Bargłów Kościelny 28.09.2007 r.

Wójt Gminy

Bargłów Kościelny
O.0055-VI/07
Rada Gminy
Bargłów Kościelny
Wysoka Rado

W swoim wystąpieniu chcę zdać sprawozdanie z okresu między sesyjnego tj. od 20.07.2007 r. do 28.09.2007 r.

Z zakresu realizacji uchwał podjętych na V zwyczajnej sesji Rady Gminy, zostały one wysłane do Wojewody, RIO oraz Wydziału Nadzoru celem publikacji. Zostały one również przekazane do realizacji pracownikom Urzędu Gminy.

Na bieżąco są realizowane założenia budżetu Gminy na 2007 rok. Uchwała Nr V/39/07 Rady Gminy Bargłów Kościelny w sprawie upoważnienia Wójta Gminy do ustanowienia zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy (..) o dofinansowanie projektu Zagospodarowanie Centrum Bargłowa Kościelnego" została przekazana dla Skarbnika Gminy w celu prawidłowej realizacji umów, ponadto podjęto czynności w celu zaciągnięcia kredytu na prefinasowanie wyżej wymienionej inwestycji w kwocie 415 572 zł tj. w wysokości środków do zrefundowania z funduszu Unii Europejskiej.

Uchwała Nr V/35/07 Rady Gminy Bargłów Kościelny dotycząca zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia pomocy społecznej w ramach zadań własnych Gminy Bargłów Kościelny, szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, trybu ich pobierania oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od odpłatności za te usługi oraz uchwała Nr V/36/07 w sprawie przyjęcia Gminnego programu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną na lata 2007-2012 zostały przekazane do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, który będzie realizował założenia ustalone w niniejszych uchwałach.

Uchwała Nr V/38/07 w sprawie powołania Zespołu Opiniującego Kandydatów na Ławników została przekazana dla Sekretarza w celu jej dalszej realizacji tj. na dzisiejszej sesji będzie podejmowana


uchwała w sprawie wyboru ławników zaopiniowanych pozytywnie przez ww. Zespół.

Uchwała w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bargłów Kościelny oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Bargłów Kościelny w Gminie Bargłów Kościelny zostały zatwierdzone przez Wojewodę i podlegają dalszej realizacji. Ponadto w okresie wakacyjnym lipiec - sierpień realizowany był projekt dofinansowania do zakupu podręczników dla klas 0" I" II" III" szkoły podstawowej oraz zakup jednolitego stroju dla uczni z terenu Gminy, których kryterium dochodowości rodziców nie przekraczało kwoty 351 zł . Na ten cel zostały pozyskane środki w wysokości 42 000 zł, które zabezpieczą w całości realizację programu. W okresie 1-15 września zostało przyjętych 330 wniosków o przyznanie świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym ( stypendia). Ministerstwo Oświaty przyznało gminie środki finansowe w wysokości 61 287 zł to jest o 20 000 zł mniej niż w poprzednim roku.

20 września br. został złożony wniosek o monitoring w Zespole Szkół w Bargłowie Kościelnym do Kuratorium Oświaty w Białymstoku na kwotę 15 000 zł. Ponadto Kluby Przedszkolaka w Bargłowie Kościelnym, Kraszewie oraz Tajnie Starym funkcjonują w pełni. W grupach jest po 15 dzieci, zajęcia odbywają się 3 razy w tygodniu po 5 godzin, środki finansowe na funkcjonowanie klubów w wysokości 160 750 zł zostały pozyskane od Fundacji Wspomaganie Wsi w drodze konkursu.

Wójt Gminy
 
Andrzej Kwieciński

Metryka strony

Udostępniający: ug

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Grajewski

Wprowadzający: Tomasz Grajewski

Data wprowadzenia: 2007-10-09

Modyfikujący: Tomasz Grajewski

Data modyfikacji: 2007-10-09

Opublikował: Tomasz Grajewski

Data publikacji: 2007-10-09