Wniosek o udostępnianie informacji publicznych

Co zrobić kiedy informacji, których szukasz, nie ma w Biuletynie?

Prosimy wypełnić poniższy formularz i przesłać go drogą elektroniczną lub pocztą.
Jak tylko przygotujemy poszukiwane dane, odpowiemy na twój wniosek elektronicznie lub listownie.

Na mocy ustawy z dnia 6 września 2001 o dostępie do informacji publicznej (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 782 ze zm.) każda informacja o sprawach publicznych stanowi informacje publiczną i podlega udostępnieniu na zasadach i w trybie określonych w ustawie.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ww. ustawy, informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana:

1. na stronie BIP,

2. na wniosek ustny,

3. na wniosek pisemny - pocztą tradycyjną, pocztą elektroniczną, za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej lub faksu.

 

Udostępnienie informacji na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w tym terminie, wnioskodawca zostanie powiadomiony o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim informacja zostanie udostępniona. Termin ten nie może być  dłuższy niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

 

Informacja publiczna, zgodnie ze sposobem udostępnienia wskazanym przez wnioskodawcę, może być przekazana ustnie lub pisemnie (na papierze, na elektronicznym nośniku danych lub za pomocą poczty elektronicznej, lub elektronicznej skrzynki podawczej).

 

Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w sposób lub w formie określonych we wniosku, wnioskodawca otrzymuje pisemną informację o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem ze wskazaniem, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy w Bargłowie Kosćelnym

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Grajewski

Wprowadzający: Tomasz Grajewski

Data wprowadzenia: 2007-10-03

Data modyfikacji: 2015-03-17

Opublikował: Tomasz Grajewski

Data publikacji: 2007-10-03