REGULAMIN ORGANIZACYJNY
URZĘDU GMINY
BARGŁÓW KOŚCIELNY


ROZDZIAŁ I.

Postanowienia ogólne

§ 1

Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Bargłów Kościelny, zwany dalej Regulaminem, określa:

1. zakres działania i zadania Urzędu Gminy Bargłów Kościelny, zwanego dalej Urzędem,
2. organizację Urzędu,
3. zasady funkcjonowania Urzędu,
4. zakres działania kierownictwa Urzędu i poszczególnych stanowisk pracy w Urzędzie.

§ 2

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

1. Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Bargłów Kościelny,
2. Radzie, Wójcie - należy przez to rozumieć odpowiednio Radę Gminy Bargłów Kościelny i Wójta Gminy Bargłów Kościelny.

§ 3

1. Urząd jest jednostką budżetową Gminy.
2. Urząd jest pracodawcą dla zatrudnionych w nim pracowników.
3. Siedzibą Urzędu jest Bargłów Kościelny, ul. Augustowska 47.


ROZDZIAŁ II.

Zakres działania i zadania Urzędu

§ 4

Do zakresu działania Urzędu należy zapewnienie warunków należytego wykonywania spoczywających na Gminie:

1. zadań własnych,
2. zadań zleconych ustawowo,
3. zadań wykonywanych na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej i samorządowej.

§ 5

1. Do zadań Urzędu należy realizacja obowiązków i uprawnień wynikających z przepisów prawa oraz uchwał organów Gminy.
2. W szczególności do zadań Urzędu należy:

1) przygotowywanie materiałów niezbędnych do podejmowania uchwał, wydawania decyzji, postanowień i innych aktów z zakresu administracji publicznej,
2) wykonywanie - na podstawie udzielonych upoważnień - czynności faktycznych, wchodzących w zakres zadań Gminy,
3) zapewnienie organom Gminy możliwości przyjmowania, rozpatrywania oraz załatwiania skarg i wniosków,
4) przygotowywanie uchwalenia i wykonywania budżetu Gminy oraz innych aktów organów Gminy,
5) zapewnienie warunków organizacyjnych do odbywania sesji rady i posiedzeń jej komisji,
6) prowadzenie zbioru aktów prawa miejscowego dostępnego do powszechnego wglądu w siedzibie Urzędu,
7) wykonywanie prac kancelaryjnych zgodnie z obowiązującymi, w tym zakresie przepisami prawa, a w szczególności:

a) przyjmowanie, rozdział, przekazywanie i wysyłanie korespondencji, b) prowadzenie wewnętrznego obiegu akt,
c) przechowywanie akt,
d) archiwizowanie akt,

8) realizacja obowiązków i uprawnień służących Urzędowi jako pracodawcy - zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.


ROZDZIAŁ III.

Organizacja Urzędu

§ 6

1. W skład Urzędu wchodzą: Sekretarz Gminy, Skarbnik Gminy oraz stanowiska pracy i referaty, podlegające Wójtowi Gminy, które przy znakowaniu i załatwianiu spraw posługują się następującymi symbolami:

1) Kierownik USC - USC, DO,EL
2) pełnomocnik ds. informacji niejawnych - WN
3) radca prawny - WP
4) stanowisko pracy ds. spraw wojskowych, obrony cywilnej i bhp - WW
5) stanowisko pracy ds. budownictwa, drogownictwa i gospodarki komunalnej - WB
6) stanowisko pracy ds. rolnictwa i ochrony środowiska - WR
7) stanowisko pracy ds. melioracji, leśnictwa i ochrony zabytków - WM
8) stanowisko pracy ds. promocji gminy, oświaty i integracji z Unią Europejską - WI
9) Referat Organizacyjno-Administracyjny, podlegający Sekretarzowi Gminy i pod jego kierownictwem - O, w skład którego wchodzą następujące stanowiska pracy:

a) stanowisko pracy ds. administracyjnych - OA
b) stanowisko pracy ds. obsługi Rady Gminy - OR
c) stanowisko pracy ds. kadr - OK

10) Referat Finansowo-Księgowy, podlegający Skarbnikowi Gminy, Głównemu Księgowemu Budżetu i pod jego kierownictwem - F, w skład którego wchodzą następujące stanowiska pracy:

a) stanowisko pracy ds. księgowości budżetowej - FB
b) stanowisko pracy ds. księgowości finansowej - FF
c) stanowisko pracy ds. księgowości podatkowej - FP
d) stanowisko pracy ds. wymiaru podatków - FP
e) stanowisko pracy ds. płac i ubezpieczeń społecznych pracowników oświaty - FU
f) stanowisko pracy ds. księgowości budżetowej oświaty - FO

11) Gminne Centrum Reagowania - GCR

2. Urząd Gminy ponadto zatrudnia pracowników obsługi takich, jak:

1) robotnik gospodarczy
2) sprzątaczka

§ 7

Strukturę organizacyjną Urzędu określa schemat organizacyjny, stanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu.

§ 8

1. Wójt Gminy może powoływać swoich pełnomocników do określonych spraw, funkcjonujących w ramach Urzędu Gminy, zatrudnionych stale lub doraźnie na zasadzie umów zleceń lub umów o innym charakterze, podlegających zwierzchnictwu i wykonujących swoje zadania z reguły koordynacyjno-opiniująco-doradcze, według odrębnie ustalonych zasad.
2. Urząd Gminy może doraźnie zatrudniać pracowników na czas określony, w ramach porozumień, zawartych z Powiatowym Urzędem Pracy.


ROZDZIAŁ IV

Zasady funkcjonowania Urzędu

§ 9

Urząd działa w oparciu o następujące zasady:

1) praworządności,
2) racjonalnego gospodarowania mieniem publicznym,
3) jednoosobowego kierownictwa,
4) kontroli wewnętrznej,
5) podziału zadań pomiędzy poszczególne stanowiska pracy,
6) wzajemnego współdziałania

§ 10

1. Pracownicy Urzędu w wykonywaniu swoich obowiązków i zadań działają na podstawie prawa i obowiązani są do ścisłego jego przestrzegania.
2. Pracownicy Urzędu ponoszą odpowiedzialność służbową przed Wójtem.
3. Szczegółowe kompetencje i odpowiedzialność pracowników określają zakresy czynności.

§ 11

1. Gospodarowanie środkami rzeczowymi odbywa się w sposób racjonalny, celowy z uwzględnieniem zasady szczególnej staranności w zarządzaniu mieniem gminnym.
2. Zakupy, inwestycje i usługi realizowane są po wyborze najkorzystniejszych ofert, zgodnie z przepisami dotyczącymi zamówień publicznych.

§ 12

1. Jednoosobowe kierownictwo polega na jednolitości przekazywania poleceń i służbowego podporządkowania, podziału czynności na poszczególnych pracowników oraz ich indywidualnej odpowiedzialności za wykonanie powierzonych zadań.
2. Urzędem kieruje Wójt przy pomocy Sekretarza i Skarbnika, którzy ponoszą odpowiedzialność przed Wójtem za realizację swoich zadań.
3. Kierownicy poszczególnych jednostek organizacyjnych Gminy kierują i zarządzają nimi w sposób zapewniający optymalną realizację zadań i ponoszą za to odpowiedzialność przed Wójtem Gminy.
4. Kierownicy poszczególnych jednostek organizacyjnych Gminy są bezpośrednimi przełożonymi podległych im pracowników i sprawują nadzór nad nimi.

§ 13

1. W Urzędzie sprawowana jest kontrola wewnętrzna, której celem jest zapewnienie prawidłowości wykonywania zadań Urzędu i wykonywania obowiązków przez poszczególnych pracowników Urzędu.
2. Szczegółowe "Zasady kontroli wewnętrznej" w Urzędzie określa Zmina 49/04

Zmina 18/05

Zmiana7/06

Zmiana 20/07

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Bargłów Kościelny

Wytwarzający/odpowiadający: Jan Redaktor

Wprowadzający: Jan Redaktor

Data wprowadzenia: 2003-09-24

Modyfikujący: Tomasz Grajewski

Data modyfikacji: 2003-09-24

Opublikował: Jan Redaktor

Data publikacji: 2003-09-24