Zarządzenie nr 45/2004 z dnia 2004-12-02

Numer 45/2004
w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy.
Data wydania 2004-12-02

ZARZĄDZENIE NR 45/04
WÓJTA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

z dnia 02 grudnia 2004 r.

w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, z 2002 roku Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) zarządza się co następuje:

§ 1. Ustala się treść projektów uchwał, które wniesione będą pod obrady XII sesji Rady Gminy w sprawach:

1) Opłaty administracyjnej.

2) Zmian statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bargłowie Kościelnym.

3) Uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej.

4) Trybu postępowania o udzielenie dotacji celowych dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych, sposobu rozliczania dotacji oraz sposobu kontroli wykonywania zadania zleconego

5) Programu współpracy Gminy Bargłów Kościelny z orgaznizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego na rok 2004.

6) Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Bargłów Kościelny.

7) Uchwalenia ,,Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Bargłów Kościelny na lata 2004 - 2011" wraz z Planem Gospodraki Odpadami.

8) Nabycia nieruchomości położonej we wsi Bargłów Kościelny.

9) Powołania komisji rady ds. opracowania gminnego planu pomocy społecznej.

10) Upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy do dokonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec Wójta.

11) Zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy.

12) Zmian w budżecie gminy na 2004 r.

stanowiące załączniki Nr 1-12 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. 1. Upoważnia się :

1. Skarbnika Gminy do przedstawiania w czasie obrad sesji projektów uchwał wymienionych w § 1 pkt 12 wraz z uzasadnieniem potrzeby ich podjęcia,

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt

Andrzej Kwieciński

Metryka strony

Udostępniający: URZĄD GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

Wytwarzający/odpowiadający: Agnieszka Kwiecińska

Wprowadzający: Agnieszka Kwiecińska

Data wprowadzenia: 2005-01-04

Modyfikujący: Agnieszka Kwiecińska

Data modyfikacji: 2005-01-04

Opublikował: Agnieszka Kwiecińska

Data publikacji: 2005-01-04