WÓJT GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY OGŁASZA I USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY

na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej we wsi Bargłów Kościelny oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka geod. nr 253/2 o pow. 0,2646 ha, dla której Sąd Rejonowy Augustowie prowadzi księgę wieczystą SU1A/00013771/5.

 • Nieruchomość gruntowa, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka geodezyjna nr 253/2 o pow. 0,2646 ha, która położona jest w obrębie ewidencyjnym Bargłów Kościelny, gm. Bargłów Kościelny dla której Sąd Rejonowy w Augustowie prowadzi księgę wieczystą SU1A/00013771/5.
 • Nieruchomość w kształcie prostokąta z bezpośrednim dostępem do drogi gminnej, sklasyfikowana wg ewidencji gruntów jako RIVa – 0,2432 ha,
  RIVb – 0,0214 ha
  , objęta jest MIEJSCOWYM PLANEM ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO CZĘŚCI WSI BARGŁÓW KOŚCIELNY W GMINIE BARGŁÓW KOŚCIELNY zatwierdzonym Uchwałą Nr V/41/07 z dnia 20 lipca 2007 r. Rady Gminy Bargłów Kościelny symbolem 4RM/MN – tereny istniejącej i projektowanej zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych i agroturystycznych lub zabudowy mieszkaniowej lub jednorodzinnej. Dopuszcza się usługi dla ludności: handel, rzemiosło inną działalność nieuciążliwą w parterach budynków mieszkalnych lub budynkach oddzielnych oraz realizację urządzeń infrastruktury technicznej.
 • Termin zagospodarowania nieruchomości – od dnia zawarcia aktu notarialnego.
 • Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 30 450,00 zł netto (słownie: trzydzieści tysięcy czterysta pięćdziesiąt złotych 00/100).
 • Do ceny sprzedaży netto ustalonej w wyniku przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23% ceny. Cena sprzedaży nieruchomości brutto ustalona w przetargu płatna jest w całości przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego.
 • Nieruchomość jest wolna od ciężarów i długów, roszczeń osób trzecich, nie jest przedmiotem postępowania sądowego ani zabezpieczeń, w tym bankowych.
 • Przetarg odbędzie się w dniu 25 maja 2016 r. o godz. 9:00 pokój nr 1 (Sala konferencyjna) w Urzędzie Gminy Bargłów Kościelny, ul. Augustowska 47, 16-320 Bargłów Kościelny.
 • Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium: 10% ceny wywoławczej tj. 3045,00 zł (słownie: trzy tysiące czterdzieści pięć złotych 00/100) najpóźniej do dnia 20 maja 2016 r. na konto bankowe 30 9334 0001 0000 0000 0215 0003 Urzędu Gminy Bargłów Kościelny.
 • Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
 • Wadium nie podlega zwrotowi jeżeli Nabywca nieruchomości zrezygnuje z nabycia nieruchomości lub nie stawi się bez usprawiedliwienia w Kancelarii Notarialnej w wyznaczonym terminie.
 • Wadium zostanie zwrócone niezwłocznie na rzecz osób, które nie wygrały przetargu przelewem na ich konto - nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu,
 • Nabywca pokryje koszty związane z zawarciem aktu notarialnego, ewentualnego okazania granic.

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Bargłów Kościelny, ul. Augustowska 47, 16-320 Bargłów Kościelny, pokój nr 2,
tel. 087 642 40 91 wew. 18 lub 39.

Wójt Gminy

Bargłów Kościelny

Metryka strony

Udostępniający: ug

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Grajewski

Wprowadzający: Tomasz Grajewski

Data wprowadzenia: 2016-04-20

Modyfikujący: Tomasz Grajewski

Data modyfikacji: 2016-04-20

Opublikował: Tomasz Grajewski

Data publikacji: 2016-04-20