Zarządzenie nr 1/05 z dnia 2005-01-03

Numer 1/05
w sprawie OKREŚLENIA SPOSOBU WYKONYWANIA UCHWAŁ RADY GMINY.
Data wydania 2005-01-03

ZARZĄDZENIE NR 1/05
WÓJTA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY
z dnia 03 stycznia 2005 r.
W SPRAWIE OKREŚLENIA SPOSOBU WYKONYWANIA UCHWAŁ RADY GMINY.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, z 2002 roku Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 ) zarządza się co następuje:

§ 1. Określić sposób wykonania uchwał Rady Gminy podjętych na XII sesji Rady Gminy w dniu 28 grudnia 2004 r. zgodnie z załącznikami Nr 1-2 do zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się osobom wymienionym w odnośnych kolumnach załączników.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

 

Andrzej Kwieciński

ZałącznikNr 1 do zarządzenia nr 1/05

Wójta Gminy Bargłów Kościelny

z dnia 03 stycznia 2005 r.

W celu realizacji uchwał XII sesji Rady Gminy Bargłów Kościelny podjętych w dniu 28 grudnia 2004 r. w oparciu o § 5 zasad postępowania przy opracowywaniu projektów uchwał Rady Gminy oraz sposobu ich realizacji stanowiących zał. nr 5 do Regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Bargłów Kościelny ustalam:

I. Organizacyjnego zabezpieczenia realizacji i opracowywania harmonogramu realizacyjnego wymagają:

Lp.

Nr uchwały

w sprawie

Nadzór sprawuje

Pracownik realizujący uchwałę

Termin opracowania harmonogramu realizacji

Termin wykonania zadań wynikających z uchwały

Podpis pracownika

1

XII/129/04

Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Bargłów Kościelny.

Wójt Gminy

Kwiecińska Agnieszka

04.01.2005 r.

01.01.2005 r. - 31.12.2005 r.

2

XII/131/04

Nabycia nieruchomości położonej we wsi Bargłów Kościelny

Wójt Gminy

Stefan Grajewski

04.01.2005 r.

31.03.2005 r.

Wójt Gminy

Andrzej Kwieciński

 

Załącznik Nr 2 do zarządzenia nr 1/05

Wójta Gminy Bargłów Kościelny

z dnia 3 stycznia 2005 r.

Organizacyjnego zabezpieczenia i opracowania harmonogramu realizacyjnego nie wymagają:

Lp.

Nr uchwały

w sprawie

Pracownik realizujący uchwałę

Data otrzymania uchwały

Podpis pracownika

1

XII/124/04

Opłaty administracyjnej.

Kasjanowicz Grzegorz

03.01.2005 r.

2

XII/125/04

Zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bargłowie Kościelnym.

Haraburda Alicja

03.01.2005 r.

3

XII/126/04

Uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej.

Piętko Jolanta

03.01.2005 r.

4

XII/127/04

Trybu postępowania o udzielenie dotacji celowych dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, sposobu rozliczania dotacji oraz sposobu kontroli wykonywania zadania zleconego.

Korzun Dorota

03.01.2005 r.

5

XII/128/04

Programu współpracy Gminy Bargłów Kościelny z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego na rok 2004r.

Wasilewski Stanisław

03.01.2005 r.

6

XII/130/04

Uchwalenia "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Bargłów Kościleny na lata 2004-2011 wraz z "Planem Gospodarki Odpadami".

Grajewski Stefan

03.01.2005 r.

7

XII/132/04

Powołania komisji rady ds. opracowania gminnego planu pomocy społecznej.

Haraburda Alicja

03.01.2005 r.

8

XII/133/04

Upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy do dokonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec Wójta.

Cichy Elżbieta

03.01.2005 r.

9

XII/134/04

Zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Bargłów Kościelny.

Gołaszewski Wiesław

03.01.2005 r.

10

XII/135/04

Zmian w budżecie gminy na 2004 rok.

Korzun Dorota

03.01.2005 r.

Wójt

Andrzej Kwieciński

 

 

Metryka strony

Udostępniający: URZĄD GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

Wytwarzający/odpowiadający: Agnieszka Kwiecińska

Wprowadzający: Agnieszka Kwiecińska

Data wprowadzenia: 2005-01-28

Modyfikujący: Agnieszka Kwiecińska

Data modyfikacji: 2005-01-28

Opublikował: Agnieszka Kwiecińska

Data publikacji: 2005-01-28