Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Augustowska nr 47

16-320 Bargłów Kościelny

087-642-40-92

www.gops-barglow.pl/

godziny przyjęć:

poniedziałek -piątek 700-1500

kierownik GOPS - Agnieszka Kwiecińska

 

 

 

UCHWAŁA NR IX/109/04

RADY GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

z dnia 29 kwietnia 2004 r.

w sprawie przyjęcia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bargłowie Kościelnym.

Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt. 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bargłowie Kościelnym stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXI/204/02 Rady Gminy Bargłów Kościelny z dnia 18 kwietnia 2002 roku w sprawie przyjęcia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bargłowie Kościelnym.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Romanowski

Załącznik

do uchwały Nr IX/109/04

Rady Gminy Bargłów Kościelny

z dnia 29 kwietnia 2004 r.

 

S T A T U T

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Bargłowie Kościelnym

 

 

I. Postanowienia ogólne

§ 1. Niniejszy Statut stanowi o organizacji i zasadach działania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bargłowie Kościelnym.

§ 2.1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bargłowie Kościelnym zwany dalej "Ośrodkiem działa na podstawie :

1) uchwały Nr XII/108/95 Rady Gminy w Bargłowie Kościelnym z dnia 30 grudnia 1995 roku w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej i budżetowej Urzedu Gminy ;

2) niniejszego statutu.

§ 3.1. Ośrodek jest jednostką organizacyjną Gminy Bargłów Kościelny działającą w formie jednostki budżetowej.

2. Siedzibą Ośrodka jest miejscowość Bargłów Kościelny.

3. Obszar działania Ośrodka obejmuje teren Gminy Bargłów Kościelny.

4. Ośrodek jest jednostką organizacyjną utworzoną do realizacji zadań pomocy społecznej jako instytucji polityki społecznej Państwa , której cele określone są ustawą o pomocy społecznej.

II. Zadania Ośrodka
§ 4.1. W zakresie pomocy społecznej Ośrodek wykonuje:

1) zadania własne i zlecone o charakterze obowiązkowym ;

2) zadania własne o charakterze nieobowiązkowym ;

określone w obowiązującej ustawie o pomocy społecznej .

2. Ośrodek ponadto wypełnia zadania określone ustawą o dodatkach mieszkaniowych. W tym zakresie przyjmuje wnioski, rozpatruje je oraz podejmuje decyzje dotyczące przyznania lub odmowy przyznania dodatku mieszkaniowego,

3. Ośrodek podejmuje czynności związane z egzekucją nienależnie pobranych świadczeń z zakresu ustawy o pomocy społecznej, a także ustawy o dodatkach mieszkaniowych.

4. Do postępowania w sprawach określonych w ust. 1 i 2 stosuje się przepisy kodeksu postępowania administracyjnego, a w zakresie zadań określonych w ust. 3 przepisy postępowania egzekucyjnego w administracji.

III. Organizacja Ośrodka

§ 5.1. Na czele Ośrodka stoi kierownik , który kieruje działalnością jednostki i jest odpowiedzialny za jego właściwe funkcjonowanie.

2. Kierownik Ośrodka kieruje nim samodzielnie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i Statutem Ośrodka .

  1. Kierownik Ośrodka jest odpowiedzialny za właściwą organizację pracy Ośrodka, jego sprawne działanie, kontrolę realizacji zadań oraz za określanie kierunków działania i rozwoju Ośrodka.
  1. Kierownik Ośrodka jest pracodawcą dla pracowników Ośrodka w rozumieniu przepisów prawa pracy.

§ 6. Szczegółową strukturę organizacyjną Ośrodka i podział czynności między stanowiska pracy określa Kierownik Ośrodka w regulaminie organizacyjnym i przedkłada go do zatwierdzenia Wójtowi.

IV. Gospodarka finansowa

§ 7. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową na podstawie corocznie ustalonego planu finansowego obejmującego przychody i wydatki zgodnie z uchwałą budżetową Gminy z zachowaniem przepisów dotyczących gospodarowania środkami publicznymi, a w szczególności ustawą o finansach publicznych.

§ 8. Ośrodek prowadzi pełną rachunkowość budżetową oraz sporządza sprawozdania z realizacji planu, o którym mowa w § 7 niniejszego Statutu .

§ 9. Okresem rozliczeniowym z budżetem Gminy jest rok kalendarzowy.

§ 10. Ośrodek wyposażony jest w mienie gminne w zakresie niezbędnym do prowadzenia działalności statutowej.

§ 11. Ośrodek posiada odrębny rachunek bankowy, z którego dokonuje wypłat do wysokości środków zgromadzonych na tym rachunku.

V. Nadzór i kontrola

§ 12. Bezpośredni nadzór i kontrolę nad działalnością Ośrodka sprawuje Wójt.

§ 13. Nadzór merytoryczny nad działalnością Ośrodka w zakresie zadań pomocy społecznej sprawuje Wojewoda.

VI. Postanowienia końcowe

§ 14. Zmiana Statutu następuje w drodze uchwały Rady Gminy Bargłów Kościelny.

Majątek

Sprawozdanie z działalności

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Bargłów Kościelny

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Grajewski

Wprowadzający: Tomasz Grajewski

Data wprowadzenia: 2004-11-09

Modyfikujący: Tomasz Grajewski

Data modyfikacji: 2014-12-05

Opublikował: Tomasz Grajewski

Data publikacji: 2004-11-09