Bargłów Kościelny 03.06.2008 r.

   Wójt Gminy
Bargłów Kościelny
O.0055-IX/08
                                                                Rada Gminy
Bargłów Kościelny
 
Wysoka Rado
 

        W swoim wystąpieniu chcę zdać sprawozdanie z okresu między sesyjnego tj. od 31.03.2008 r. do 03.06.2008 roku.

 

       Z zakresu realizacji uchwał podjętych na VIII zwyczajnej sesji Rady Gminy, zostały one wysłane do Wojewody, Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz Wydziału Nadzoru celem publikacji.

 

Na bieżąco są realizowane założenia budżetu Gminy na 2008 rok. Uchwała w sprawie ustalenia wysokości diet radnym, sołtysom oraz zasad ich wypłacania została przekazana dla Skarbnika Gminy, który będzie realizował założenia ustalone w powyższej uchwale.

Uchwały w sprawie zmiany składu osobowego Reprezentantów Gminy Bargłów Kościelny w Związku Komunalnym „Biebrza”, i przyjęcia nowego Statutu Związku Komunalnego „Biebrza” zostały przekazane dla Sekretarza Gminy, nadmieniam, iż w uchwale w sprawie przyjęcia nowego Statutu Związku Komunalnego „Biebrza” unieważniono § 2 ust. 1 w części „Miasto Grajewo” załącznika Nr 1 do ww. uchwały z tego względu, iż Miasto Grajewo w chwili obecnej jest już członkiem Związku Komunalnego Samorządów Dorzecza Biebrzy z siedzibą w Grajewie, dlatego Gmina Bargłów Kościelny nie może przyjąć Statutu Związku Komunalnego „Biebrza” z Miastem Grajewo jako członkiem Związku. Unieważniono również § 3 uchwały w sprawie zawarcia porozumienia samorządowego pomiędzy Gminą Bargłów Kościelny a :Gminą Knyszyn, Gminą Goniądz, Gminą Lipsk oraz Gminą Mońki, dlatego, że uchwała nie zawiera w swej treści regulacji o charakterze normatywnym i nie jest aktem generalnym i abstrakcyjnym wobec tego nie posiada cech aktu normatywnego i powinna wejść w życie z dniem podjęcia, a było że wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Uchwała w sprawie przyjęcia „Gminnej Strategii Rozwoju Problemów Społecznych na lata 2008-2012” została przekazana dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Ponadto w dniu 24 kwietnia zostały złożone do Urzędu Marszałkowiego wnioski o dofinansowanie Projektu pt. „Przebudowa dróg gminnych w gminie Bargłów Kościelny Nr 102855B Bargłów Kościelny – Żrobki i Nr 102872B Tajno Stare – Tajno Podjeziorne” oraz Projektu pt. „Rozbudowa Ośrodka Zdrowia w Bargłowie Kościelnym” o wynikach zaopiniowania wniosków będę informować Radę na bieżąco.  

Do 15 maja trwała pomoc w wypełnieniu wniosku o przyznanie płatności do gruntów rolnych z której skorzystało 570 rolników.

 
 
 

                                       Wójt Gminy

 
                                   Andrzej Kwieciński
 

Metryka strony

Udostępniający: ug

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Grajewski

Wprowadzający: Tomasz Grajewski

Data wprowadzenia: 2008-07-11

Modyfikujący: Tomasz Grajewski

Data modyfikacji: 2008-07-11

Opublikował: Tomasz Grajewski

Data publikacji: 2008-07-11