Zaproszenia na Sesje Rady Gminy Bargłów Kościelny

  Bargłów Kościelny, dn. 10.12.2019 r.

Rada Gminy                                                                 

Bargłów Kościelny                                                           

                                         

Zapraszam na obrady IX  zwyczajnej Sesji Rady Gminy Bargłów Kościelny w dniu 19 grudnia 2019 r. Obrady rozpoczną się o godz. 0930 w budynku Urzędu Gminy w Bargłowie Kościelnym Augustowska 47, 16-320 Bargłów Kościelny - sala konferencyjna. 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z VIII zwyczajnej Sesji Rady Gminy.
 4. Przedstawienie protokołu ze wspólnego posiedzenia Komisji Rady Gminy.
 5. Wystąpienie gości.
 6. Wystąpienie Wójta Gminy:
  1. sprawozdanie z okresu międzysesyjnego
  1. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej
  2. zmiany uchwały Nr XIII/111/2012 Rady Gminy Bargłów Kościelny w sprawie przyjęcia „Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2013-2020”
  3. dopłat do taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Bargłów Kościelny
  4. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Augustowskiemu na realizację zadania pn. „Przebudowa odcinków drogi powiatowej Nr 1213B Barszcze – Pruska – Tajno Łanowe – Netta Druga”
  5. wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
  6. wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
  7. metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
  8. szczegółowego sposobu i zakresu świadczeń usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
  9. określenia średniej ceny jednostek paliwa w Gminie Bargłów Kościelny na rok szkolny 2019/2020.
  10. Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bargłów Kościelny na 2020r.
  11. zmiany budżetu Gminy Bargłów Kościelny na rok 2019
  12. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bargłów Kościelny na lata 2019-2028
  13. uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bargłów Kościelny na lata 2020-2028
  14. uchwalenia budżetu Gminy Bargłów Kościelny na rok 2020
   • przedstawienie projektu uchwały budżetowej na rok 2020 przez Wójta Gminy
   • przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej, Komisji Społecznej, Komisji Skarg Wniosków i Petycji, Komisji Gospodarczej i Rolnictwa
   • przedstawienie opinii Komisji Budżetu, Finansów i Rolnictwa
   • przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej
   • dyskusja nad przedstawionym projektem uchwały budżetowej
   • głosowanie nad uchwałą budżetową
  1. Interpelacje radnych.
  2. Wnioski i zapytania radnych.
  3. Informacje, zapytania oraz wolne wnioski.
  4. Zamknięcie sesji.                                            

 Przewodniczący Rady Gminy

/-/

Jarosław Kukliński

Do wiadomości:

 1. Wójt Gminy
 2. Skarbnik Gminy
 3. Mieszkańcy w sposób zwyczajowo przyjęty
 4. a/a

 

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: ug

Wytwarzający/odpowiadający: Paweł Wysocki

Data wytworzenia: 2016-06-20

Wprowadzający: Paweł Wysocki

Data wprowadzenia: 2007-01-03

Modyfikujący: Paweł Wysocki

Data modyfikacji: 2019-12-10

Opublikował: Paweł Wysocki

Data publikacji: 2007-01-03