Zarządzenie nr 1/2012 z dnia 2012-04-11

Numer 1/2012
w sprawie ustanowienia Regulaminu naboru na stanowiska urzędniczew Urzędzie Gminy Bargłów Kościelny oraz na stanowiska kierowników gminnych jednostek organizacyjnych
Data wydania 2012-04-11

Zarządzenie Nr 1/2012

 

Wójta Gminy Bargłów Kościelny

 

z dnia 11 kwietnia 2012r.

w sprawie ustanowienia Regulaminu naboru na stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Bargłów Kościelny oraz na stanowiska kierowników gminnych jednostek organizacyjnych

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.  Przyjmuje się Regulamin naboru na stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Bargłów Kościelny oraz na stanowiska kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, zwany dalej „Regulaminem”.

§ 2. Celem „Regulaminu” jest ustalenie zasad zatrudniania na stanowiskach urzędniczych w Urzędzie Gminy Bargłów Kościelny oraz na stanowiskach kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.

§3. Stosowanie niniejszego Regulaminu nie obejmuje:

1) stanowisk obsadzanych na podstawie wyboru i powołania,

2) pracowników, których status określają inne przepisy niż ustawy o pracownikach samorządowych,

3) pracowników zatrudnianych na zastępstwo

4) pracowników zatrudnianych w wyniku awansu zawodowego lub przesunięcia wewnętrznego.

§4.1. Decyzję o rozpoczęciu procedury rekrutacyjnej podejmuje Wójt:

2. Sekretarz, Skarbnik Gminy, kierownik referatu bądź bezpośredni przełożony zobligowany jest do przedłożenia opisu stanowiska na które przeprowadzony ma być nabór wraz z zakresem czynności – Załącznik Nr 1 do Zarządzenia.

3. Opis stanowiska pracy, o którym mowa w ust. 2 zawiera:

a) dokładne określenie celów i zadań wykonywanych na danym stanowisku pracy oraz wynikających z tego tytułu obowiązków obciążających zajmującego te stanowiska,

b) określenie szczegółowych wymagań w zakresie kwalifikacji, umiejętności i predyspozycji wobec osób, które je zajmują, ze wskazaniem które są niezbędne a które dodatkowe

c) inne wyznaczniki określające indywidualny charakter danego stanowiska pracy.

4. Czynności rekrutacyjne powinny być rozpoczęte w terminie pozwalającym na przeprowadzenie naboru zgodnie z przepisami ustawy o pracownikach samorządowych.

§ 5. Nabór obejmuje:

1) powołanie Komisji Rekrutacyjnej,

2) ogłoszenie o naborze,

3) przyjmowanie dokumentów aplikacyjnych,

4) wstępna ocena złożonych dokumentów aplikacyjnych,

5) ogłoszenie listy kandydatów którzy spełniają wymogi formalne,

6) postępowanie sprawdzające:

      a)  merytoryczna ocena dokumentów aplikacyjnych,

b) test wiedzy (opcjonalnie)

      c)  rozmowa kwalifikacyjna,

7) sporządzenie protokołu z przeprowadzonego naboru,

8) ogłoszenie wyników naboru.

§ 6.1. Komisję Rekrutacyjną (wraz ze wskazaniem pełnionych w niej funkcji), w składzie co najmniej 3-osobowym powołuje Wójt.

2. W pracach Komisji nie może uczestniczyć osoba, która jest małżonkiem lub krewnym albo powinowatym do drugiego stopnia włącznie, osoby której dotyczy postępowanie konkursowe albo pozostaje wobec niej w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do jej bezstronności.

3. Komisja działa do czasu zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko pracy.

4. Wzór ogłoszenia o naborze stanowi Załącznik nr 2 do  Zarządzenia.

§ 7. 1. Po ogłoszeniu naboru w BIP i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy następuje przyjmowanie dokumentów aplikacyjnych od kandydatów zainteresowanych pracą na wolnym stanowisku.

2. Termin do składania dokumentów określony w ogłoszeniu o naborze, nie może być krótszy niż 10 dni od dnia opublikowania tego ogłoszenia w Biuletynie.

3. Na dokumenty aplikacyjne składają się w szczególności:

1) życiorys (bądź CV) z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,

2) kwestionariusz osobowy,

3) kserokopie świadectw pracy,

4) kserokopie dokumentów potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,

5) oświadczenie o nie byciu skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

6) oświadczenie, że w przypadku wyboru oferty zobowiązuje się nie pozostawać w innym stosunku pracy, który uniemożliwiałby wykonywanie obowiązków,

7) oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia pracy na wskazanym stanowisku,

8) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,

  9) inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

10) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji

11) kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydata zamierzającego skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

§ 8. 1. Konkurs na stanowisko urzędnicze, w tym na kierownicze stanowisko urzędnicze przeprowadza się w dwóch etapach:

1) w pierwszym etapie konkursu Komisja Rekrutacyjna dokonuje analizy dokumentów aplikacyjnych pod względem formalnym oraz ustala listę kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu,

2) wyłonienie kandydata odbywa się w ramach drugiego etapu składającego się z:

        a) oceny merytorycznej złożonych dokumentów aplikacyjnych,

b) test wiedzy (opcjonalnie)

        c) rozmowy kwalifikacyjnej.

2. Komisja rekrutacyjna w trakcie procedury rekrutacji ustali czy przeprowadzić test wiedzy.

§ 9. 1. Analiza formalna dokumentów aplikacyjnych polega na zapoznaniu się przez Komisję z aplikacją nadesłaną przez kandydata. Celem analizy dokumentów jest porównanie danych zawartych w aplikacji z wymaganiami formalnymi określonymi w ogłoszeniu.

2. Wynikiem analizy formalnej dokumentów jest wstępne określenie przydatności kandydata do pracy na wolnym stanowisku i dopuszczenie do dalszego etapu konkursu.

3. Warunkiem udziału w dalszym postępowaniu konkursowym jest spełnianie wymogów formalnych zawartych w ogłoszeniu o naborze (oceniane metodą spełnia/nie spełnia).

4. Po upływie terminu do złożenia dokumentów określonego w ogłoszeniu o naborze i wstępnej selekcji, umieszcza się w BIP listę kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu.

5. Sporządzona w porządku alfabetycznym lista zawiera imiona i nazwiska kandydatów oraz ich miejsca zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

6. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne będzie umieszczona w BIP do momentu ogłoszenia ostatecznych wyników naboru. Wzór listy stanowi Załącznik nr 3 do Zarządzenia.

7. Informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem urzędniczym, określonymi w ogłoszeniu o naborze.

 § 10. Z dokonanej przez Komisję Rekrutacyjną oceny merytorycznej złożonych dokumentów  sporządza się notatkę służbową, którą parafują członkowie Komisji.

§ 11. 1. Celem przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej jest nawiązanie bezpośredniego kontaktu z kandydatem i weryfikacja informacji zawartych w aplikacji oraz możliwość oceny:

 1. predyspozycji i umiejętności kandydata gwarantujących prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków,

 2. posiadanej wiedzy na temat jednostki samorządu terytorialnego, w której ubiega się o stanowisko,

 3. obowiązków i zakresu odpowiedzialności na stanowiskach zajmowanych poprzednio przez kandydata,

 4. celów zawodowych kandydata.

2. Z przebiegu rozmowy sporządza się notatkę służbową, którą parafują członkowie Komisji.

§ 12. 1 Celem przeprowadzenia testu wiedzy jest uzyskanie informacji o poziomie wiedzy merytorycznej na tematy związane z stanowiskiem na który jest prowadzona rekrutacja.

2. Test jest przeprowadzony pisemnie jako test jednokrotnego bądź wielokrotnego wyboru.

3. Test układa komisja rekrutacyjna, decydując każdorazowo o ilości zadanych pytań.

 

§ 13. Każdy członek Komisji dokonuje oceny kandydatów metodą punktową w skali od 1 do 10, uwzględniając ocenę merytoryczną dokumentów aplikacyjnych i przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne oraz wyniki testu wiedzy, jeżeli był przeprowadzony.

§ 14. 1. Po przeprowadzeniu konkursu Komisja Rekrutacyjna ustala wynik konkursu, wskazując kandydata, który uzyskał największą sumaryczną ilość punktów.

2. Ze swoich czynności Komisja sporządza protokół z przeprowadzonego naboru, który podpisują wszyscy członkowie Komisji obecni na posiedzeniu.

3. Wzór protokołu stanowi załącznik nr 4 do Zarządzenia.

§ 15. 1. Przewodniczący Komisji niezwłocznie przekazuje Wójtowi dokumentację z przebiegu konkursu, celem zatwierdzenia lub odmowy zatwierdzenia rozstrzygnięcia konkursowego.

2. Informację o wynikach naboru, którego wzór stanowi Załącznik nr 5 do Zarządzenia, upowszechnia się w trybie i terminie określonym w ustawie o pracownikach samorządowych

3. W przypadku odmowy zatwierdzenia wyników konkursu Wójt:

1) zarządza ponowne przeprowadzenie naboru na stanowisko urzędnicze lub na stanowisko kierownika gminnej jednostki organizacyjnej,

2) rezygnuje z przeprowadzenia naboru.

§ 16. 1. Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji, zostaną dołączone do jego akt osobowych.

2. Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób będą odbierane osobiście przez zainteresowanych, odsyłane lub przechowywane zgodnie z instrukcją kancelaryjną.

§ 17. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Bargłów Kościelny.

§ 18. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt

Andrzej Kwieciński

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1

do Zarządzenia Nr 1/2012

Wójta Gminy Bargłów Kościelny

z dnia 11 kwietnia 2012r

 

 

A. OPIS STANOWISKA PRACY

 

  1. Nazwa stanowiska…………………………………………………………….

  2. Komórka organizacyjna (jednostka organizacyjna):

referat..................................................................................................................................

 

 1. WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE NIEZBĘDNE

 

     1. Wykształcenie (charakter lub typ szkoły) ………………………………..

2. Wymagany profil (specjalność) …………………………….....

3. Doświadczenia zawodowe:

……………………………………………………………………………………………..

 

4. Umiejętności zawodowe

…………………………………………………………………………………………………

 

 1. WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE DODATKOWE

 

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

D. ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU

 

1. Zadania główne

 1. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

2. Zadania dodatkowe

…………………………………………………………………………………………………

 

 

 

 

 

E. ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRACOWNIKA

…………………………………………………………………………………………………

 

Opis stanowiska sporządził:

.............................................

imię i nazwisko

 

.............................................

data, podpis i pieczątka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2

do Zarządzenia Nr 1/2012

Wójta Gminy Bargłów Kościelny

z dnia 11 kwietnia 2012r

 

 

WÓJT GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

 

 

………………………………………………..

 

 

1. Nazwa i adres jednostki: ………………………………………………………………

 1. Określenie stanowiska urzędniczego: …………………………………………………

3. Określenie, czy o stanowisko mogą się ubiegać obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - TAK / NIE

4. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem urzędniczym zgodnie z opisem danego stanowiska, ze wskazaniem, które z nich są niezbędne, a które są dodatkowe.

 

  1. Wymagania niezbędne:

    1)…………………………………………………………………………………………..

    2)…………………………………………………………………………………………..

    3)…………………………………………………………………………………………..

    4)…………………………………………………………………………………………..

 

  1. Wymagania dodatkowe:

    1)…………………………………………………………………………………………..

    2)…………………………………………………………………………………………..

    3)………………………………………………………………………………………….

 

 

  5. Wskazanie zakresu zadań wykonywanych na stanowisku:

1) ……………………………………………………………………………………………..

2) ……………………………………………………………………………………………..

3) ……………………………………………………………………………………………..

 

   

   

   

  6. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6% / nie wynosi co najmniej 6 %

- niepotrzebne skreślić

 

7. Wskazanie wymaganych dokumentów:

1) życiorys (bądź CV) z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,

2) kwestionariusz osobowy,

3) kserokopie świadectw pracy,

4) kserokopie dokumentów potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,

5) oświadczenie o nie byciu skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

6) oświadczenie, że w przypadku wyboru oferty zobowiązuje się nie pozostawać w innym stosunku pracy, który uniemożliwiałby wykonywanie obowiązków,

7) oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia pracy na wskazanym stanowisku,

8) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,

  9) inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

10) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

10) kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydata zamierzającego skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

 

Życiorys (CV) powinien być opatrzony klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przedstawionych przeze mnie dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. z 2002 roku Dz. U. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)

 

 

 

7. Określenie terminu i miejsca składania dokumentów:

 

  1. Dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Nabór na

  wolne stanowisko …………………………………..”, w sekretariacie Urzędu Gminy

  Bargłów Kościelny, ul. Augustowska 47, 16-320 Bargłów Kościelny, w terminie do dnia …......……………….r.. do godz. …………… osobiście lub pocztą (liczy się data wpływu do

  Urzędu).

  2. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

   3. Z Regulaminem naboru można zapoznać się w Urzędzie Gminy Bargłów Kościelny, ul.

   Augustowska 47, 16-320 Bargłów Kościelny oraz na stronie Biuletynu Informacji

   Publicznej www.barglow.hg.pl

 

   4. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (087) 6424011

   5. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne i dopuszczonych do drugiego

   etapu wraz z terminem rozmowy kwalifikacyjnej zostanie ogłoszona w Biuletynie

   Informacji Publicznej.

   6. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu

   Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Bargłów Kościelny.

 

 

Wójt

Andrzej Kwieciński

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 3

do Zarządzenia Nr 1/2012

Wójta Gminy Bargłów Kościelny

z dnia 11 kwietnia 2012r

 

LISTA KANDYDATÓW

SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

 

 

.................................................................................................................................

(nazwa stanowiska pracy)

 

 

Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na w/w stanowisko pracy do drugiego etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu:

 

 

Lp. Imię i nazwisko Miejsce zamieszkania

 

1. ................................ ......................................

 

2. ................................ ......................................

 

3. ................................ ......................................

 

4. ................................ ......................................

 

5. ................................ ......................................

 

 

Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w dniu ................ o godz. ...............

 

...........................................................

(data i podpis osoby upoważnionej)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 4

do Zarządzenia Nr 1/2012

Wójta Gminy Bargłów Kościelny

z dnia 11 kwietnia 2012r

 

 

PROTOKÓŁ Z PRZEPROWADZONEGO NABORU KANDYDATÓW NA STANOWISKO PRACY

 

.................................................................................................................

(nazwa stanowiska pracy)

 

   1. W wyniku ogłoszenia o naborze na w/w stanowisko pracy nadesłano ………….. ………………… ofert. Wymogi formalne spełniło .................................... ofert.

( ilość aplikacji) ( ilość aplikacji)

 

   2. Nabór przeprowadzała Komisja w składzie:

 1. ……………………. – Przewodnicząca Komisji

 2. …………………….. - Członek Komisji

 3. ……………………. – Członek Komisji

 

   3. Po przeprowadzeniu naboru wybrano następujących kandydatów uszeregowanych według

   liczby uzyskanych punktów (maks. 5 osób), wraz ze wskazaniem kandydatów

   niepełnosprawnych o ile do przeprowadzanego naboru stosuje się przepis art. 13a ust. 2

   ustawy o pracownikach samorządowych :

 

Lp.

Imię i nazwisko

Adres

Wynik oceny merytorycznej i

rozmowy kwalifikacyjnej w punktach

1.

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

4.

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

  1. 4. Informacja o zastosowanych metodach i technikach naboru:

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

5. Uzasadnienie wyboru:

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

 

6 .Załączniki do protokołu – wyniki:

  1. oceny merytorycznej dokumentów aplikacyjnych,

  2. rozmowy kwalifikacyjnej.

Protokół sporządził:

.........................................................

(data, imię i nazwisko pracownika)

 

Podpisy członków Komisji:

 

.............................................

 

.............................................

 

.............................................

 

 

*Akceptuję/nie akceptuję

……………………….

Wójt Gminy Bargłów Kościelny

 

* niepotrzebne skreślić

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 5

do Zarządzenia Nr 1/2012

Wójta Gminy Bargłów Kościelny

z dnia 11 kwietnia 2012r

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

.........................................................................

( nazwa stanowiska pracy)

 

Wójt Gminy Bargłów Kościelny informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko został/a wybrany/a Pan/i

............................................................................................. .....................................................

(imię i nazwisko)

 

zamieszkały/a ..............................................................................................................

( miejsce zamieszkania)

 

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

 

......................................................................................................................................

 

......................................................................................................................................

 

......................................................................................................................................

 

........................................................

(data, podpis osoby upoważnionej)

Metryka strony

Udostępniający: ug

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Grajewski

Wprowadzający: Tomasz Grajewski

Data wprowadzenia: 2012-05-21

Data modyfikacji: 2012-05-21

Opublikował: Tomasz Grajewski

Data publikacji: 2012-05-21