Archiwum - Zamierzenia, programy oraz ich realizacja

Bargłów Kościelny dn. 06.08.2015r.

 

 

Ogłoszenie o  konsultacjach  społecznych

 

Na podstawie Zarządzenia Nr 93/2015 Wójta Gminy Bargłów Kościelny z dnia 31 lipca 2015r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie: „Programu współpracy Gminy Bargłów Kościelny z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok”, Wójt Gminy Bargłów Kościelny zaprasza wszystkich zainteresowanych na konsultacje społeczne dotyczące w/w projektu uchwały.

Termin konsultacji, tj. wpływu do Urzędu Gminy Bargłów Kościelny pism określa się na: od dnia 07 sierpnia 2015 do dnia 21 sierpnia  2015 r. włącznie.

Konsultacje odbędą się w drodze pisemnej poprzez przedstawienie swoich uwag, wniosków i zastrzeżeń do przedstawionego projektu programu współpracy.

Informacja o wynikach konsultacji będzie podana do publicznej wiadomości niezwłocznie po ich zakończeniu na okres 14 dni na stronie internetowej urzędu, oraz na tablicy ogłoszeń UG Bargłów Kościelny.

 Zaproszenie na konsultacje społeczne jak i dokumenty do pobrania znajdują się na stronie internetowej UG Bargłów Kościelny www.barglow.dt.pl

 

Zastępca Wójta

Radosław Wawiórko

 

ZARZĄDZENIE NR 93/2015

WÓJTA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

 

Uchwała Rady Gminy Bargłów Kościelny
 

 

 

 

 

 

Podsumowanie przebiegu strategicznej oceny oddziaływania

na środowisko

„Strategii rozwoju gminy Bargłów Kościelny na lata 2015-2020”

 

 

Podsumowanie przebiegu strategicznej oceny oddziaływania

na środowisko

„Planu Rozwoju Lokalnego gminy Bargłów Kościelny na lata 2015-2020”

 

 

Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Bargłów Kościelny na lata 2015 – 2020

 

 

 

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt. 2, art. 39 ust.1 pkt. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U z 2013 poz. 1235)

informuje się o możliwości zapoznania się z projektem

 

Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Bargłów Kościelny
na lata 2015 – 2030

 

oraz możliwości składania uwag i wniosków do projektu wyżej wymienionego dokumentu

 

Uwagi i wnioski do projektów składać można w formie:

 • pisemnej na adres: Urząd Gminy Bargłów Kościelny, ul. Augustowska 47, 16-320 Bargłów Kościelny,
 • ustnej do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Bargłów Kościelny, ul. Augustowska 47, 16-320 Bargłów Kościelny, w godzinach 7:30 – 15:30
 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres e-mail: barglow@barglow.pl

 

 Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt. 4, ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U z 2013 poz. 1235) ustala się 21 dniowy termin składania uwag i wniosków tj. do dnia 11 maja 2015 r.

 

 

Zastępca Wójta

Radosław Wawiórko

 

 

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt. 2, art. 39 ust.1 pkt. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U z 2013 poz. 1235)

informuje się o możliwości zapoznania się z projektem

Planu Rozwoju Lokalnego na lata 2015 – 2020

oraz możliwości składania uwag i wniosków do projektu wyżej wymienionego dokumentu

Uwagi i wnioski do projektów składać można w formie:

 • pisemnej na adres: Urząd Gminy Bargłów Kościelny, ul. Augustowska 47, 16-320 Bargłów Kościelny,
 • ustnej do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Bargłów Kościelny, ul. Augustowska 47, 16-320 Bargłów Kościelny, w godzinach jak wyżej,
 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres e-mail: barglow@barglow.pl

Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt. 4, ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U z 2013 poz. 1235) ustala się 21 dniowy termin składania uwag i wniosków tj. do dnia 13 stycznia 2015 r.

Planu Rozwoju Lokalnego na lata 2015 – 2020

Zastępca Wójta

Radosław Wawiórko

 

 

 

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt. 2, art. 39 ust.1 pkt. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U z 2013 poz. 1235)

informuje się o możliwości zapoznania się z projektem

Strategii Rozwoju Gminy Bargłów Kościelny na lata 2015 – 2020

oraz możliwości składania uwag i wniosków do projektu wyżej wymienionego dokumentu

Uwagi i wnioski do projektów składać można w formie:

 • pisemnej na adres: Urząd Gminy Bargłów Kościelny, ul. Augustowska 47, 16-320 Bargłów Kościelny,
 • ustnej do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Bargłów Kościelny, ul. Augustowska 47, 16-320 Bargłów Kościelny, w godzinach jak wyżej,
 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres e-mail: barglow@barglow.pl

Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt. 4, ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U z 2013 poz. 1235) ustala się 21 dniowy termin składania uwag i wniosków tj. do dnia 13 stycznia 2015 r.

Strategia Rozwoju Gminy Bargłów Kościelny na lata 2015-2020

Zastępca Wójta

Radosław Wawiórko

 

Informacja

 

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz.U z 2013 poz. 1235)

informuje się o przystąpieniu do opracowania Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Bargłów Kościelny na lata 2014 - 2020

Rozpoczęcie prac nad opracowaniem nowego  Planu  jest podyktowane m.in. uwzględnieniem aktualnych uwarunkowań makroekonomicznych, przepisów prawnych, zmieniających się potrzeb społeczności lokalnej, opracowaniem potrzeb rozwojowych Gminy Bargłów Kościelny w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020 oraz jest niezbędne w celu pozyskania dofinansowania ze środków Unii Europejskiej na zamierzenia inwestycyjne gminy w perspektywie lat 2014-2020

 

 

Po przejściu procedury związanej z przygotowaniem Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Bargłów Kościelny, stosowny projekt uchwały zostanie przedłożony Radzie Gminy Bargłów Kościelny celem jej uchwalenia.

 

 

 

Bargłów Kościelny dn. 04.11.2014r.

Informacja

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U z 2013 poz. 1235)

informuje się o przystąpieniu do opracowywania

Strategii Rozwoju Gminy Bargłów Kościelny na lata 2014 - 2020

Rozpoczęcie prac nad opracowywaniem nowej Strategii jest podyktowane m.in. uwzględnieniem aktualnych uwarunkowań makroekonomicznych, przepisów prawnych, zmieniających się potrzeb społeczności lokalnej, opracowywaniem potrzeb rozwojowych Gminy Bargłów Kościelny w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020.

Jednocześnie informuje się, że w związku z opracowywaniem dokumentu, przeprowadzona zostanie wśród mieszkańców gminy ankietyzacja. Osoby zainteresowane wzięciem udziału w ankiecie proszone są o kontakt z tut. Urzędem Gminy Bargłów Kościelny pokój Nr 14

Po przejściu procedury związenej z przygotowaniem Strategii Rozwoju Gminy Bargłów Kościelny, Stosowny projekt uchwały zostanie przedłożony Radzie Gminy Bargłów Kościelny celem jej uchwałenia.

 

Zastępca Wójta

Radosław Wawiórko

 

Informacja do publicznej wiadomości o opracowaniu „Prognozy Oddziaływania na Środowisko do Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Bargłów Kościelny
na lata 2013 – 2016 z perspektywą na lata 2017 – 2020”oraz „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Bargłów Kościelny na lata 2013 – 2016 z perspektywą na lata 2017 – 2020”

oraz skierowanie w/w dokumentów do konsultacji społecznych.

 

Wójt Gminy Bargłów Kościelny

 

działając na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 17 ust. 1, 3 i 4 ustawy  z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150  ze zm.) oraz art. 29, art. 30, art. 39 art. 40, art. 46, art. 53 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

(tj. Dz. U.  z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, ze zm.)

 

podaje do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do opracowania projektu dokumentów:

 

„Prognoza Oddziaływania na Środowisko do Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Bargłów Kościelny na lata 2013 – 2016 z perspektywą na lata 2017 – 2020”

i

„Program Ochrony Środowiska dla Gminy Bargłów Kościelny na lata 2013 – 2016
z perspektywą na lata 2017 – 2020”

oraz

kieruje w/w projekty do konsultacji społecznych.

 

Projekty w/w dokumentów dostępne są w formie zapisu elektronicznego na stronie internetowej Urzędu Gminy Bargłów Kościelny www.barglow.dt.pl  w zakładce: Ogłoszenia/Obwieszczenia  oraz w postaci papierowej w siedzibie Urzędu Gminy Bargłów Kościelny,
ul. Augustowska 47, 16-320 Bargłów Kościelny, od poniedziałku do piątku
w godzinach od 7:30 do 15:30.

 

Uwagi i wnioski do projektów składać można w formie:

 • pisemnej na adres: Urząd Gminy Bargłów Kościelny, ul. Augustowska 47, 16-320 Bargłów Kościelny,
 • ustnej do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Bargłów Kościelny, ul. Augustowska 47, 16-320 Bargłów Kościelny, w godzinach jak wyżej,
 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres e-mail: barglow@barglow.pl

     

 

Czas trwania konsultacji społecznych:

 

                              od dnia 14 czerwca 2013 r. do dnia 8 lipca 2013 r.

 

 Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Bargłów Kościelny.

 

 

Załączniki:

 1. Prognoza Oddziaływania na Środowisko do Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Bargłów Kościelny na lata 2013 – 2016 z perspektywą na lata 2017 – 2020
 2.  Program Ochrony Środowiska dla Gminy Bargłów Kościelny na lata

       2013 – 2016 z perspektywą na lata 2017 – 2020

 

 

Uchwała X/117/04

Rady Gminy Bargłów Kościelny

z dnia 14 czerwca 2004 r.

w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Bargłów Kościelny.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162, poz. 1568 ) uchwala się co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Bargłów Kościelny stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Roman

 

 

 

UCHWAŁA NR XII/130/04

RADY GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

z dnia 28 grudnia 2004 r.

w sprawie uchwalenia "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Bargłów Kościelny na lata 2004 - 2011" wraz z "Planem Gospodarki Odpadami".

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r Nr 102, poz 1055, Nr 116 poz. 1203 ) oraz art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska ( Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627, Nr 15, poz. 1229; Dz. U. z 2002 r. Nr 74. poz. 676, Nr 113, poz. 984, M. P. z 2002 r. Nr 49, poz. 715, Dz. U. z 2002 r. Nr 223, poz. 1957, Dz. U. z 2003 r. Nr 46, poz. 392, Nr 80, poz. 717 i poz. 721, Nr 162, poz. 1568, Nr 175, poz. 1693, Nr 190, poz. 1865 ) w związku z art. 14 ust. 1, 2, 3 i 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach ( Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 628, Dz. u. z 2002 r. Nr 41, poz. 365, Nr 113, poz. 984, poz. 1671, Dz. U. z 2003 r. Nr 7, poz. 78 ) uchwala się co następuje:

§ 1. Uchwalić "Program Ochrony Środowiska dla Gminy Bargłów Kościelny na lata 2004 - 2011" wraz z "Planem Gospodarki Odpadami " w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Romanowski

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI (pdf - 5MB)

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY(pdf - 20MB)

PLAN ROZWOJU LOKALNEGO GMINY BARGŁOW KOŚCIELNY

Strategia Rozwoju Gminy Bargłów Kościelny na lata 2007-2013

 

Bargłów Kościelny, dnia 27.10.2015r.

O.6233.2.2015

OBWIESZCZENIE
o konsultacjach społecznych projektu
 

Na podstawie art. 39 ust. 1 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2013, poz. 1235 ze zm.), Wójt Gminy Bargłów Kościelny podaje do publicznej wiadomości informację o możliwości zapoznania się z:

Projektem PROGRAMU USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY NA LATA 2015-2032 oraz PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DLA PROGRAMU USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY NA LATA 2015-2032.

Projekt tego programu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko jest wyłożony do publicznego wglądu w Urzędzie Gminy Bargłów Kościelny, ul. Augustowska 47, 16-320 Bargłów Kościelny, pokój nr 2 i jest dostępny w godzinach pracy urzędu (od poniedziałku do piątku, w godzinach 7:30-15:30, tel. 87 6424011). Ponadto został podany do publicznej wiadomości na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Bargłów Kościelny http://barglow@barglow.dt.pl Zainteresowani mają możliwość zapoznania się z projektem tego dokumentu oraz składania uwag i wniosków.

Uwagi i wnioski można składać w terminie od dnia 28.10.2015r. do dnia 20.11.2015r. w formie pisemnej na adres:
 • Urząd Gminy Bargłów Kościelny, ul. Augustowska 47, 16-320 Bargłów Kościelny,
 • ustnie do protokołu,
 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: barglow@barglow.dt.pl bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 roku o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2013, poz. 262).
Zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2013, poz. 1235 ze zm.), uwagi lub wnioski złożone po upływie terminu pozostawia się bez rozpatrzenia. Uwagi i wnioski powinny zawierać nazwisko i imię/nazwę i adres wnioskodawcy oraz przedmiot uwagi/wniosku. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Bargłów Kościelny.
 
 
Zastępca Wójta
Radosław Wawiórko

 

Zastępca Wójta
Radosław Wawiórko

Metryka strony

Udostępniający: ug

Wytwarzający/odpowiadający: Paweł Bućkowski

Data wytworzenia: 2016-06-02

Wprowadzający: Paweł Bućkowski

Data wprowadzenia: 2004-11-05

Modyfikujący: Paweł Bućkowski

Data modyfikacji: 2016-06-02

Opublikował: Paweł Bućkowski

Data publikacji: 2004-11-05