Zarządzenie nr z dnia

Nr zarządzenia

Z dnia

 

W sprawie

43/2004

24 listopada 2004

rozbudowania jednolitego rzeczowego wykazu akt

45/2004

02 grudnia 2004

przygotowania projektów uchwał Rady Gminy

46/2004

20 grudnia 2004

zmian w budżecie gminy na 2004 rok

47/2004 29 grudnia 2004 zmiany składu Stałej Komisji Inwentaryzacyjnej

48/2004

29 grudnia 2004

sporządzenia spisu z natury

49/2004 31 grudnia 2004

zmian w regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Bargłów Kościelny

1/2005 3 stycznia 2005 określenia sposobu wykonania uchwały Rady Gminy
2/2005 3 stycznia 2005 przyjęcia harmonogramu zabezpieczjącego realizację uchwał XII Sesji Rady Gminy
3/2005 10 stycznia 2005 planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli w Gminie Bargłów Kościelny na rok 2005
4/2005 13 stycznia 2005 nabycia nieruchomości położonej we wsi Bargłów Kościelny
5/2005 31 stycznia 2005 przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy w sprawie zmiany nazwy miejscowości
6/2005 3 lutego 2005 przygotowania projektów uchwał Rady Gminy
7/2005 3 lutego 2005 realizacji zadań obronnych i obrony cywilnej w 2005 roku
8/2005 14 lutego 2005 przekazanie zadań określonych ustawą o świadczeniach rodzinnych
9/2005 25 lutego 2005 w sprawie określenia sposobu wykonywania uchwał rady gminy.
10/2005 25 lutego 2005 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok
11/2005 25 lutego 2005 w sprawie przyjęcia harmonogramu zabezpieczającego realizację uchwał XIII Sesji Rady Gminy.
13/2005 21 marca 2005 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2004 rok.
14/2005 31 marca 2005 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok
15/2005 31 marca 2005 w sprawie: harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy w II kwartale 2005 roku.
16/2005 05 kwietnia 2005 w sprawie: powołania Komisji Stypendialnej
17/2005 12 kwietnia 2005 w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy
18/2005 14 kwietnia 2005 w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Bargłów Kościelny
19/2005 6 maja 2005 w sprawie określenia sposobu wykonywania uchwał Rady Gminy
20/2005 6 maja 2005 w sprawie przyjęcia harmonogramu zabezpieczającego realizację uchwały XIV Sesji
21/2005 12 maja 2005 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w przetargu nieograniczonym
22/2005 19 maja 2005 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok
23/2005 02 czerwca 2005 w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy
24/2005 06 czerwca 2005 w sprawie przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości nr 18 w Brzozówce nr 70 w Wólce Karwowskiej
25/2005 16 czerwca 2005 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bargłowie Kościelnym
26/2005 20 czerwca 2005 w sprawie określenia sposobu wykonywania uchwał Rady Gminy
27/2005 20 czerwca 2005 w sprawie przyjęcia harmonogramu zabezpieczającego realizację uchwały XV Sesji Rady Gminy
28/2005 29 czerwca 2005 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok
29/2005 29 czerwca 2005 w sprawie zmian w harmonogramie realizacji wydatków budżetu gminy
30/2005 30 czerwca 2005 w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy
31/2005 14 lipca 2005 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok
32/2005 29 lipca 2005 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok
34/2005 03 sierpnia 2005 w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
35/2005 18 sierpnia 2005 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w przetargu nieograniczonym na zadanie p.n. „Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody Pomiany Gmina Bargłów Kościelny"
36/2005 19 sierpnia 2005 w sprawie przygotowania projektów uchwal Rady Gminy
37/2005 23 sierpnia 2005 w sprawie wykazu stanowisk z którymi łączy się możliwość dostępu do informacji niejawnych, oznaczonych klauzulami tajności
38/2005 30 sierpnia 2005 w sprawie określenia sposobu wykonywania uchwal Rady Gminy
39/2005 30 sierpnia 2005 w sprawie przyjęcia harmonogramu zabezpieczającego realizację uchwały XVI Sesji
40/2005 31 sierpnia 2005 w sprawie: wynajmu lokali na cele opieki zdrowotnej
41/2005 01 września 2005 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
42/2005 14 września 2005 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
43/2005 21 września 2005 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok
44/2005 28 września 2005 w sprawie zmian w harmonogramie realizacji wydatków budżetu gminy
45/2005 30 września 2005 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok
46/2005 30 września 2005 w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy
48/2005 13 Października 2005 w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy
49/2005 13 Października 2005  
50/2005 13 Października 2005  
51/2005 13 Października 2005 w sprawie sporządzenia spisu z natury
52/2005 17 października 2005 w sprawie sporządzenia spisu z natury w OSP Solistowka i przejęcia mienia będącego na stanie OSP na rzecz Urzędu Gminy
53/2005 24 października 2005 w sprawie określenia sposobu wykonywania uchwał Rady Gminy
54/2005 24 października 2005 w sprawie przyjęcia harmonogramu zabezpieczającego realizację uchwały XVII Sesji Rady Gminy
55/2005 24 października 2005 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok
56/2005 31 października 2005 w sprawie przeprowadzenia kontroli wewnętrznej
57/2005 02 listopada 2005 w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
58/2005 02 listopada 2005 w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej do zinwentaryzowania pomieszczeń Ośrodka Zdrowia w Bargłowie Kościelnym i Prusce oraz aparatury i sprzętu medycznego będących na wyposażeniu Ośrodków Zdrowia
60/2005 16 listopada 2005 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok
61/2005 30 listopada 2005 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok
62/2005 01 grudnia 2005 w sprawie: powierzenia usług podmiotowi gospodarczemu w budżecie gminy na 2005 rok
63/2005 15 grudnia 2005 w sprawie przygotowania projektów uchwal Rady Gminy
64/2005 16 grudnia 2005 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok
65/2005 29 grudnia 2005 w sprawie określenia sposobu wykonywania uchwał Rady Gminy
66/2005 29 grudnia 2005 w sprawie przyjęcia harmonogramu zabezpieczającego realizację uchwały XVIII Sesji Rady Gminy
67/2005 30 grudnia 2005 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok
68/2005 30 grudnia 2005 w sprawie zmian planów finansowych jednostek budżetowych
69/2005 30 grudnia 2005 w sprawie: wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2005
70/2005 30 grudnia 2005 w sprawie sporządzenia spisu z natury
71/2005 30 grudnia 2005 w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej do likwidacji środków trwałych oraz przedmiotów nietrwałych będących na wyposażeniu Ośrodka Zdrowia w Bargłowie Kościelnym i Prusce
02/2006 16 stycznia 2006 w sprawie realizacji zadań obronnych i obrony cywilnej w 2006 roku
03/2006 20 stycznia 2006 w sprawie inwentaryzacji składników majątkowych Gminnej Biblioteki Publicznej w Bargłowie Kościelnym.
04/2006 20 stycznia 2006 w sprawie przygotowania projektu uchwały Rady Gminy.
05/2006 20 stycznia 2006 w sprawie planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli w Gminie Bargłów Kościelny na rok 2006
06/2006 20 stycznia 2006 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok
07/2006 3 lutego 2006 w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Bargłów Kościelny.
08/2006 10 lutego 2006 w sprawie: wprowadzenia do użytku służbowego polityki bezpieczeństwa i instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy w Bargłowie Kościelnym.
09/2006 14 lutego 2006 w sprawie powołania komisji do zniszczenia dokumentów z wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniach 9 i 23 października 2005 r
10/2006 15 lutego 2006 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzania postępowań o udzielanie zamówień publicznych w Gminie Bargłów Kościelny.
11/2006 28 lutego 2006 w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami wsi Dręstwo w sprawie zmiany nazwy miejscowości.
12/2006 10 marca 2006 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2005 rok.
18/2006 27 kwietnia 2006 w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Bargłów Kościelny za I kwartał 2006 roku.
21/2006 29 maja 2006 w sprawie rocznej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Bargłów Kościelny za 2005 r.
26/2006 17 lipca 2006 w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy.
27/2006 25 lipca 2006 w sprawie określenia sposobu wykonywania uchwał Rady Gminy.
28/2006 25 lipca 2006 w sprawie przyjęcia harmonogramu zabezpieczającego realizację uchwały XXI Sesji Rady Gminy.
29/2006 31 lipca 2006 w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Bargłów Kościelny za II kwartały 2006 roku.
34/2006 22 sierpnia 2006 w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy.
35/2006 1 września 2006 w sprawie określenia sposobu wykonywania uchwał Rady Gminy.
41/2006 27 października 2006 w sprawie wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Bargłów Kościelny
44/2006 31 października 2006 w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Bargłów Kościelny za III kwartały 2006 roku.
45/2006 8 listopada 2006 w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
50/2006 4 grudnia 2006 w sprawie wyboru sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Bargłów Kościelny.
51/2006 4 grudnia 2006 w sprawie wyboru sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Bargłów Dworny.
52/2006 4 grudnia 2006 w sprawie wyboru sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Bargłówka.
53/2006 4 grudnia 2006 w sprawie wyboru sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Barszcze.
54/2006 4 grudnia 2006 w sprawie wyboru sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Brzozówka.
55/2006 4 grudnia 2006 w sprawie wyboru sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Bułkowizna.
56/2006 4 grudnia 2006 w sprawie wyboru sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Dreństwo.
57/2006 4 grudnia 2006 w sprawie wyboru sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Górskie.
58/2006 4 grudnia 2006 w sprawie wyboru sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Judziki.
59/2006 4 grudnia 2006 w sprawie wyboru sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Kamionka Nowa.
60/2006 4 grudnia 2006 w sprawie wyboru sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Kamionka Stara.
61/2006 4 grudnia 2006 w sprawie wyboru sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Komorniki.
62/2006 4 grudnia 2006 w sprawie wyboru sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Kroszewo.
63/2006 4 grudnia 2006 w sprawie wyboru sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Kroszówka.
64/2006 4 grudnia 2006 w sprawie wyboru sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Kukowo.
65/2006 4 grudnia 2006 w sprawie wyboru sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Łabętnik.
66/2006 4 grudnia 2006 w sprawie wyboru sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Nowiny Bargłowskie.
67/2006 4 grudnia 2006 w sprawie wyboru sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Pieńki.
68/2006 4 grudnia 2006 w sprawie wyboru sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Pomiany.
69/2006 4 grudnia 2006 w sprawie wyboru sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Popowo.
70/2006 4 grudnia 2006 w sprawie wyboru sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Pruska.
71/2006 4 grudnia 2006 w sprawie wyboru sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Reszki.
72/2006 4 grudnia 2006 w sprawie wyboru sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Rumiejki.
73/2006 4 grudnia 2006 w sprawie wyboru sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Solistówka.
74/2006 4 grudnia 2006 w sprawie wyboru sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Tajenko.
75/2006 4 grudnia 2006 w sprawie wyboru sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Tajno Łanowe.
76/2006 4 grudnia 2006 w sprawie wyboru sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Tajno Podjeziorne.
77/2006 4 grudnia 2006 w sprawie wyboru sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Tajno Stare.
78/2006 4 grudnia 2006 w sprawie wyboru sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Wólka Karwowska.
79/2006 4 grudnia 2006 w sprawie wyboru sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Źrobki.
80/2006 11 grudnia 2006 w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy
82/2006 28 grudnia 2006 w sprawie wywozu nieczystości stałych
83/2006 28 grudnia 2006 w sprawie przyjęcia harmonogramu zabezpieczającego realizację uchwał II Sesji Rady Gminy.
84/2006 28 grudnia 2006 w sprawie określenia sposobu wykonywania uchwał Rady Gminy
85/2006 29 grudnia 2006 w sprawie wyboru sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Pieńki.
01/2007 28 stycznia 2007 w sprawie wykonywania zadań obronnych w 2007 roku
02/2007 29 stycznia 2007 w sprawie: realizacji obowiązków Gminy wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2005r, nr. 236, poz.2008 ze zm.)
03/2007 2 lutego 2007 w sprawie planu działania w zakresie obrony cywilnej w 2007 roku
04/2007 2 lutego 2007 w sprawie planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli w Gminie Bargłów Kościelny na rok 2007
05/2007 9 lutego 2007 w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy.
06/2007 21 lutego 2007 w sprawie określenia sposobu wykonywania uchwał Rady Gminy.
07/2007 21 lutego 2007 w sprawie przyjęcia harmonogramu zabezpieczającego realizację uchwał III Sesji Rady Gminy.
10/2007 19 marca 2007 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok
11/2007 30 marca 2007 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok
12/2007 5 kwietnia 2007 w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy.
13/2007 26 kwietnia 2007 w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Bargłów Kościelny za I kwartał 2007 roku.
14/2007 02 maja 2007 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok
15/2007 02 maja 2007 w sprawie określenia sposobu wykonywania uchwał Rady Gminy
17/2007 18 maja 2007 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok
18/2007 28 maja 2007 w sprawie rocznej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Bargłów Kościelny za 2006 r.
19/2007 28 maja 2007 w sprawie zniszczenia dokumentów z wyborów przedterminowych do Sejmiku Województwa Podlaskiego przeprowadzonych w dniu 20 maja 2007 r.
20/2007 29 czerwca 2007 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Bargłów Kościelny
22/2007 29 czerwca 2007 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok
25/2007 10 lipca 2007 w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy
26/2007 16 lipca 2007 w sprawie zniszczenia dokumentów z wyborów uzupełniających do Rady Gminy Bargłów Kościelny, przeprowadzonych w dniu 13 maja 2007 r.
27/2007 25 lipca 2007 w sprawie określenia sposobu wykonywania uchwał Rady Gminy.
28/2007 31 lipca 2007 w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Bargłów Kościelny za II kwartały 2007 roku.
29/2007 31 lipca 2007 w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Bargłów Kościelny za II kwartały 2007 roku.
30/2007 1 sierpnia 2007 w sprawie wyznaczenia terminu składania wniosków o pomoc finansową dzieciom i uczniom na zakup podręczników i zakup jednolitego stroju w roku szkolnym 2007/2008.
31/2007 6 sierpnia 2007 w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kroszewie
32/2007 6 sierpnia 2007 w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Łabętniku
33/2007 6 sierpnia 2007 w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół w Bargłowie Kościelnym
34/2007 6 sierpnia 2007 w sprawie inwentaryzacji w Szkole Podstawowej w Łabętniku
36/2007 31 sierpnia 2007 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok
37/2007 18 września 2007 w sprawie: przygotowania projektów uchwał Rady Gminy
38/2007 28 września 2007 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
45/2007 22 października 2007 w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Bargłów Kościelny za III kwartały 2007 roku.
46/2007 22 października 2007 w sprawie powołania komisji do zniszczenia dokumentów niejawnych, które utraciły praktyczne znaczenie i nie podlegają trwałemu przechowywaniu.
47/2007 31 października 2007 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok
48/2007 12 listopada 2007 w sprawie: realizacji obowiązków Gminy dotyczących dostępu do informacji publicznej
50/2007 13 listopada 2007 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Bargłów Kościelny.
51/2007 19 listopada 2007 w sprawie zniszczenia dokumentacji niearchiwalnej wytworzonej w związku z przeprowadzeniem referendum wojewódzkiego w sprawie przebiegu obwodnicy Augustowa w dniu 20 maja 2007 roku.
52/2007 19 listopada 2007 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok
53/2007 22 listopada 2007 w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego
54/2007 30 listopada 2007 w sprawie zmian planów finansowych jednostek budżetowych
55/2007 30 listopada 2007  
56/2007 30 listopada 2007 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok
57/2007 03 grudnia 2007 w sprawie opracowania Gminnego Planu Reagowania Kryzysowego.
58/2007 17 grudnia 2007 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok
60/2007 20 grudnia 2007 w sprawie: przygotowania projektów uchwał Rady Gminy
61/2007 31 grudnia 2007 w sprawie wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2007
62/2007 31 grudnia 2007 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok
65/2008 2 stycznia 2008 w sprawie określenia sposobu wykonywania uchwał Rady Gminy.
66/2008 2 stycznia 2008 w sprawie przyjęcia harmonogramu zabezpieczającego realizację uchwal VII Sesji Rady Gminy.
67/2008 2 stycznia 2008 w sprawie ustalenia czynszu za wynajem lokali mieszkalnych stanowiących zasób mieszkaniowy Gminy.
68/2008 4 stycznia 2008 w sprawie wykonywania zadań obronnych w 2008 roku
69/2008 21 stycznia 2008 w sprawie planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli w Gminie Bargłów Kościelny na rok 2008
70/2008 30 stycznia 2008 w sprawie; aktualizacji Gminnego Planu Reagowania Kryzysowego
71/2008 30 stycznia 2008 w sprawie zniszczenia dokumentacji nie archiwalnej z wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonych w dniu 21 października 2007
73/2008 01 lutego 2008 w sprawie wyboru sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Nowiny Bargłowskie
74/2008 27 lutego 2008 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok
76/2008 10 marca 2008 w sprawie powołania zespołu ds. opracowania projektu aktualizacji Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych.
77/2008 25 marca 2008 w sprawie: przygotowania projektów uchwał Rady Gminy
78/2008 21 kwietnia 2008 w sprawie określenia sposobu wykonywania uchwał Rady Gminy.
79/2008 03 kwietnia 2008 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok
80/2008 24 kwietnia 2008 w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Bargłów Kościelny za I kwartał 2008 roku.
81/2008 24 kwietnia 2008 w sprawie ustalenia regulaminu Urzędu Gminy w Bargłowie Kościelnym na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny
82/2008 16 maja 2008 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok
83/2008 26 maja 2008 w sprawie zmian planów finansowych Jednostek budżetowych
84/2008 26 maja 2008 w sprawie rocznej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Bargłów Kościelny za 2007 r
85/2008 26 maja 2008 w sprawie: przygotowania projektów uchwał Rady Gminy,
86/2008 30 maja 2008 w sprawie zmian w budżecie gminy za 2008 rok
87/2008 2 czerwca 2008 w sprawie powołania i określenia zasad działania Komisji Konkursowej do spraw oceny ofert zgłoszonych w ramach konkursów na wykonanie zadań publicznych w dziedzinie działań na rzecz społeczności lokalnej.
88/2008 6 czerwca 2008 w sprawie określenia sposobu wykonywania uchwał Rady Gminy.
89/2008 24 czerwca 2008 w sprawie: przygotowania projektu uchwały Rady Gminy.
90/2008 30 czerwca 2008 w sprawie określenia sposobu wykonywania uchwał Rady Gminy.
91/2008 30 czerwca 2008 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Bargłowie Kościelnym
92/2008 30 czerwca 2008 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok
93/2008 30 czerwca 2008 w sprawie naboru na stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Bargłów Kościelny oraz na stanowiska kierowników gminnych jednostek organizacyjnych
94/2008 2 lipca 2008 w sprawie: przygotowania projektów uchwał Rady Gminy.
95/2008 4 lipca 2008 w sprawie określenia sposobu wykonywania uchwał Rady Gminy.
96/2008 8 lipca 2008 w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bargłowie Kościelnym
97/2008 15 lipca 2008 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok
99/2008 30 lipca 2008 w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Bargłów Kościelny za II kwartał 2008 roku.
103/2008 11 sierpnia 2008 w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły
104/2008 11 sierpnia 2008 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Bargłów Kościelny.
105/2008 11 sierpnia 2008 w sprawie powierzenia Sekretarzowi Gminy Bargłów Kościelny prowadzenia niektórych spraw
106/2008 11 sierpnia 2008 w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do wydawania decyzji administracyjnych
107/2008 11 sierpnia 2008 w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy
108/2008 18 sierpnia 2008 w sprawie określenia sposobu wykonywania uchwał Rady Gminy
109/2008 18 sierpnia 2008 w sprawie przyjęcia harmonogramu zabezpieczającego realizację uchwały XII Sesji Rady Gminy
110/2008 22 sierpnia 2008 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok
111/2008 26 sierpnia 2008 w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do wydawania decyzji administracyjnych
114/2008 1 września 2009 w sprawie wyznaczenia terminu składania wniosków o pomoc finansową dzieciom i uczniom na zakup podręczników w roku szkolnym 2008/2009.
08/2008 09 września 2009 w sprawie przeprowadzenia naboru na stanowisko Księgowa ds. księgowości budżetowej.
165/2009 2 pażdziernika 2009 w sprawie określenia sposobu wykonywania uchwał Rady Gminy.
166/2009 2 pażdziernika 2009 w sprawie przyjęcia harmonogramu zabezpieczającego realizację uchwal VII Sesji Rady Gminy.
167/2009 2 pażdziernika 2009 w sprawie ustalenia czynszu za wynajem lokali mieszkalnych stanowiących zasób mieszkaniowy Gminy.
168/2009 4 pażdziernika 2009 w sprawie wykonywania zadań obronnych w 2008 roku
169/2009 21 pażdziernika 2009 w sprawie planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli w Gminie Bargłów Kościelny na rok 2008
170/2009 30 pażdziernika 2009 w sprawie; aktualizacji Gminnego Planu Reagowania Kryzysowego
171/2009 30 pażdziernika 2009 w sprawie zniszczenia dokumentacji nie archiwalnej z wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonych w dniu 21 października 2007
173/2009 30 pażdziernika 2009 w sprawie wyboru sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Nowiny Bargłowskie
174/2009 30 pażdziernika 2009 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
176/2009 30 pażdziernika 2009 w sprawie powołania zespołu ds. opracowania projektu aktualizacji Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych.
177/2009 1 listopad 2009 w sprawie: przygotowania projektów uchwał Rady Gminy
178/2009 2 listopad 2009 w sprawie określenia sposobu wykonywania uchwał Rady Gminy.
179/2009 2 listopad 2009 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
180/2009 4 listopad 2009 w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Bargłów Kościelny za I kwartał 2009 roku.
181/2009 4 listopad 2009 w sprawie ustalenia regulaminu Urzędu Gminy w Bargłowie Kościelnym na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny
182/2009 6 listopad 2009 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
183/2009 6 listopad 2009 w sprawie zmian planów finansowych Jednostek budżetowych
184/2009 6 listopad 2009 w sprawie rocznej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Bargłów Kościelny za 2009 r
185/2009 8 listopad 2009 w sprawie: przygotowania projektów uchwał Rady Gminy,
186/2009 8 listopad 2009 w sprawie zmian w budżecie gminy za 2009 rok
187/2009 10 listopad 2009 w sprawie powołania i określenia zasad działania Komisji Konkursowej do spraw oceny ofert zgłoszonych w ramach konkursów na wykonanie zadań publicznych w dziedzinie działań na rzecz społeczności lokalnej.
188/2009 12 listopad 2009 w sprawie określenia sposobu wykonywania uchwał Rady Gminy.
189/2009 13 listopada 2009 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
190/2009 25 listopad 2009 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
191/2009 25 listopad 2009  
192/2009 11 grudnia 2009 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
193/2009 18 grudnia 2009 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
194/2009 18 grudnia 2009 w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy.
195/2009 19 grudnia 2009 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzania postępowań o udzielanie zamówień publicznych w Gminie Bargłów Kościelny
187/2009 31 grudnia 2009 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
198/2009 31 grudnia 2009 w sprawie określenia sposobu wykonywania uchwał Rady Gminy.
199/2009 31 grudnia 2009 w sprawie przyjęcia harmonogramu zabezpieczającego realizację uchwal XXII Sesji Rady Gminy.
201/2010 15 stycznia 2010 w sprawie planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli w Gminie Bargłów Kościelny na rok 2010
203/2010 28 stycznia 2010 w sprawie określenia sposobu wykonywania uchwał Rady Gminy.
204/2010 28 stycznia 2010 w sprawie przyjęcia harmonogram u zabezpieczającego realizację uchwał XXIII Sesji Rady Gminy.
205/2010 09 lutego 2010 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok
206/2010 08 marca 2010 w sprawie zaciągnięcia w 2010 roku pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
207/2010 16 marca 2010 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy oraz z wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury za 2009 rok
208/2010 24 marca 2010 w sprawie: przygotowania projektów uchwał Rady Gminy.
209/2010 01 kwietna 2010 w sprawie określenia sposobu wykonywania uchwał Rady Gminy
211/2010 27 kwietnia 2010 w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy Bargłów Kościelny
212/2010 30 kwietnia 2010 w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Bargłów Kościelny za I kwartał 2010 roku
213/2010 30 kwietnia 2010 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Bargłowie Kościelnym
214/2010 13 maja 2010 w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Bargłów Kościelny miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskie
215/2010 18 maja 2010 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok
216/2010 18 maja 2010 w sprawie: przygotowania projektów uchwał Rady Gminy.
217/2010 29 maja 2010 w sprawie określenia sposobu wykonywania uchwał Rady Gminy
218/2010 25 maja 2010 w sprawie przyjęcia harmonogramu zabezpieczającego realizację uchwał XXV Sesji Rady Gminy.
219/2010 26 maja 2010 w sprawie zaciągnięcia w 2010 roku kredytu długoterminowego
220/2010 31 maja 2010 w sprawie podania do publicznej wiadomości rocznej informacji za 2009 rok
221/2010 01 czerwca 2010 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
222/2010 07 czerwca 2010 w sprawie zaciągnięcia w 2010 roku pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
223/2010 07 czerwca 2010 w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół w Bargłowie Kościelnym do zaciągania zobowiązań
224/2010 07 czerwca 2010 w sprawie upoważnienia Dyrektora Szkoły Podstawowej w Tajnie Starym do zaciągania zobowiązań
225/2010 07 czerwca 2010 w sprawie upoważnienia Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kroszewie do zaciągania zobowiązań
226/2010 07 czerwca 2010 w sprawie upoważnienia Dyrektora Szkoły Podstawowej w Łabętniku do zaciągania zobowiązań.
227/2010 07 czerwca 2010 w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do zaciągania zobowiązań.
228/2010 07 czerwca 2010 w sprawie upoważnienia Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej do zaciągania zobowiązań
229/2010 07 czerwca 2010 w sprawie upoważnienia Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej do zaciągania zobowiązań
231/2010 28 czervca 2010 w sprawie uzupełnienia składu obwodowych komisji wyborczych
232/2010 28 czerwca 2010 w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia powszechnego spisu rolnego w 2010 roku.
233/2010 28 czerwca 2010 w sprawie wyznaczenia terminu składania wniosków o pomoc finansową dzieciom i uczniom na zakup podręczników w roku szkolnym 2010/2011.
234/2010 30 czerwca 2010 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok
235/2010 30 czerwca 2010 w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bargłowie Kościelnym - Pani Agnieszce Kwiecińskiej
236/2010 30 czerwca 2010 w sprawie udzielenia upoważnienia pracownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bargłowie Kościelnym - Panu Grzegorzowi Galickiemu
237/2010 21 lipca 2010 w sprawie: przygotowania projektów uchwał Rady Gminy.
238/2010 29 lipca 2010 w sprawie określenia sposobu wykonywania uchwał Rady Gminy.
239/2010 29 lipca 2010 w sprawie przyjęcia harmonogramu zabezpieczającego realizację uchwał XXVI Sesji Rady Gminy.
240/2010 30 lipca 2010 w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Bargłów Kościelny za II kwartał 2010 roku
241/2010 30 lipca 2010 w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
243/2010 12 sierpnia 2010 w sprawie zniszczenia dokumentów z wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 20 czerwca 2010 r. i 4 lipca 2010 r.
244/2010 12 sierpnia 2010 w sprawie przeprowadzenia szkolenia obronnego w gminie Bargłów Kościelny
245/2010 26 sierpnia 2010 w sprawie przyjęcia informacji o wykonaniu budżetu Gminy Bargłów Kościelny za pierwsze półrocze 2010 roku.
246/2010 30 siernia 2010 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok
247/2010 10 wrzesnia 2010 w sprawie: powołania Komisji ds. zezłomowania i likwidacji zdemontowanych elementów Stacji uzdatniania wody w Tajnie Starym.
249/2010 22 wrzesnia 2010 w sprawie: przygotowania projektów uchwał Rady Gminy.
250/2010 30 wrzesnia 2010 w sprawie określenia sposobu wykonywania uchwał Rady Gminy
251/2010 30 wrzesnia 2010 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok
253/2010 06 października 2010 w sprawie zaciągnięcia w 2010 roku pożyczki i kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
254/2010 14 października 2010 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok
255/2010 14 października 2010 w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych
256/2010 27 października 2010 w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Bargłów Kościelny za III kwartał 2010 roku
257/2010 27 października 2010 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok
258/2010 27 października 2010 w sprawie określenia zasad potwierdzania ilości dostarczonych materiałów do remontów dróg
259/2010 27 października 2010 w sprawie określenia zasad rozliczania wykorzystania dotacji przedmiotowej przyznanej z budżetu gminy dla zakładu budżetowego.
260/2010 09 lutego 2010 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok
261/2010 03 listopada 2010 w sprawie: przygotowania projektów uchwał Rady Gminy.
262/2010 12 listopada 2010 w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bargłów Kościelny na lata 2011-2018
263/2010 12 listopada 2010 w sprawie projektu budżetu gminy na 2011 rok
264/2010 15 listopada 2010 w sprawie określenia sposobu wykonywania uchwał Rady Gminy.
265/2010 15 listopada 2010 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzania postępowań o udzielanie zamówień publicznych w Gminie Bargłów Kościelny.
266/2010 19 listopada 2010 w sprawie powołania pełnomocnika ds przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii.
267/2010 25 listopada 2010 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok
1/2010 3 grudnia 2010 w sprawie powołania Zastępcy Wójta Gminy Bargłów Kościelny.
2/2010 3 grudnia 2010 w sprawie wyboru sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Bargłówka
3/2010 3 grudnia 2010 w sprawie wyboru sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Nowiny Bargłowskie.
4/2010 3 grudnia 2010 w sprawie wyboru sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Brzozówka .
5/2010 3 grudnia 2010 w sprawie wyboru sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Pomiany.
6/2010 3 grudnia 2010 w sprawie wyboru sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Solistówka.
7/2010 3 grudnia 2010 w sprawie wyboru sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Żrobki
8/2010 3 grudnia 2010 w sprawie wyboru sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Bargłów Dworny .
9/2010 3 grudnia 2010 w sprawie wyboru sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Popowo.
10/2010 3 grudnia 2010 w sprawie wyboru sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Judziki.
11/2010 3 grudnia 2010 w sprawie wyboru sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Bargłów Kościelny.
12/2010 3 grudnia 2010 w sprawie wyboru sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Rumiejki.
13/2010 3 grudnia 2010 w sprawie wyboru sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Kroszewo.
14/2010 3 grudnia 2010 w sprawie wyboru sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Kroszówka.
15/2010 3 grudnia 2010 w sprawie wyboru sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Kukowo.
16/2010 3 grudnia 2010 w sprawie powołania Zastępcy Wójta Gminy Bargłów Kościelny.
17/2010 3 grudnia 2010 w sprawie wyboru sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Tajno Łanowe.
18/2010 3 grudnia 2010 w sprawie wyboru sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Reszki.
19/2010 3 grudnia 2010 w sprawie wyboru sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Tajenko.
20/2010 3 grudnia 2010 w sprawie wyboru sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Łabętnik.
21/2010 3 grudnia 2010 w sprawie wyboru sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Komorniki.
22/2010 3 grudnia 2010 w sprawie wyboru sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Górskie.
23/2010 3 grudnia 2010 w sprawie wyboru sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Kamionka Nowa.
24/2010 3 grudnia 2010 w sprawie wyboru sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Wólka Karwowska.
25/2010 3 grudnia 2010 w sprawie wyboru sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Barszcze.
26/2010 3 grudnia 2010 w sprawie wyboru sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Pruska.
27/2010 3 grudnia 2010 w sprawie wyboru sołtysa i Rady Soleckiej Sołectwa Tajno Podjeziorne.
28/2010 3 grudnia 2010 w sprawie wyboru sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Bułkowizna.
29/2010 3 grudnia 2010 w sprawie wyboru sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Tajno Stare.
30/2010 3 grudnia 2010 w sprawie wyboru sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Dreństwo.
31/2010 3 grudnia 2010 w sprawie wyboru sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Kamionka Stara.
32/2010 3 grudnia 2010 w sprawie: utworzenia Gminnego Biura Spisowego dla Gminy Bargłów Kościelny
33/2010 3 grudnia 2010 wywozu nieczystości stałych
34/2010 3 grudnia 2010 w sprawie doręczania nakazów płatniczych podatnikom podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w 2011 roku.
35/2010 15 grudnia 2010 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok
36/2010 22 grudnia 2010 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok
37/2010 23 grudnia 2010 w sprawie przygotowania projektów uchwal Rady Gminy.
38/2010 23 grudnia 2010 w sprawie sporządzenia spisu z natury
39/2010 31 grudnia 2010 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok
40/2010 31 grudnia 2010 w sprawie określenia sposobu wykonywania uchwał Rady Gminy.
41/2010 31 grudnia 2010 w sprawie przyjęcia harmonogramu zabezpieczającego realizację uchwał III Sesji Rady Gminy.
43/2010 31 grudnia 2010 w sprawie ustalenia stawek opłat za centralne ogrzewanie w lokalach mieszkalnych
44/2010 31 grudnia 2010 w sprawie ustalenia czynszu za wynajem lokali mieszkalnych stanowiących zasób mieszkaniowy Gminy.
45/2011 3 stycznia 2011 w sprawie planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli w Gminie Bargłów Kościelny
46/2011 4 lutego 2011 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
47/2011 9 lutego 2011 w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
48/2011 11 lutego 2011 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
49/2011 11 lutego 2011 w sprawie: przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości
57/2011 2 marca 2011 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzania postępowań o udzielanie zamówień publicznych w Gminie Bargłów Kościelny.
58/2011 11 marca 2011 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
59/2011 25 marca 2011 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy oraz z wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury za 2010 rok
60/2011 25 marca 2011 w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy.
61/2011 30 marca 2011 w sprawie określenia sposobu wykonywania uchwał Rady Gminy.
62/2011 30 marca 2011 w sprawie przyjęcia harmonogramu zabezpieczającego realizację uchwały IV Sesji Rady Gminy.
63/2011 8 kwietnia 2011 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
64/2011 26 kwietnia 2011 w sprawie ogłoszenie II przetargu na sprzedaż nieruchomości
65/2011 29 kwietnia 2011 w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Bargłów Kościelny za I kwartał 2011 roku
66/2011 29 kwietnia 2011 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Bargłowie Kościelnym
67/2011 29 kwietnia 2011 w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Gminy Bargłów Kościelny za 2010 rok
68/2011 16 maja 2011 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
69/2011 30 maja 2011 w sprawie podania do publicznej wiadomości rocznej informacji za 2010 rok
70/2011 30 maja 2011 w sprawie zasad udzielania pomocy mieszkańcom Gminy Bargłów Kościelny na usuwanie (demontaż, transport, utylizacja) z obiektów budowlanych wyrobów zawierających azbest znajdujących się na terenie Gminy Bargłów Kościelny.
71/2011 06 czerwca 2011 w sprawie określenia sposobu wykonywania uchwał Rady Gminy.
72/2011 06 czerwca 2011 w sprawie wyznaczenia terminu składania wniosków o pomoc finansową uczniom na zakup podręczników w roku szkolnym 2011/2012.
73/2011 16 czerwca 2011 w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy.
74/2011 16 czerwca 2011 w sprawie przyjęcia harmonogramu zabezpieczającego realizację uchwały V Sesji Rady Gminy.
84/2011 22 sierpnia 2011 w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 9 października 2011r.
87/2011 1 września 2011 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu programu współpracy Gminy Bargłów Kościelny z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012
93/2011 19 września 2011 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.
97/2011 20 października 2011 w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej pomieszczeń budynku po Szkole Podstawowej w Tobyłce
114/2011 20 grudnia 2011 w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy.
115/2011 20 grudnia 2011 w sprawie określenia sposobu wykonywania uchwał Rady Gminy.
116/2011 30 grudnia 2011 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
117/2011 30 grudnia 2011 powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
118/2012 02 stycznia 2012 w sprawie planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli w Gminie Bargłów Kościelny
119/2012 02 stycznia 2012 w sprawie wykonywania zadań obronnych w gminie Bargłów Kościelny w 2012 roku
121/2012 02 stycznia 2012 w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół w Bargłowie Kościelnym do zaciągania zobowiązań.
122/2012 02 stycznia 2012 w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bargłowie Kościelnym do zaciągania zobowiązań.
123/2012 02 stycznia 2012 w sprawie upoważnienia Dyrektora Szkoły Podstawowej w Tajnie Starym do zaciągania zobowiązań.
124/2012 02 stycznia 2012 w sprawie upoważnienia Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kroszewie do zaciągania zobowiązań.
125/2012 02 stycznia 2012 w sprawie upoważnienia Dyrektora Szkoły Podstawowej w Łabętniku do zaciągania zobowiązań.
126/2012 02 stycznia 2012 w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Bargłowie Kościelnym do zaciągania zobowiązań.
128/2012 12 stycznia 2012 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok
130/2012 27 stycznia 2012 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok
131/2012 10 lutego 2012 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok
132/2012 10 lutego 2012 w sprawie powołania Komisji ds. zezłomowania i likwidacji zdemontowanych pomostów z plaży gminnej z miejscowości Dreństwo
132/2012 10 lutego 2012 w sprawie powołania Komisji ds. zezłomowania i likwidacji zdemontowanych pomostów z plaży gminnej z miejscowości Dreństwo
133/2012 6 marca 2012 w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy.
134/2012 13 marca 2012 w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa.
134/2012 13 marca 2012 w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa.
135/2012 19 marca 2012 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Bargłowie Kościelnym
136/2012 19 marca 2012 w sprawie określenia sposobu wykonywania uchwał Rady Gminy.
138/2012 02 kwietnia 2012 w sprawie zamiany gruntów o nr geod. 116/2 i 74/1 we wsi Górskie
140/2012 02 kwietnia 2012 w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych
141/2012 02 kwietnia 2012 w sprawie ogłoszenie II przetargu na sprzedaż nieruchomości
1/2012 11 kwietnia 2012 w sprawie ustanowienia Regulaminu naboru na stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Bargłów Kościelny oraz na stanowiska kierowników gminnych jednostek organizacyjnych
4/2012 14 maja 2012 w sprawie przeprowadzenia naboru na stanowisko ds. zamówień publicznych.
142/2012 17 kwietnia 2012 w sprawie ogłoszenie II przetargu na sprzedaż nieruchomości
143/2012 25 kwietnia 2012 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok
144/2012 27 kwietnia 2012 w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Gminy Bargłów Kościelny za 2011 rok
146/2012 maja 2012 w sprawie podania do publicznej wiadomości rocznej informacji za 2011 rok
147/2012 18 maja 2012 w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy.
148/2012 28 maja 2012 w sprawie określenia sposobu wykonywania uchwał Rady Gminy.
149/2012 31 maja 2012 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok
150/2012 20 czerwca 2012 w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
150/2012 21 czerwca 2012 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji
152/2012 21 czerwca 2012 w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych
153/2012 25 czerwca 2012 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok
154/2012 26 czerwca 2012 w sprawie wyznaczenia terminu składania wniosków o pomoc finansową uczniom na zakup podręczników w roku szkolnym 2012/2013.
155/2012 27 czerwca 2012  
156/2012 27 czerwca 2012 w sprawie: przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Kroszewie.
157/2012 27 czerwca 2012 w sprawie: przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół w Bargłowie Kościelnym.
158/2012 29 czerwca 2012 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok
160/2012 19 lipca 2012 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok
162/2012 1 sierpnia 2012 w sprawie przyjęcia informacji o wykonaniu budżetu Gminy Bargłów Kościelny za pierwsze półrocze 2012 roku.
163/2012 1 sierpnia 2012 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok
164/2012 7 sierpnia 2012 w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
165/2012 7 sierpnia 2012 w sprawie zasad udzielania pomocy mieszkańcom Gminy Bargłów Kościelny na usuwanie (demontaż, transport, utylizacja) z obiektów budowlanych wyrobów zawierających azbest, znajdujących się na terenie Gminy Bargłów Kościelny
166/2012 8 sierpnia 2012 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok
167/2012 8 sierpnia 2012 w sprawie upoważnienia Dyrektora Szkoły Podstawowej w Tajnie Starym do zaciągania zobowiązań.
168/2012 9 sierpnia 2012 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok
170/2012 20 sierpnia 2012 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok
171/2012 23 sierpnia 2012 w w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy.
172/2012 30 sierpnia 2012 w sprawie upoważnienia Dyrektora Szkoły Podstawowej w Tajnie Starym do zaciągania zobowiązań.
173/2012 30 sierpnia 2012 w sprawie upoważnienia Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kroszewie do zaciągania zobowiązań.
174/2012 3 wrzesnia 2012 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok
175/2012 3 wrzesnia 2012 w sprawie wyznaczenia terminu składania wniosków o pomoc finansową uczniom na zakup podręczników w roku szkolnym 2012/2013.
176/2012 3 wrzesnia 2012 w sprawie określenia sposobu wykonywania uchwał Rady Gminy.
177/2012 24 wrzesnia 2012 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok
182/2012 23 padziernika 2012 w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Bargłów Kościelny za III kwartał 2012 roku
183/2012 25 padziernika 2012 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok
184/2012 31 padziernika 2012 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok
185/2012 31 padziernika 2012 w sprawie powołania zespołu ds. opracowania projektu Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych.
186/2012 05 listopada 2012 w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych
187/2012 23 padziernika 2012 w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Bargłów Kościelny za III kwartał 2012 roku
188/2012 09 listopada 2012 w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych
189/2012 13 listopada 2012 w sprawie przygotowań projektów uchwał Rady Gminy
190/2012 14 listopada 2012 w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bargłów Kościelny na lata 2013-2016
191/2012 14 listopada 2012 w sprawie projektu budżetu gminy na 2013 rok
192/2012 20 listopada 2012 w sprawie upoważnienia Dyrektora Szkoły Podstawowej w Tajnie Starym do zaciągania zobowiązań
193/2012 20 listopada 2012 w sprawie upoważnienia Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kroszewie do zaciągania zobowiązań
194/2012 26 listopada 2012 w sprawie określenia sposobu wykonywania uchwał Rady Gminy
195/2012 30 listopada 2012 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok
196/2012 30 listopada 2012 w sprawie doręczania nakazów płatniczych podatnikom podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w 2013 roku.
197/2012 10 grudnia 2012 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok
198/2012 20 grudnia 2012 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok
199/2012 20 grudnia 2012 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok
200/2012 21 grudnia 2012 w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy.
201/2012 21 grudnia 2012 w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy.
202/2012 31 grudnia 2012 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok
203/2013 02 stycznia 2013 w sprawie określenia sposobu wykonywania uchwał Rady Gminy
204/2013 02 stycznia 2013 w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół w Bargłowie Kościelnym do zaciągania zobowiązań.
205/2013 02 stycznia 2013 w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bargłowie Kościelnym do zaciągania zobowiązań
206/2013 02 stycznia 2013 w sprawie upoważnienia Dyrektora Szkoły Podstawowej w Tajnie Starym do zaciągania zobowiązań.
207/2013 02 stycznia 2013 w sprawie upoważnienia Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kroszewie do zaciągania zobowiązań
208/2013 02 stycznia 2013 w sprawie upoważnienia Dyrektora Szkoły Podstawowej w Łabętniku do zaciągania zobowiązań.
209/2013 02 stycznia 2013 w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Bargłowie Kościelnym do zaciągania zobowiązań
210/2013 09 stycznia 2013 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
211/2013 10 stycznia 2012 w sprawie wyboru Sołtysa Sołectwa Kamionka Stara.
212/2013 10 stycznia 2013 w sprawie upoważnienia Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bargłowie Kościelnym do zaciągania zobowiązań
213/2013 10 stycznia 2013 w sprawie planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli w Gminie Bargłów Kościelny na rok 2013
214/2013 25 stycznia 2013 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
215/2013 31 stycznia 2013 w sprawie ogłoszenie II przetargu na sprzedaż nieruchomości
216/2013 14 lutego 2013 w sprawie wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Kamionka Stara.
217/2013 22 lutego 2013 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
218/2013 15 marca 2013 w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy.
219/2013 27 marca 2013 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Bargłowie Kościelnym
220/2013 29 marca 2013 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy oraz z wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury za 2012 rok
221/2013 29 marca 2013 w sprawie określenia sposobu wykonywania uchwał Rady Gminy.
222/2013 12 kwietnia 2013 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok.
223/2013 24 kwietnia 2013 w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Bargłów Kościelny za I kwartał 2013 roku
224/2013 26 kwietnia 2013 w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Gminy Bargłów Kościelny za 2013 rok
225/2013 26 kwietnia 2013 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
226/2013 26 kwietnia 2013 w sprawie ogłoszenie III przetargu na sprzedaż nieruchomości
227/2013 14 maja 2013 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
228/2013 28 maja 2013 w sprawie podania do publicznej wiadomości rocznej informacji za 2012 rok
229/2013 31 maja 2013 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
230/2013 03 czerwca 2013 w sprawie przeprowadzenia konsultacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Bargłów Kościelny na lata 2013-2016 z perspektywą na lata 2017-2020".
232/2013 12 czerwca 2013 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
233/2013 13 czerwca 2013 w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy
234/2013 13 czerwca 2013 w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej do likwidacji środków trwałych oraz pozostałych środków trwałych w użytkowaniu będących na wyposażeniu Szkoły Podstawowej w Bargłówce
235/2013 13 czerwca 2013 w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej pomieszczeń budynku po Szkole Podstawowej w Bargłówce.
236/2013 24 czerwca 2013 w sprawie określenia sposobu wykonywania uchwał Rady Gminy
237/2013 27 czerwca 2013 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu programu współpracy Gminy Bargłów Kościelny z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014
238/2013 28 czerwca 2013 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
239/2013 03 lipca 2013 w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
240/2013 03 lipca 2013 w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bargłowie Kościelnym do zaciągania zobowiązań
241/2013 11 lipca 2013 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
242/2013 12 lipca 2013 w sprawie zniszczenia dokumentów z wyborów uzupełniających do Rady Gminy Bargłów Kościelny, przeprowadzonych w dniu 16 czerwca 2013 r.
243/2013 15 lipca 2013 w sprawie: przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Tajnie Starym.
244/2013 19 lipca 2013 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
245/2013 29 lipca 2013 w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Bargłów Kościelny za II kwarta! 2013 roku
246/2013 29 lipca 2013 w sprawie powołania rzeczoznawców wyznaczonych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii do przeprowadzenia szacowania na terenie Gminy Bargłów Kościelny.
247/2013 06 sierpnia 2013 w sprawie przyjęcia informacji o wykonaniu budżetu Gminy Bargłów Kościelny za pierwsze półrocze 2013 roku.
248/2013 06 sierpnia 2013 w sprawie ogłoszenia aukcji na sprzedaż wozu asenizacyjnego stanowiącego własność Gminy Bargłów Kościelny
249/2013 06 sierpnia 2013 w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy.
250/2013 14 sierpnia 2013 w sprawie określenia sposobu wykonywania uchwał Rady Gminy
251/2013 14 sierpnia 2013 w sprawie: ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników
252/2013 14 sierpnia 2013 w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół w Bargłowie Kościelnym do zaciągania zobowiązań
253/2013 14 sierpnia 2013 w sprawie upoważnienia Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Błogosławionego Jana Pawła II w Łabętniku do zaciągania zobowiązań.
254/2013 12 września 2013 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
255/2013 16 września 2013 w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy.
256/2013 26 września 2013 w sprawie określenia sposobu wykonywania uchwał Rady Gminy
257/2013 27 września 2013 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
258/2013 14 sierpnia 2013 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
259/2013 25 października 2013 w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Bargłów Kościelny za III kwartał 2013 roku
260/2013 30 października 2013 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
261/2013 14 listopada 2013 w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bargłów Kościelny na lata 2014-2017
262/2013 14 listopada 2013 w sprawie projektu budżetu gminy na 2014 rok
263/2013 15 listopada 2013 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
264/2013 18 listopada 2013 w sprawie: powołania Komisji ds. likwidacji zdemontowanych elementów pługa szczytowego do równiarki.
266/2013 22 listopada 2013 w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy.
268/2013 06 grudnia 2013 w sprawie określenia sposobu wykonywania uchwał Rady Gminy.
270/2013 06 grudnia 2013 w sprawie postawienia w stan likwidacji i przekazania do złomowania środka trwałego -samochodu marki ŻUK.
253/2013 06 grudnia 2013 w sprawie zasad udzielania pomocy mieszkańcom Gminy Bargłów Kościelny na usuwanie (demontaż, transport, utylizacja) z obiektów budowlanych wyrobów zawierających azbest, znajdujących się na terenie Gminy Bargłów Kościelny.
272/2013 23 grudnia 2013 w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy
273/2013 23 grudnia 2013 w sprawie doręczania nakazów płatniczych podatnikom podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w 2014 roku.
274/2013 31 grudnia 2013 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
275/2013 31 grudnia 2014 w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół w Bargłowie Kościelnym do zaciągania zobowiązań.
276/2013 31 grudnia 2014 w sprawie upoważnienia Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Błogosławionego Jana Pawła II w Łabętniku do zaciągania zobowiązań.
277/2013 31 grudnia 2014 w sprawie upoważnienia Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Zygmunta Augusta w Tajnie Starym do zaciągania zobowiązań.
278/2013 31 grudnia 2014 w sprawie upoważnienia Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kroszewie do zaciągania zobowiązań.
279/2013 31 grudnia 2014 w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bargłowie Kościelnym do zaciągania zobowiązań.
280/2013 31 grudnia 2014 w sprawie upoważnienia Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bargłowie Kościelnym do zaciągania zobowiązań.
281/2014 02 stycznia 2014 w sprawie upoważnienia Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Zygmunta Augusta w Tajnie Starym do zaciągania zobowiązań.
282/2014 08 stycznia 2014 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
283/2014 08 stycznia 2014 w sprawie planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli w Gminie Bargłów Kościelny na rok 2014
284/2014 08 stycznia 2014 w sprawie wykonywania zadań obronnych i obrony cywilnej w 2014 r.
285/2014 08 stycznia 2014 w sprawie ustalenia czynszu za wynajem lokali mieszkalnych stanowiących zasób mieszkaniowy Gminy.
286/2014 08 stycznia 2014 w sprawie: powołania Komisji ds. likwidacji zdemontowanego pieca co. typu Buderus w budynku po Szkole Podstawowej w Tobyłce.
287/2014 20 stycznia 2014 w sprawie ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów - urzędnika wyborczego
288/2014 20 stycznia 2014 w sprawie zniszczenia dokumentów z referendum powiatowego w sprawie odwołania Rady Powiatu w Augustowie przed upływem kadencji, przeprowadzonego w dniu 17 listopada 2013 r.
289/2014 23 stycznia 2014 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
290/2014 24 stycznia 2014 w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy.
291/2014 03 lutego 2014 w sprawie określenia sposobu wykonywania uchwał Rady Gminy.
292/2014 14 lutego 2014 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
293/2014 28 lutego 2014 w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Bargłów Kościelny za IV kwartał 2014 roku
294/2014 28 lutego 2014 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
295/2014 28 lutego 2014 w sprawie określenia formy przekazywania sprawozdań przez jednostki organizacyjne Gminy Bargłów Kościelny
296/2014 28 lutego 2014 w sprawie ustalenia kryteriów w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów do punktów przedszkolnych i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Bargłów Kościelny w roku szkolnym 2014/2015
297/2014 28 lutego 2014 w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.
298/2014 19 marca 2014 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Bargłowie Kościelnym
299/2014 20 marca 2014 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
300/2014 21 marca 2014 w sprawie przygotowania projektów uchwal Rady Gminy.
301/2014 27 marca 2014 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy oraz z wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury za 2013 rok
302/2014 31 marca 2014 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
303/2014 24 kwietnia 2014 w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Gminy Bargłów Kościelny za 2013 rok
304/2014 24 kwietnia 2014 w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Bargłów Kościelny za I kwartał 2014 roku
305/2014 24 kwietnia 2014 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
306/2014 05 maja 2014 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.
307/2014 19 maja 2014 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
309/2014 28 maja 2014 w sprawie podania do publicznej wiadomości rocznej informacji za 2013 rok
310/2014 5 czerwca 2014 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu programu współpracy Gminy Bargłów Kościelny z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015
311/2014 05 czerwca 2014 w sprawie określenia sposobu wykonywania uchwal Rady Gminy.
313/2014 20 czerwca 2014 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
314/2014 30 czerwca 2014 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
316/2014 21 lipca 2014 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
317/2014 24 lipca 2014 w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Bargłów Kościelny za II kwartał 2014 roku
318/2014 30 lipca 2014 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
320/2014 05 sierpnia 2014 w sprawie przyjęcia informacji o wykonaniu budżetu Gminy Bargłów Kościelny za pierwsze półrocze 2014 roku.
321/2014 05 sierpnia 2014 w sprawie postawienia w stan likwidacji i przekazania do złomowania środka trwałego -samochodu marki ŻUK
323/2014 14 sierpnia 2014 w sprawie ustalenia terminu składania wniosków na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych uczniom rozpoczynającym naukę w roku szkolnym 2014/2015
324/2014 22 sierpnia 2014 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
328/2014 28 sierpnia 2014 w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
329/2014 19 wrzesnia 2014 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Strategii Rozwoju Gminy na lata 2014-2020r.
332/2014 17 wrzesnia 2014 w sprawie ustalenia czynszu za wynajem lokali mieszkalnych stanowiących zasób mieszkaniowy Gminy.
333/2014 29 września 2014 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
335/2014 17 października 2014 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
337/2014 30 października 2014 w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Bargłów Kościelny za III kwartał 2014 roku
339/2014 14 listopada 2014 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
340/2014 14 listopada 2014 w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bargłów Kościelny na lata 2015-2018
341/2014 14 listopada 2014 w sprawie projektu budżetu gminy na 2015 rok
342/2014 28 listopada 2014 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
1/2014 1 grudnia 2014 w sprawie powołania Zastępcy Wójta Gminy Bargłów Kościelny.
2/2014 11 grudnia 2014 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
4/2014 22 grudnia 2014 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
6/2014 23 grudnia 2014 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Strategii Rozwoju Gminy na lata 2014-2020r.
7/2014 23 grudnia 2014 ww sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Planu Rozwoju Lokalnego Gminy na lata 2014-2020r.
8/2014 23 grudnia 2014 w sprawie wyboru sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Bargłów Dworny .
9/2014 23 grudnia 2014 w sprawie wyboru sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Bargłów Kościelny.
10/2014 23 grudnia 2014 w sprawie wyboru sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Bargłówka .
11/2014 23 grudnia 2014 w sprawie wyboru sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Barszcze.
12/2014 23 grudnia 2014 w sprawie wyboru sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Brzozówka.
13/2014 23 grudnia 2014 w sprawie wyboru sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Bułkowizna.
14/2014 23 grudnia 2014 w sprawie wyboru sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Dreństwo.
15/2014 23 grudnia 2014 w sprawie wyboru sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Górskie.
16/2014 23 grudnia 2014 w sprawie wyboru sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Judziki.
17/2014 23 grudnia 2014 w sprawie wyboru sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Kamionka Nowa.
18/2014 23 grudnia 2014 w sprawie wyboru sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Kamionka Stara.
19/2014 23 grudnia 2014 w sprawie wyboru sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Komorniki.
20/2014 23 grudnia 2014 w sprawie wyboru sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Kroszewo.
21/2014 23 grudnia 2014 w sprawie wyboru sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Kroszówka. .
22/2014 23 grudnia 2014 w sprawie wyboru sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Kukowo.
23/2014 23 grudnia 2014 w sprawie wyboru sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Łabętnik.
24/2014 23 grudnia 2014 w sprawie wyboru sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Nowiny Bargłowskie.
25/2014 23 grudnia 2014 w sprawie wyboru sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Pieńki.
26/2014 23 grudnia 2014 w sprawie wyboru sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Pomiany.
27/2014 23 grudnia 2014 w sprawie wyboru sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Popowo.
28/2014 23 grudnia 2014 w sprawie wyboru sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Pruska.
29/2014 23 grudnia 2014 w sprawie wyboru sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Reszki.
30/2014 23 grudnia 2014 w sprawie wyboru sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Rumiejki.
31/2014 23 grudnia 2014 w sprawie wyboru sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Solistówka.
32/2014 23 grudnia 2014 w sprawie wyboru sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Tajenko.
33/2014 23 grudnia 2014 w sprawie wyboru sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Tajno Łanowe.
34/2014 23 grudnia 2014 w sprawie wyboru sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Tajno Podjeziorne.
35/2014 23 grudnia 2014 w sprawie wyboru sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Tajno Stare.
36/2014 23 grudnia 2014 w sprawie wyboru sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Wólka Karwowska.
37/2014 23 grudnia 2014 w sprawie wyboru sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Żrobki .
38/2014 23 grudnia 2014 w sprawie doręczania nakazów płatniczych podatnikom podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w 2015 roku.
39/2014 31 grudnia 2014 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
41/2015 8 stycznia 2014 w sprawie planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli w Gminie Bargłów Kościelny na rok 2015
43/2014 8 stycznia 2015 w sprawie wykonywania zadań obronnych i obrony cywilnej w 2015 r.
45/2015 26 stycznia 2015 w sprawie wyboru sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Tajnie Starym.
46/2015 11 lutego 2015 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
47/2015 11 lutego 2015 w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
48/2015 24 lutego 2015 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
51/2015 24 lutego 2015 w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
52/2015 24 lutego 2015 w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
53/2015 24 lutego 2015 w sprawie zbycia nieruchomości położonej we wsi Tajno Stare oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka geod. nr 112 o pow. 0,49 ha
54/2015 17 marca 2015 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Bargłowie Kościelnym
55/2015 17 marca 2015 w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej w Bargłowie Kościelnym.
57/2015 27 marca 2015 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy oraz z wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury za 2014 rok
59/2015 31 marca 2015 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
60/2015 31 marca 2015 w sprawie powołania Komisji ds. opiniowania przydziału lokali socjalnych
61/2015 01 kwietnia 2015 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Bargłów Kościelny na lata 2015 – 2030– 2020
62/2015 20 kwietnia 2015 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.
63/2015 20 kwietnia 2015 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
64/2015 20 kwietnia 2015 w sprawie nabycia, na rzecz Gminy Bargłów Kościelny prawa własności nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka geodezyjna nr 146/17 o powierzchni 0,2096 ha, która położona jest w obrębie ewidencyjnym Dreństwo
65/2015 20 kwietnia 2015 w sprawie zbycia nieruchomości położonej we wsi Barszcze oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka geod. nr 53 o pow. 0,0800 ha
66/2015 20 kwietnia 2015 w sprawie zbycia nieruchomości położonej we wsi Bargłówka oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka geod. nr 90/2 o pow. 0,8102 ha
67/2015 20 kwietnia 2015 w sprawie sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Bargłów Kościelny.
69/2015 27 kwietnia 2015 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
70/2015 29 kwietnia 2015 w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Bargłów Kościelny za I kwartał 2015 roku
71/2015 29 kwietnia 2015 w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Gminy Bargłów Kościelny za 2014 rok
72/2015 8 maja 2015 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
73/2015 11 maja 2015 w sprawie zbycia nieruchomości położonej we wsi Tajno Stare oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka geod. nr 112 o pow. 0,49 ha
74/2015 11 maja 2015 w sprawie powołania Komisji ds. opiniowania przydziału lokali mieszkalnych
75/2015 22 maja 2015 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
76/2015 28 maja 2015 w sprawie podania do publicznej wiadomości rocznej informacji za 2014 rok
80/2015 19 czerwca 2015 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
81/2015 26 czerwca 2015 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
82/2015 26 czerwca 2015 sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy.
83/2015 30 czerwca 2015 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
84/2015 30 czerwca 2015 w sprawie ustalenia czynszu za wynajem lokali mieszkalnych stanowiących zasób mieszkaniowy Gminy.
85/2015 01 lipca 2015 w sprawie określenia sposobu wykonywania uchwał Rady Gminy.
87/2015 17 lipca 2015 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
88/2015 17 lipca 2015 w sprawie zbycia nieruchomości położonej we wsi Barszcze oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka geod. nr 53 o pow. 0,0800 ha
89/2015 17 lipca 2015 w sprawie ogłoszenia rokowań na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bargłów Kościelny położonej we wsi Tajno Stare oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka geod. nr 112 o pow. 0,49 ha
90/2015 17 lipca 2015 w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń referendalnych i plakatów podmiotów uprawnionych do udziału w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.
91/2015 23 lipca 2015 w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Bargłów Kościelny za II kwartał 2015 roku
92/2015 31 lipca 2015 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
93/2015 31 lipca 2015 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu programu współpracy Gminy Bargłów Kościelny z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016.
94/2015 31 lipca 2015 w sprawie wyboru sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Judziki.
95/2015 31 lipca 2015 w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
96/2015 14 sierpnia 2015 w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum na terenie Gminy Bargłów Kościelny dla przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015r.
97/2015 14 sierpnia 2015 w sprawie zbycia nieruchomości położonej we wsi Bargłowka oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka geod. nr 90/2 o pow. 0,8102 ha
98/2015 20 sierpnia 2015 w sprawie przyjęcia informacji o wykonaniu budżetu Gminy Bargłów Kościelny za pierwsze półrocze 2015 roku.
101/2015 24 sierpnia 2015 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
102/2015 24 sierpnia 2015 w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Bargłów Kościelny do zaciągania zobowiązań.
103/2015 24 sierpnia 2015 w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców, opiekunów łub opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania do szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w przypadku zapewnienia dowozu i opieki przez rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych
104/2015 1 września 2015 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
105/2015 4 września 2015 w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych
106/2015 7 września 2015 w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Augustowie w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Augustowskiego.
108/2015 29 września 2015 w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych
110/2015 30 września 2015 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
111/2015 5 października 2015 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015r.
112/2015 8 października 2015 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w obwodowej komisji wyborczej
113/2015 8 października 2015 w sprawie uzupełnienia składu obwodowej komisji wyborczej
114/2015 14 października 2015 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w obwodowej komisji wyborczej
117/2015 22 października 2015 w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Bargłów Kościelny za III kwartał 2015 roku
118/2015 26 października 2015 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
119/2015 26 października 2015 w sprawie ogłoszenia rokowań na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bargłów Kościelny położonej we wsi Bargłówka oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka geod. nr 90/2 o pow. 0,8102 ha
120/2015 12 listopada 2015 w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bargłów Kościelny na lata 2016-2021
121/2015 12 listopada 2015 w sprawie projektu budżetu gminy na 2016 rok
124/2015 25 listopada 2015 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
125/2015 27 listopada 2016 w sprawie zasad udzielania pomocy mieszkańcom Gminy Bargłów Kościelny na usuwanie (demontaż, transport, utylizacja) z obiektów budowlanych wyrobów zawierających azbest, znajdujących się na terenie Gminy Bargłów Kościelny.
127/2015 9 grudnia 2015 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
128/2015 9 grudnia 2015 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
130/2015 18 grudnia 2015 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
131/2015 18 grudnia 2015 w sprawie doręczania nakazów płatniczych podatnikom podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w 2016 roku.
133/2015 31 grudnia 2015 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
142/2016 15 lutego 2016 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 06 marca 2016 r.
143/2016 15 lutego 2016 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym a także terminy składania dokumentów na rok szkolny 2016/2017 do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, innych form wychowania przedszkolnego i klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Bargłów Kościelny
160/2016 19 kwietnia 2016 w sprawie zbycia nieruchomości położonej we wsi Bargłów Kościelny oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka geod. nr 253/2 o pow. 0,2646 ha
178/2016 29 lipca 2016 w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Bargłów Kościelny za II kwartał 2016 roku
184/2016 18 sierpnia w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu programu współpracy Gminy Bargłów Kościelny z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017.
203/2016 28 pażdziernika 2016 

 w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Bargłów Kościelny za III kwartał 2016 roku  

1/2017 16 stycznia 2017

 w sprawie przeprowadzenia naboru na stanowisko księgowej ds. księgowości budżetowej

249/2017 27 kwietnia 2017

w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Bargłów Kościelny za I kwartał 2017 roku.

252/2017 23 maja 2017

253/2017 23 maja 2017 w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Bargłów Kościelny w 2017 roku
254/2017 30 maja 2017 w sprawie podania do publicznej wiadomości rocznej informacji za 2016 r.

Metryka strony

Udostępniający: URZĄD GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

Wytwarzający/odpowiadający: Paweł Bućkowski

Wprowadzający: Paweł Wysocki

Data wprowadzenia: 2004-11-30

Modyfikujący: Paweł Wysocki

Data modyfikacji: 2017-05-31

Opublikował: Paweł Wysocki

Data publikacji: 2004-11-30