Bargłów Kościelny 31.03.2008 r.

   Wójt Gminy
Bargłów Kościelny
O.0055-VIII/08

                                                                Rada Gminy

Bargłów Kościelny

 
 
Wysoka Rado
 

        W swoim wystąpieniu chcę zdać sprawozdanie z okresu między sesyjnego tj. od 28.12.2007 r. do 31.03.2008 roku

 

       Z zakresu realizacji uchwał podjętych na VII zwyczajnej sesji Rady Gminy, zostały one wysłane do Wojewody, RIO oraz Wydziału Nadzoru celem publikacji.

 
 

Na bieżąco są realizowane założenia budżetu Gminy na 2008 rok. Uchwała Nr VII/51/07 Rady Gminy Bargłów Kościelny w sprawie programu współpracy Gminy Bargłów Kościelny z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2008 została przekazana dla pracownika urzędu, który w ciągu roku będzie realizował założenia ustalone w załączniku niniejszej uchwały.

Uchwała w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków została przekazana do Zakładu Gospodarki Komunalnej, natomiast uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Systemu Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną na lata 2008-2012 i przyjęcia Gminnej Strategii Rozwoju Problemów Społecznych na lata 2008-2012 zostały przekazane dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Uchwała w sprawie Planu rozwoju miejscowości Tajno Stare, Barszcze, Górskie, Kroszewo posłuży przy pozyskiwaniu funduszy unijnych na realizację inwestycji w gminie.

Uchwała w sprawie stawek podatku od środków transportowych została przekazana dla referatu podatków i opłat w celu naliczania wyżej wymienionego podatku.

Uchwała w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Bargłów Kościelny jest realizowana przez referat finansowo-księgowy „Księgowość budżetowa oświaty”.

Uchwała w sprawie przystąpienia gminy Bargłów Kościelny do Związku Komunalnego „Biebrza” została przesłana do Związku w celu dalszych działań w sprawie składowiska odpadów.  

Wpłynęły środki z programu SPO-ROL w kwocie 415 572 zł jako rozliczenie wykonanej w 2007 roku inwestycji pod nazwą „Zagospodarowanie Centrum Bargłowa Kościelnego” wraz z otrzymaniem środków został spłacony kredyt na prefinansowanie zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Bargłowie Kościelnym.

W dniu 12 lutego odbył się przetarg na wykonanie oświetlenia ulicznego, który wygrała firma PPHU „INST-EL” S.C. Alicja Chancewicz, Jerzy Chancewicz z Sokółki na kwotę 198 577,35 zł na wymianę 244 lamp.

Ze środków w wysokości 300 000 zł pozyskanych w ramach Poakcesyjnego Programu Wspierania Obszarów Wiejskich zostanie zorganizowanych szereg działań na rzecz całej społeczności lokalnej m.in. konkursy, festyny, wycieczki, zajęcia zespołu tanecznego, pół kolonie letnie i zimowe. Ponadto od 4 lutego br. funkcjonuje „Centrum kształcenia na odległość na wsi” z 10 stanowiskami komputerowymi z dostępem do internetu, z których mogą korzystać mieszkańcy nieodpłatnie pod okiem opiekuna pracowni w wymiarze 20 godzin tygodniowo, a także mogą uczestniczyć w różnorodnych kursach.

Od 15 marca w urzędzie gminy osobiście lub telefonicznie można zapisać się na listę w celu uzyskania pomocy w wypełnieniu wniosku o przyznanie płatności do gruntów rolnych, które będą wypełniane w remizie OSP Bargłów Kościelny.

 
 
 

                                       Wójt Gminy

 
                                   Andrzej Kwieciński
 
 

Metryka strony

Udostępniający: ug

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Grajewski

Wprowadzający: Tomasz Grajewski

Data wprowadzenia: 2008-07-11

Modyfikujący: Tomasz Grajewski

Data modyfikacji: 2008-07-11

Opublikował: Tomasz Grajewski

Data publikacji: 2008-07-11