Zarządzenie nr 70/2015

wójta gminy bargłów kościelny

z dnia 29 kwietnia 2015 roku

 

w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Bargłów Kościelny
za I kwartał 2015 roku

 

Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, zm.: z 2013 r. poz.938, poz. 1646; z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877; z 2015 r. poz. 532) Wójt Gminy Bargłów Kościelny zarządza, co następuje:

§ 1. Przyjąć informację o wykonaniu budżetu Gminy Bargłów Kościelny za I kwartał 2015 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Podać do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronach Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy Bargłów Kościelny.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

 

Andrzej Kwieciński


  • Nr 1

do Zarządzenia Nr 70/2015

Wójta Gminy Bargłów Kościelny

z dnia 29 kwietnia 2015 roku

 

Kwartalna informacja z wykonania budżetu Gminy Bargłów Kościelny za I kwartał 2015 r.

 

I. Wykonanie budżetu

 

 

 

 

Wyszczególnienie

PLAN                                    (po zmianach)

WYKONANIE

WSKAŹNIK

%                    

m-ce: I-III

1

2

3

4=3/2

I. DOCHODY

21 434 164,00

6 602 560,79

30,80

1. Dochody bieżące

17 795 384,00

6 543 062,74

36,77

2. Dochody majątkowe

3 638 780,00

59 498,05

1,64

II. WYDATKI

20 980 124,00

3 565 868,33

17,00

1. Wydatki bieżące

16 255 542,00

3 478 328,27

21,40

2. Wydatki majątkowe

4 724 582,00

87 540,06

1,85

III.DEFICYT/NADWYŻKA (I - II)

454 040,00

3 036 692,46

-

IV. FINANSOWANIE (1-2)

-454 040,00

1 855 276,10

-

1. Przychody ogółem, z tego:

735 000,00

2 153 836,10

-

1.1. kredyty i pożyczki

0,00

0,00

-

1.2. obligacje

0,00

0,00

-

1.3. prywatyzacja majątku

0,00

0,00

-

1.4. inne źródła (wolne środki)

735 000,00

2 153 836,10

-

2. Rozchody ogółem, z tego:

1 189 040,00

298 560,00

25,11

2.1. spłaty kredytów i pożyczek, w tym:

1 189 040,00

298 560,00

25,11

2.1.1. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych

0,00

0,00

-

2.2. wykup obligacji samorządowych

0,00

0,00

-

2.3. inne cele

0,00

0,00

-

 

II. Udzielone umorzenia niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych: NIE UDZIELONO

Wójt Gminy

Andrzej Kwieciński

Metryka strony

Udostępniający: ug

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Grajewski

Wprowadzający: Tomasz Grajewski

Data wprowadzenia: 2015-05-29

Data modyfikacji: 2015-05-29

Opublikował: Tomasz Grajewski

Data publikacji: 2015-05-29