Zarządzenie nr 2/05 z dnia 2005-01-03

Numer 2/05
w sprawie przyjęcia harmonogramu zabezpieczającego realizację uchwał XII Sesji Rady Gminy.
Data wydania 2005-01-03

Zarządzenie Nr 2/05

Wójta Gminy Bargłów Koscielny

z dnia 03 stycznia 2005 r.

w sprawie przyjęcia harmonogramu zabezpieczającego realizację uchwał XII Sesji Rady Gminy.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, z 2002 roku Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) zarządza się co następuje:

§ 1. Przyjąć harmonogramy zabezpieczenia realizacji uchwał XII Sesji Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2004 r. stanowiące załączniki Nr 1-2 do zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się osobom wymienionym w odnośnych kolumnach załączników.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

 

Andrzej Kwieciński
Załącznik Nr 1 do zarządzenia

Wójta Gminy Bargłów Kościelny

nr 2/05 z dnia 03.01.2005 r.

Harmonogram

realizacji wykonania uchwały Rady Gminy Bargłów Kościelny Nr XII/129/04

z dnia 28 grudnia 2004 roku

 

w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Bargłów Kościelny.

Lp.

Zadania wynikające z uchwały

Sposób realizacji zadania

termin wykonania zadań wynikających z uchwały

odpowiedzialny za realizację

- koordynator

Współdziałający w realizacji

Nadzorujący realizację

Termin złożenia sprawozdania z realizacji uchwały

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

W związku z nowelizacją Karty Nauczyciela, organ prowadzący rok, rocznie ustala regulamin wynagradzania nauczycieli.

Co miesiąc księgowość oświatowa nalicza wynagrodzenie nauczycieli zgodnie z wytycznymi w regulaminie.

01.01.2005 r. - 31.12.2005 r.

Kwiecińska Agnieszka

Dyrektorzy szkół podlegających Gminie

Wójt Gminy

31.12.2005 r.

Wójt

 

Andrzej Kwieciński

Opracowała: Kwiecińska Agnieszka Bargłów Kościelny 03.01.2005 r.

Załącznik Nr 2 do zarządzenia

Wójta Gminy Bargłów Kościelny

nr 2/05 z dnia 03.01.2005 r.

 

Harmonogram

realizacji wykonania uchwały Rady Gminy Bargłów Kościelny Nr XII/131/04

z dnia 28 grudnia 2004 roku

w sprawie nabycia nieruchomości położonej we wsi Bargłów Kościelny.

Lp.

Zadania wynikające z uchwały

Sposób realizacji zadania

termin wykonania zadań wynikających z uchwały

odpowiedzialny za realizację

- koordynator

Współdziałający w realizacji

Nadzorujący realizację

Termin złożenia sprawozdania z realizacji uchwały

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Kupno nieruchomości nie zabudowanej stanowiącej własność Pani Wronko Doroty położonej we wsi Bargłów Kościelny oznaczonej nr geodezyjnym 171/7 i 171/8 z przeznaczeniem na powiększenie powierzchni boiska szkolnego przy Zespole Szkół w Bargłowie Kościelnym.

- dokonanie podziału nieruchomości

-zawarcie aktu notarialnego kupna nieruchomości.

15.01.2005 r.

15.02.2005 r.

Stefan Grajewski - inspektor urzędu gminy

-geodeta

- notariusz

Wójt Gminy

31.03.2005 r.

Wójt

 

Andrzej Kwieciński

Opracowała: Stefan Grajewski Bargłów Kościelny 03.01.2005 r.

Metryka strony

Udostępniający: URZĄD GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

Wytwarzający/odpowiadający: Agnieszka Kwiecińska

Wprowadzający: Agnieszka Kwiecińska

Data wprowadzenia: 2005-02-07

Modyfikujący: Agnieszka Kwiecińska

Data modyfikacji: 2005-02-07

Opublikował: Agnieszka Kwiecińska

Data publikacji: 2005-02-07