193B Reszki-Łabętnik położoną na terenie Gminy Bargłów Kościelny.
132. XX/132/09 23.09.2009r w w sprawie podjęcia współpracy i udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Augustowskiemu na realizację zadania „Remont drogi powiatowej nr 1212B Barszcze – Dreństwo -Woznawieś od km 0+000 do km 5+725”
133. XX/133/09 23.09.2009r w sprawie realizacji w 2010 roku zadania inwestycyjnego „Poprawa stanu infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze Nr 1193B Reszki – Łabętnik i Nr 102877B Łabętnik – wieś”
134. XX/134/09 23.09.2009r w sprawie zmiany budżetu Gminy Bargłów Kościelny na rok 2009
135. XXI/135/09 30.10.2009r w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Wólka Karwowska.
136. XXI/136/09 30.10.2009r w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Tajno Podjeziorne.
137. XXI/137/09 30.10.2009r w sprawie przystąpienia Gminy Bargłów Kościelny do Lokalnej Grupy Rybackiej "Pojezierze Suwalsko-Augustowskie"
138. XXI/138/09 30.10.2009r uchylająca uchwałę Nr XX/181/06 Rady Gminy Bargłów Kościelny z 6 kwietnia 2006 r. w sprawie odpłatności za pomoc w formie posiłku.
139. XXI/139/09 30.10.2009r w sprawie zmiany budżetu Gminy Bargłów Kościelny na rok 2009
140. XXII/140/09 29.12.2009r w sprawie programu współpracy Gminy Bargłów Kościelny z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2010.
141. XXII/141/09 29.12.2009r w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Dreństwo.
142. XXII/142/09 29.12.2009r w sprawie przyjęcia zmian w Statucie Związku Komunalnego Biebrza.
143. XXII/143/09 29.12.2009r w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
144. XXII/144/09 29.12.2009r w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
145. XXII/145/09 29.12.2009r w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie współpracy w celu budowy dystrybucyjnej sieci dostępu do usług szerokopasmowego Internetu na obszarze gminy: Augustów, Bargłów Kościelny, Lipsk, Nowinka i Sztabin.
146. XXII/146/09 29.12.2009r w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Bargłów Kościelny.
147. XXII/147/09 29.12.2009r w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej.
148. XXII/148/09 29.12.2009r w sprawie aktualizacji„Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2008-2012 ”
149. XXII/149/09 29.12.2009r w sprawie przeznaczenia środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobów ich przyznawania w 2010r.
150. XXII/150/09 29.12.2009r w sprawie zmiany budżetu Gminy Bargłów Kościelny na rok 2009
151. XXII/151/09 29.12.2009r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bargłów Kościelny na rok 2010
152. XXIII/152/10 25.01.2010r W SPRAWIE ZATWIERDZENIA I PRZYJĘCIA PLANU ODNOWY MIEJSCOWOŚCI WÓLKA KARWOWSKA.
153. XXIII/153/10 25.01.2010r W SPRAWIE ZATWIERDZENIA I PRZYJĘCIA PLANU ODNOWY MIEJSCOWOŚCI TAJNO PODJEZIORNE.
154. XXIII/154/10 25.01.2010r W SPRAWIE OKREŚLENIA ZASAD UMARZANIA, ODRACZANIA I ROZKŁADANIA NA RATY NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH, MAJĄCYCH CHARAKTER CYWILNOPRAWNY, PRZYPADAJĄCYCH GMINIE BARGŁÓW KOŚCIELNY LUB JEJ JEDNOSTKOM PODLEGŁYM.
155. XXIII/155/10 25.01.2010r W SPRAWIE ZMIANY BUDŻETU GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY NA ROK 2010
162. XXV/162/10 24.05.2010r w sprawie nadania Statutu Urzędowi Gminy Bargłów Kościelny.
163. XXV/163/10 24.05.2010r w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bargłowie Kościelnym.
164. XXV/164/10 24.05.2010r w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Dreństwo.
165. XXV/165/10 24.05.2010r w sprawie zasad i trybu przyznawania sportowcom sportowych nagród finansowych Gminy Bargłów Kościelny.
166. XXV/166/10 24.05.2010r w sprawie zmiany budżetu Gminy Bargłów Kościelny na rok 2010
167. XXVI/167/10 27.07.2010r w sprawie zbycia nieruchomości położonej we wsi Brzozówka.
168. XXVI/168/10 27.07.2010r zmieniająca uchwałę Nr XXV/164/10 Rady Gminy Bargłów Kościelny z dnia 24 maja 2010 r. w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Dreństwo
169. XXVI/169/10 27.07.2010r w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/157/10 Rady Gminy Bargłów Kościelny w sprawie przyjęcia "Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2008-2012".
170. XXVI/170/10 27.07.2010r ww sprawie zmiany uchwały Nr VII/54/07 Rady Gminy Bargłów Kościelny w sprawie przystąpienia gminy Bargłów Kościelny do Związku Komunalnego ,,Biebrza”.
171. XXVI/171/10 27.07.2010r w sprawie zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym.
173. XXVI/173/10 27.07.2010r w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Bargłów Kościelny, procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.
174. XXVI/174/10 27.07.2010r w sprawie zmiany budżetu Gminy Bargłów Kościelny na rok 2010.

REJESTR UCHWAŁ RADY GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

IV KADENCJI
ROK 2002 - 2006

Lp.

Nr uchwały

Data podjęcia

w sprawie

1.

I/1/02

19.11.2002 r.

wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Bargłów Kościelny.

2.

I/2/02

19.11.2002 r.

wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Bargłów Kościelny.

3.

I/3/02

19.11.2002 r.

wyboru członków Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bargłów Kościelny.

4.

I/4/02

19.11.2002 r.

powołania stałych Komisji Rady Gminy Bargłów Kościelny.

5.

I/5/02

19.11.2002 r.

powołania Komisji Statutowej Rady Gminy Bargłów Kościelny.

6.

I/6/02

19.11.2002 r.

regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze gminy Bargłów Kościelny.

7.

I/7/02

19.11.2002 r.

wyboru sołtysów i rad sołeckich.

8.

I/8/02

19.11.2002 r.

ustalenia wysokości diety i zwrotu kosztów przejazdów Przewodniczącemu Rady Gminy i zasad ich wypłacania.

9.

I/9/02

19.11.2002 r.

ustalenia wysokości diet radnym i sołtysom oraz zasad ich wypłacania.

10.

I/10/02

19.11.2002 r.

ustalenia limitu kilometrów w związku z używaniem do celów służbowych samochodu osobowego stanowiącego własność Wójta Gminy Bargłów Kościelny.

11.

I/11/02

19.11.2002 r.

ustalenia wysokości wynagrodzenia Wójta Gminy Bargłów Kościelny.

12.

II/12/02

20.12.2002 r.

stawek podatku od środków transportowych.

14.

II/14/02

20.12.2002 r.

ustalenia opłaty targowej, zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności.

15.

II/15/02

20.12.2002 r.

ustalenia wzorów formularzy podatkowych obowiązujących na terenie gminy Bargłów Kościelny.

16.

II/16/02

20.12.2002 r.

zwolnień w podatku od nieruchomości.

17.

II/17/02

20.12.2002 r.

uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej.

18.

II/18/02

20.12.2002 r.

uzupełnienia składu osobowego Komisji.

19.

II/19/02

20.12.2002 r.

inkasa podatku: rolnego, leśnego i od nieruchomości oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

20.

II/20/02

20.12.2002 r.

określenia wysokości stawek podatku od posiadania psów.

21.

II/21/02

20.12.2002 r.

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Bargłów Dworny, Bargłów Kościelny, Barszce i Solistówka.

22.

II/22/02

20.12.2002 r.

zmian w budżecie gminy na 2002 rok.

23.

II/23/02

20.12.2002 r.

budżetu gminy na 2003 rok.

24.

III/24/03

27.02.2003 r.

uchwalenia Statutu Gminy Bargłów Kościelny.

25.

III/25/03

27.02.2003 r.

uchwalenia Statutu Sołectwa Bargłów Dworny.

26.

III/26/03

27.02.2003 r.

uchwalenia Statutu Sołectwa Bargłów Kościelny.

27.

III/27/03

27.02.2003 r.

uchwalenia Statutu Sołectwa Bargłówka

28.

III/28/03

27.02.2003 r.

uchwalenia Statutu Sołectwa Barszcze.

29.

III/29/03

27.02.2003 r.

uchwalenia Statutu Sołectwa Bułkowizna.

30.

III/30/03

27.02.2003 r.

uchwalenia Statutu Sołectwa Brzozówka.

31.

III/31/03

27.02.2003 r.

uchwalenia Statutu Sołectwa Dreństwo.

32.

III/32/03

27.02.2003 r.

uchwalenia Statutu Sołectwa Górskie.

33.

III/33/03

27.02.2003 r.

uchwalenia Statutu Sołectwa Judziki.

34.

III/34/03

27.02.2003 r.

uchwalenia Statutu Sołectwa Kamionka Stara.

35.

III/35/03

27.02.2003 r.

uchwalenia Statutu Sołectwa Kamionka Nowa.

36.

III/36/03

27.02.2003 r.

uchwalenia Statutu Sołectwa Komorniki.

37.

III/37/03

27.02.2003 r.

uchwalenia Statutu Sołectwa Kroszewo.

38.

III/38/03

27.02.2003 r.

uchwalenia Statutu Sołectwa Kroszówka.

39.

III/39/03

27.02.2003 r.

uchwalenia Statutu Sołectwa Kukowo.

40.

III/40/03

27.02.2003 r.

uchwalenia Statutu Sołectwa Łabętnik.

41.

III/41/03

27.02.2003 r.

uchwalenia Statutu Sołectwa Nowiny Bargłowskie.

42.

III/42/03

27.02.2003 r.

uchwalenia Statutu Sołectwa Pieńki.

43.

III/43/03

27.02.2003 r.

uchwalenia Statutu Sołectwa Popowo.

44.

III/44/03

27.02.2003 r.

uchwalenia Statutu Sołectwa Pruska.

45.

III/45/03

27.02.2003 r.

uchwalenia Statutu Sołectwa Pomiany.

46.

III/46/03

27.02.2003 r.

uchwalenia Statutu Sołectwa Reszki.

47.

III/47/03

27.02.2003 r.

uchwalenia Statutu Sołectwa Rumiejki.

48.

III/48/03

27.02.2003 r.

uchwalenia Statutu Sołectwa Tajno Łanowe.

49.

III/49/03

27.02.2003 r.

uchwalenia Statutu Sołectwa Tajno Podjeziorne.

50.

III/50/03

27.02.2003 r.

uchwalenia Statutu Sołectwa Tajno Stare.

51.

III/51/03

27.02.2003 r.

uchwalenia Statutu Sołectwa Tajenko.

52.

III/52/03

27.02.2003 r.

uchwalenia Statutu Sołectwa Solistówka.

53.

III/53/03

27.02.2003 r.

uchwalenia Statutu Sołectwa Wólka Karwowska.

54.

III/54/03

27.02.2003 r.

uchwalenia Statutu Sołectwa Żrobki.

55.

III/55/03

27.02.2003 r.

budowy drogi gminnej.

56.

III/56/03

27.02.2003 r.

likwidacji Biura Obsługi Szkół Gminy Bargłów Kościelny.

57.

III/57/03

27.02.2003 r.

uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie Gminy Bargłów Kościelny na 2003 rok.

58.

III/58/03

27.02.2003 r.

ustalenia wysokości diet radnym, sołtysom oraz zasad ich wypłacania.

59.

III/59/03

27.02.2003 r.

ustalenia wysokości wynagrodzenia Wójta Gminy Bargłów Kościelny.

60.

III/60/03

27.02.2003 r.

zmian w budżecie gminy na 2003 rok.

61.

III/61/03

27.02.2003 r.

stawek podatku od środków transportowych.

62.

IV/62/03

24.04.2003 r.

zmian w budżecie gminy na 2003 r.

63.

IV/63/03

24.04.2003 r.

udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy

64.

IV/64/03

24.04.2003 r.

maksymalnej wysokości, pożyczek i kredytów krótkoterminowych.

65.

IV/65/03

24.04.2003 r.

limitu wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne.

66.

IV/66/03

24.04.2003 r.

odwołania Sekretarza Gminy Bargłów Kościelny.

67.

IV/67/03

24.04.2003 r.

odwołania Skarbnika Gminy Bargłów Kościelny.

68.

IV/68/03

24.04.2003 r.

powołania Sekretarza Gminy Bargłów Kościelny.

69.

IV/69/03

24.04.2003 r.

powołania Skarbnika Gminy Bargłów Kościelny.

70.

IV/70/03

24.04.2003 r.

ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży oraz określenia zasad usytuowania na terenie Gminy Bargłów Kościelny miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

71.

IV/71/03

24.04.2003 r.

zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązku wymiaru godzin zajęć dyrektorom, wicedyrektorom oraz nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze w szkole oraz zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązku wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

72.

IV/72/03

24.04.2003 r.

podziału gminy Bargłów Kościelny na obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

73.

V/73/03

19.08.2003r.

limitu wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne .

74.

V/74/03

19.08.2003 r.

wykazu dróg gminnych.

75.

V/75/03

19.08.2003r.

przyjęcia sprawozdania z przebiegu likwidacji i zatwierdzenia bilansu zamknięcia Biura Obsługi Szkół w Bargłowie Kościelnym.

76.

V/76/03

19.08.2003 r.

zmian w budżecie gminy na 2003 r.

77.

V/77/03

19.08.2003 r.

zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

78.

V/78/03

19.08.2003r.

zbycia nieruchomości położonej we wsi Łabętnik.

79.

V/79/03

19.08.2003r.

zasady zwrotu wydatków przeznaczonych na świadczenia przyznawane w ramach zadań własnych gminy w zakresie dożywiania wczniów w szkołach.

80.

V/80/03

19.08.2003r.

zakwalifikowania drogi do kategorii dróg gminnych.

81.

V/81/03

19.08.2003r.

zbycia nieruchomości zabudowanej położonej we wsi Łabętnik.

82. V/82/03 19.08.2003r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych gminy z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - ordynacja podatkowa, udzielaniu ulg w spłacaniu tych należności oraz organów do tego uprawnionych.
83. V/83/03 19.08.2003r. powołania Zespołu Opiniującego Kandydatów na Ławników.
84. VI/84/03 29.10.2003r. wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Augustowie.
85. VI/85/03 29.10.2003r. zmian w budżecie gminy na 2003r.
86. VII/86/03 31.12.2003r. zmian w budżecie gminy na 2003r.
87. VII/87/03 31.12.2003r. zabezpieczenia środków finansowych na remont szkół.
88. VII/88/03 31.12.2003r . stawek podatku od środków transportowych.
89. VII/89/03 31.12.2003r. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
90. VII/90/03 31.12.2003r. ustalenia wzorów formularzy podatkowych obowiązujących na terenie gminy Bargłów Kościelny.
91. VII/91/03 31.12.2003r. uchwalenia statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bargłowie Kościelnym.

92.

VII/92/03 31.12.2003r. przyjęcie Gminnej Strategii Integracji i Polityki Społecznej na rok 2004.
93. VII/93/03 31.12.2003r. szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze.
94. VII/94/03 31.12.2003r. zbycia nieruchomości rolnej nie zabudowanej położonej we wsi Brzozówka.
95. VII/95/03 31.12.2003r. zbycia nieruchomości zabudowanej położonej we wsi Wólka Karwowska.
96. VII/96/03 31.12.2003r. zbycia nieruchomości rolnej położonej we wsi Wólka Karwowska.
97. VII/97/03 31.12.2003r. uchwalenia planu pracy KomisjiRewizyjnej.
98. VII/98/03 31.12.2003r. odwołania Sekretarza Gminy Bargłów Kościelny.
99. VII/99/03 31.12.2003r powołania Sekretarza Gminy Bargłów Kościelny.
100 VIII/100/04 26.02.2004r budżet gminy na 2004 rok
101. VIII/101/04 26.02.2004r

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

102. VIII/102/04 26.02.2004r

zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalania regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, mieszkaniowego oraz niektórych innych składników wynagrodzenia.

103. VIII/103/04 26.02.2004r

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Bargłów Kościelny gmina Bargłów Kościelny.

104. VIII/104/04 26.02.2004r

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów złóż kruszywa naturalnego położonych we wsi Żrobki i Tobyłka gmina Bargłów Kościelny.

105. VIII/105/04 26.02.2004r

w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bargłów Kościelny .

106. VIII/106/04 26.02.2004r

w sprawie zbycia nieruchomości nie zabudowanej położonej we wsi Bargłów Kościelny.

107. IX/107/04 29.04.2004r w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok  
108. IX/108/04 29.04.2004r w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Bargłów Kościelny
109. IX/109/04 29.04.2004r w sprawie przyjęcia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bargłowie Kościelnym
110. IX/110/04 29.04.2004r w sprawie ustalenia oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
111. IX/111/04 29.04.2004r w sprawie zbycia nieruchomości rolnej położonej we wsi Wólka Karwowska
112. IX/112/04 29.04.2004r w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę działki niezabudowanej położonej we wsi Bargłów Kościelny, nr geod. 147
113. IX/113/04 29.04.2004r w sprawie Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Bargłów Kościelny
114. X/114/04 14.06.2004 w sprawie zmian w budżecie
115. X/115/04 14.06.2004r w sprawie finansowania przebudowy dróg powiatowych w latach 2005-2007
116. X/116/04 14.06.2004r w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji ds. Rozwoju Lokalnego Gminy Bargłów Kościelny
117. X/117/04 14.06.2004r w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Bargłów Kościelny
118. X/118/04; 14.06.2004r w sprawie zbycia nieruchomości rolnej położonej we wsi Bargłów Kościelny
119. X/119/04 14.06.2004r w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę działki niezabudowanej położonej we wsi Kamionka Stara
120. XI/120/04 26.08.2004r w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania wsi Bargłów Kościelny gm. Bargłów Kościelny
121. XI/121/04 26.08.2004r w sprawie zgłoszenia kandydata na członka Powiatowej Rady Zatrudnienia w Augustowie
122. XI/122/04 26.08.2004r w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2004 roku
123. XI/123/04 26.08.2004 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok
124. XII/124/04 28.12.2004r opłaty administracyjnej
125. XII/125/04 28.12.2004r zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bargłowie Kościelnym
126. XII/126/04 28.12.2004r uchwalenia planu prac Komisjii Rewizyjnej
127. XII/127/04 28.12.2004r trybu postepowania o udzielenie dotacji celowych dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, sposobu rozliczania dotacji oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania
128. XII/128/04 28.12.2004r programu współpracy Gminy Bargłów Kościelny z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego na rok 2004
129. XII/129/04 28.12.2004r regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Bargłów Kościelny
130. XII/130/04 28.12.2004r uchwalenia "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Bargłów Kościelny na lata 2004-2011" wraz z "Planem Gospodarki Odpadami"
131. XII/131/04 28.12.2004r nabycia nieruchomości położonej we wsi Bargłów Kościelny
132. XII/132/04 28.12.2004r powołania komisji rady ds. opracowania gminnego planu pomocy społecznej
133. XII/133/04 28.12.2004r upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy do dokonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec Wójta
134. XII/134/04 28.12.2004r zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Bargłów Kościelny
135. XII/135/04 28.12.2004r zmian w budżecie gminy na 2004r
136. XIII/136/05 18.02.2005r Zmiana nazw urzędowych wsi Dręstwo, Stare Nowiny, Stare Tajno, Źrobki, Nowa Kamionka, Stara Kamionka.
137. XIII/137/05 18.02.2005r zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Bargłów Kościelnym
138. XIII/138/05 18.02.2005r zmieniajaca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Bargłów Kościelny
139. XIII/139/05 18.02.2005r zbycia nieruchomości położonej we wsi Wólka Karwowska
140. XIII/140/05 18.02.2005r zbycia nieruchomości położonej we wsi Brzozówka
141. XIII/141/05 18.02.2005r programu współpracy Gminy Bargłów Kościelny z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego na rok 2005.
142. XIII/142/05 18.02.2005r uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Bargłów Kościelny
143. XIII/143/05 18.02.2005r przyjęcia Gminnej Strtegii Rozwiązywania Rozwiązywania Problemów Społecznych na 2005r
144. XIII/144/05 18.02.2005r zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych ( Tajno Stare - Tajno Podjeziorne)
145. XIII/145/05 18.02.2005r zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych ( Pomiany - Kamionka Nowa )
146. XIII/146/05 18.02.2005r wyrażania opinii dotyczącej zmiany kategorii dróg na terenie Powiatu Augustoskiego
147. XIII/147/05 18.02.2005r budżetu gminy Bargłów Kościelny
148. XIV/148/05 28.04.2005r udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Bargłów Kościelny
149. XIV/149/05 28.04.2005r opłata administracyjna
150. XIV/150/05 28.04.2005r wprowadzenia Regulaminu określającego tryb i krytria przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze
151. XIV/151/05 28.04.2005r powołania Komisji ds. zmian w statucie Gminy Bargłów Kościelny
152. XIV/152/05 28.04.2005r Ustalenia wysokości wynagrodzenia Wójta Gminy Bargłów Kościelny
153. XIV/153/05 28.04.2005r zmiana w budżecie gminy na 2005 rok
154. XV/154/05 16.06.2005r zmian Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bargłowie Kościelnym
155. XV/155/05 16.06.2005r przyjęcia Planu Rozwoju Miejscowości Bargłów Koscielny
156. XV/156/05 16.06.2005r zmian w budżecie gminy na 2005 rok
157. XVI/157/05 26.08.2005r wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Bargłów Kościelny
158. XVI/158/05 26.08.2005r nabycia nieruchomości położonych we wsi Pruska
159. XVI/159/05 26.08.2005r uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Bargłów Kościelny
160. XVI/160/05 26.08.2005r ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
161. XVI/161/05 26.08.2005r zabezpieczenia środków finansowych na realizację programu " Szkoła marzeń "
162. XVI/162/05 26.08.2005r zmian w budżecie gminy na 2005 rok
163. XVII/163/05 21.10.2005r upoważnienia Wójta Gminy do ustanowienia zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy nr Z/2.20/III/3.2/32/05/U/57/05 zawartej z Wojewodą Podlaskim o dofinansowanie Projektu Z/2.20/III/3.2/32/05 Modernizacja stacji usdatniania wody w Pomianach Gmina Bargłów Kościelny
164. XVII/164/05 21.10.2005r aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bargłów Kościelny
165. XVII/165/05 21.10.2005r zmiany w budżecie gminy na 2005 rok
166. XVIII/166/05 22.12.2005r utworzenie instytucji kultury: "Gminnej Biblioteki Publicznej w Bargłowie Kościelnym" oraz nadania statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Bargłowie Kościelnym
167. XVIII/167/05 22.12.2005r regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Bargłów Kościelny
168. XVIII/168/05 22.12.2005r w sprawie stawek podatku od środków transportowych
169. XVIII/169/05 22.12.2005r określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
170. XVIII/170/05 22.12.2005r uchwalenia planu pracy Komisji i deklaracji podatkowych
171. XVIII/171/05 22.12.2005r budżetu gminy na 2006 rok
172. XVIII/172/05 22.12.2005r zmiany w budżecie gminy na 2005 r.
173. XX/173/06 06.04.2006r w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.
174. XX/174/06 06.04.2006r w sprawie ustalenia opłaty targowej, zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności
175. XX/175/06 06.04.2006r w sprawie zmiany nazwy urzędowej wsi Dręstwo.
176. XX/176/06 06.04.2006r w sprawie programu współpracy Gminy Bargłów Kościelny z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2006.
177. XX/177/06 06.04.2006r w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Pomocy Społecznej i Polityki Prorodzinnej na lata 2006-2008”
178. XX/178/06 06.04.2006r w sprawie przyjęcia „Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2006-2011 ”
179. XX/179/06 06.04.2006r w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bargłów Kościelny
180. XX/180/06 06.04.2006r w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Bargłów Kościelny
181. XX/181/06 06.04.2006r w sprawie odpłatności za pomoc w formie posiłku
182. XX/182/06 06.04.2006r zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Miejscowości Bargłów Kościelny.
183. XX/183/06 06.04.2006r w sprawie przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bargłów Kościelny.
184. XX/184/06 06.04.2006r w sprawie zamiany nieruchomości.
185. XX/185/06 06.04.2006r w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok
186. XXI/186/06 24.07.2006r w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok
187. XXI/187/06 24.07.2006r w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie podziału Powiatu Augustowskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich numerów i granic oraz liczby radnych wybieranych w okręgu wyborczym.
188. XXI/188/06 24.07.2006r w sprawie zbycia nieruchomości położonej we wsi Górskie.
189. XXI/189/06 24.07.2006r w sprawie nabycia nieruchomości położonej we wsi Tajno Podjeziorne.
190. XXI/190/06 24.07.2006r w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Bargłów Kościelny oraz o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za pierwsze półrocze.
191. XXI/191/06 24.07.2006r w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych Gminy Bargłów Kościelny oraz jej jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa, oraz wskazania organów do tego uprawnionych.
192. XXII/192/06 30.08.2006r w sprawie procedury uchwalenia budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.
193. XXII/193/06 30.08.2006r w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok.
194. XXIII/194/06 26.11.2006r w sprawie nadania Statutu Urzędowi Gminy Bargłów Kościelny.
195. XXIII/195/06 26.11.2006r w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok

 

Metryka strony

Udostępniający: URZĄD GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

Wytwarzający/odpowiadający: ug

Data wytworzenia: 2017-12-21

Wprowadzający: Paweł Wysocki

Data wprowadzenia: 2003-09-23

Modyfikujący: Paweł Wysocki

Data modyfikacji: 2018-01-11

Opublikował: Paweł Wysocki

Data publikacji: 2003-09-23