Konsultacje społeczne dot. Projektu PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY NA LATA 2021 – 2025 Z PERSPEKTYWĄ DO 2027 r. wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Bargłów Kościelny, dnia 31 maja 2021 r.

 

OBWIESZCZENIE

o konsultacjach społecznych projektu

 

PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

NA LATA 2021 – 2025  Z PERSPEKTYWĄ DO 2027 r.

wraz z

PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

NA LATA 2021-2025 Z PERSPEKTYWĄ DO 2027 r.

 

Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.) i art. 39 ust. 1 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.),

Wójt Gminy Bargłów Kościelny

podaje do publicznej wiadomości informację

o możliwości zapoznania się z

Projektem: PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY NA LATA 2021 – 2025 Z PERSPEKTYWĄ DO 2027 r. wraz z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY NA LATA 2021-2025 Z PERSPEKTYWĄ DO 2027 r.

Projekt Programu wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko jest wyłożony do publicznego wglądu w Urzędzie Gminy Bargłów Kościelny, ul. Augustowska 47, 16-320 Bargłów Kościelny, pokój nr 2 i jest dostępny w godzinach pracy urzędu (od poniedziałku do piątku, w godzinach 7:30 – 15:30, tel. 87 64 24 091). Ponadto został podany do publicznej wiadomości na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Bargłów Kościelny https://bip-ugbarglow.wrotapodlasia.pl/konsultacjespoleczne/

Zainteresowani mają możliwość zapoznania się z projektem tego dokumentu oraz składania uwag i wniosków.

Uwagi i wnioski można składać w terminie do dnia 22 czerwca 2021 r.

  • w formie pisemnej na adres: Urząd Gminy Bargłów Kościelny, ul. Augustowska 47, 16-320 Bargłów Kościelny,
  • ustnie do protokołu,
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: barglow@barglow.dt.pl bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym.

Zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.), uwagi lub wnioski złożone po upływie terminu pozostawia się bez rozpatrzenia. Uwagi i wnioski powinny zawierać nazwisko i imię/nazwę i adres wnioskodawcy oraz przedmiot uwagi/wniosku.

            Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Bargłów Kościelny.

Wójt Gminy

Radosław Wawiórko

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Bargłów Kościelny

Wytwarzający/odpowiadający: Wójt Gminy Bargłów Kościelny

Data wytworzenia: 2021-05-31

Wprowadzający: Paweł Bućkowski

Modyfikujący: Paweł Bućkowski

Data modyfikacji: 2021-05-31

Opublikował: Paweł Bućkowski

Data publikacji: 2021-05-31