Gmina Bargłów Kościelny                                                       Bargłów Kościelny, dnia 28.07.2015 r.

     ul. Augustowska 47

16-320 Bargłów Kościelny

 

 

Nr sprawy: O.271.8.2015                                                     

 

 

 

INFORMACJA

o wyborze najkorzystniejszej oferty

w postępowaniu na

odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują i nie zamieszkują mieszkańcy z terenu Gminy Bargłów Kościelny”

 

 

         Zamawiający, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) informuje, że  w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują i nie zamieszkują mieszkańcy z terenu Gminy Bargłów Kościelny dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.

 

W przedmiotowym postępowaniu złożono 2 oferty. Zamawiający dokonał oceny i porównania złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu. Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się kryteriami:

1. Ceny – waga 97 %.

2. Termin usuwania uchybień/reklamacji/nienależytego wykonania – waga 3 %.

 

Wykaz i porównanie złożonych ofert:

Lp.

Nazwa

Streszczenie spełniania warunków udziału w postępowaniu i oceny ofert

Liczba uzyskanych punktów w kryterium 1

Liczba uzyskanych punktów w kryterium 2

Łączna liczba uzyskanych punktów

1.

Przedsiębiorstwo Transportowe „NECKO” Sp. z o.o.

ul. Komunalna 3

16-300 Augustów

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

93,18

2

95,18

2.

MPO Sp. z o.o.

ul. 42 Pułku Piechoty 48

15-950 Białystok

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

97

3

100

 

 

Na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryterium oceny ofert ustalono, iż oferta nr 2 złożona przez firmę MPO Sp. z o.o. odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz w specyfikacji i została wybrana jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w specyfikacji kryteria wyboru.

 

 

                                                                                                           

                                                                                                       Wójt

 

                                                                                             Andrzej Kwieciński                  

Metryka strony

Udostępniający: ug

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Grajewski

Wprowadzający: Tomasz Grajewski

Data wprowadzenia: 2015-07-28

Data modyfikacji: 2015-07-28

Opublikował: Tomasz Grajewski

Data publikacji: 2015-07-28