Zarządzenie nr 76/2008 z dnia 2008-03-10

Numer 76/2008
w sprawie powołania zespołu ds. opracowania projektu aktualizacji Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych.
Data wydania 2008-03-10
ZARZĄDZENIE NR 76/08
WÓJTA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY
z dnia 10 marca 2008 r.

w sprawie powołania zespołu ds. opracowania projektu aktualizacji Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz.1806, z 2003 r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz. 1568 i z 2004 r. Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 . Nr 48 poz 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218)- zarządzam, co następuje:

§ 1. Do opracowania projektu aktualizacji Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych powołuję Zespół w składzie:

 
1) Alicja Haraburda

Kierownik GOPS Bargłów Kościelny

- przewodniczący zespołu
2) Agnieszka Kwiecińska
Insp. ds Oświaty UG Bargłów Kościelny
- z-ca przewodniczącego zespołu
3) Marian Renkiewicz

Dyrektor Zespołu Szkół w Bargłowie Kościelnym

- członek zespołu
4) Wiesława Szymborska

Z-ca Dyrektor Zespołu

Szkół w Bargłowie

Kościelnym
- członek zespołu
5) Małgorzata Sadowska

Pracowni socjalny GOPS Bargłów Kościelny

Członek zespołu
6) Agnieszka Dąbrowska

Pracownik socjalny

GOPS Bargłów
Kościelny
- członek zespołu
7) Agnieszka Ejzel
Pedagog szkolny
- członek zespołu


§ 2. Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego.

§ 3. Projekt aktualizacji Zespół przekaże Wójtowi Gminy w terminie umożliwiającym przedłożenie go przed nąjbiższą sesją do zaopiniowania przez Komisję.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi GOPS.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Metryka strony

Udostępniający: ug

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Grajewski

Wprowadzający: Tomasz Grajewski

Data wprowadzenia: 2008-07-09

Modyfikujący: Tomasz Grajewski

Data modyfikacji: 2008-07-09

Opublikował: Tomasz Grajewski

Data publikacji: 2008-07-09