Uchwała Rady Nr VIII/87/15 z dnia 2015-12-30

Numer VIII/87/15
Data wydania 2015-12-30
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bargłów Kościelny na rok 2016.

Uchwała Nr VIII/87/2015
Rady Gminy Bargłów Kościelny

z dnia 30 grudnia 2015 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bargłów Kościelny na rok 2016.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c” i „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (t.j. Dz.U.  z 2015 r., poz. 1515) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, zm.: z 2013 r. poz.938, poz. 1646; z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877; z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1854, poz. 2150) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości   22.877.268 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie          17.448.653 zł;

- dochody majątkowe w kwocie      5.428.615 zł ,  zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały.

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości    25.520.968 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie           15.890.214 zł;

- wydatki majątkowe w kwocie       9.630.754 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy : ogólną w wysokości –  50.000 zł,   celową w wysokości – 43.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania  kryzysowego.

§ 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2016 zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. Deficyt budżetu Gminy w wysokości 2.643.700 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 2.643.700 zł.

§ 7. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 3.608.500 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 964.800 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 8. Limity zobowiązań z tytułu  kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.643.700 zł;

2) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 814.800 zł;

3) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 4.356.012 zł na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

§ 9. 1. Ustala się dochody w kwocie 83.146 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 101.568 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 5.500 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody w kwocie 12.000 zł i wydatki w kwocie 12.000 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

4. Ustala się dochody w kwocie 514.992 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 621.992 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania  systemu gospodarowania odpadami komunaklnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 10. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 11. Upoważnia się Wójta do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych przez Radę Gminy,

2. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

3. przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

4. dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami w tym także do dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, określonych załącznikiem Nr 3 do uchwały, z wyłączeniem rozszerzenia zakresu rzeczowego zadań oraz wprowadzania nowych zadań,

5. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy


Jan Romanowski

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/87/2015
Rady Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2016 rok


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/87/2015
Rady Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VIII/87/2015
Rady Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf

zadaNIA inwestycyjnE realizOWANE w ROKU 2016


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VIII/87/2015
Rady Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik4.pdf

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE
ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VIII/87/2015
Rady Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik5.pdf

przychodY i rozchodY BUDŻETU W 2016 ROKU


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr VIII/87/2015
Rady Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik6.pdf

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU
W 2016 ROKU

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: ug

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Grajewski

Wprowadzający: Tomasz Grajewski

Data wprowadzenia: 2016-01-29

Data modyfikacji: 2016-01-29

Opublikował: Tomasz Grajewski

Data publikacji: 2016-01-29