Nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych

Gminny Komisarz Spisowy – Wójt Gminy Bargłów Kościelny

ogłasza nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych

do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego, który odbędzie się

w dniach od 1 września 2020 r. do 30 listopada 2020 r.

 

 1. Zgłoszenia będą przyjmowane w budynku Urzędu Gminy Bargłów Kościelny, Augustowska 47, 16-320 Bargłów Kościelny w dniach od 15 czerwca do 08 lipca 2020 r. od godz. 730 do 1530 .

Zgłoszenia można też wysłać drogą pocztową na adres: Gminy Bargłów Kościelny, ul. Augustowska 47, 16-320 Bargłów Kościelny z dopiskiem „Nabór kandydata na rachmistrza terenowego do PSR 2020 r.” (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy Bargłów Kościelny).

 1. Planowana liczba rachmistrzów terenowych do przeprowadzenia powszechnego spisu rolnego 2020 r. na terenie gminy Bargłów Kościelny to 3 osoby.
 2. Formularz zgłoszenia można pobrać na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Bargłów Kościelny, w zakładce „Powszechny Spis Rolny 2020” lub w Urzędzie Gminy Bargłów Kościelny, pokój nr 2.
 3. W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu oraz złożyć oświadczenie o spełnieniu wymagań, o których mowa w art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1728).

Zgłoszenia niezawierające powyższych danych lub zgłoszenia, które wpłyną po terminie zostaną odrzucone.

 1. Naboru kandydatów na rachmistrzów terenowych dokonuje się spośród osób:pełnoletnich,
 • zamieszkałych na terenie gminy Bargłów Kościelny,
 • posiadających co najmniej średnie wykształcenie,
 • posługujących się językiem polskim w mowie i w piśmie,
 • które nie były skazane za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 1. Szkolenie kandydatów na rachmistrzów terenowych zostanie przeprowadzone od dnia 3 sierpnia do dnia 11 września 2020 r. za pomocą aplikacji e/m-learning.
 2. Kandydaci na rachmistrzów terenowych podczas szkolenia i egzaminu po szkoleniu posługują się własnym urządzeniem mobilnym z dostępem do Internetu.
 3. Kandydaci na rachmistrzów terenowych po ukończeniu szkolenia oraz uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu zostaną wpisani na listę rachmistrzów spisowych, zgodnie z kolejnością liczby uzyskanych punktów podczas egzaminu (od najwyższej liczby punktów), a następnie podpisują umowy zlecenia z Dyrektorem Urzędu Statystycznego w Białymstoku jako Zastępcą Wojewódzkiego Komisarza Spisowego.
 4. Przed rozpoczęciem prac spisowych rachmistrz terenowy zostanie wyposażony
  w urządzenie mobilne wraz z akcesoriami na podstawie umowy użyczenia mienia, które będzie wykorzystywane przez niego do realizacji wywiadów metodą wywiadu bezpośredniego lub telefonicznego (w przypadku COVID-19).
 5. Rachmistrzowi terenowemu w czasie wykonywania czynności spisowych, przysługiwać będzie ochrona prawna przewidziana dla funkcjonariuszy publicznych.
 6. Wynagrodzenie rachmistrza terenowego, zgodnie z art. 21 ust. 4 ustawy o powszechnym spisie rolnym 2020 r., ustala się jako iloczyn stawki wynoszącej 37 zł brutto i liczby przeprowadzonych bezpośrednich wywiadów z użytkownikiem gospodarstwa rolnego, skutkujących prawidłowym spisaniem gospodarstwa rolnego.

 

Bargłów Kościelny, dnia 15 czerwca 2020 r.

Gminny Komisarz Spisowy

/-/

Radosław Wawiórko

Metryka strony

Udostępniający: URZĄD GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

Wytwarzający/odpowiadający: Wójt Gminy Bargłów Kościelny

Data wytworzenia: 2020-06-15

Wprowadzający: Paweł Bućkowski

Modyfikujący: Paweł Bućkowski

Data modyfikacji: 2020-06-15

Opublikował: Paweł Bućkowski

Data publikacji: 2020-06-15