Zarządzenie nr 46/2004 z dnia 2004-12-20

Numer 46/2004
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok
Data wydania 2004-12-20

ZARZĄDZENIE NR 46/2004

WÓJTA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

z dnia 20 grudnia 2004 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok

Na podstawie art. 128 ust. 1 pkt 1 i 3 oraz ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz.148, Nr 45, poz. 391; Nr 65, poz. 594; Nr 96, poz. 874; Nr 166, poz. 1611; Nr 189, poz. 1851, z 2004r. Nr 19, poz. 177; Nr 93, poz. 890; Nr 121, poz. 1264; Nr 123, poz. 1291; Nr 210, poz. 2135) oraz § 11 ust. 1 Uchwały Nr VIII/100/04 Rady Gminy Bargłów Kościelny z dnia 26 lutego 2004 roku w sprawie budżetu gminy na 2004 rok Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych:

Dz. 758 rozdział 75801 § 2920

w kwocie

2.400 zł

RAZEM:

-

2.400 zł

Zmniejszyć plan dochodów budżetowych:

Dz. 852 rozdział 85214 § 2010

w kwocie

4.500 zł

Dz. 852 rozdział 85214 § 2030

w kwocie

15.000 zł

RAZEM:

-

19.500 zł

§ 2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych:

Dz. 801 rozdział 80101 § 4210

w kwocie

2.400 zł

Dz. 801 rozdział 80101 § 6060

w kwocie

5.900 zł

Dz. 852 rozdział 85212 § 3110

w kwocie

486 zł

Dz. 852 rozdział 85212 § 4210

w kwocie

150 zł

RAZEM:

-

8.936 zł

Zmniejszyć plan wydatków budżetowych:

Dz. 801 rozdział 80101 § 4040

w kwocie

818 zł

Dz. 801 rozdział 80101 § 4110

w kwocie

2.628 zł

Dz. 801 rozdział 80101 § 4120

w kwocie

1.100 zł

Dz. 801 rozdział 80110 § 4110

w kwocie

1.354 zł

Dz. 852 rozdział 85212 § 4110

w kwocie

6 zł

Dz. 852 rozdział 85212 § 4120

w kwocie

3 zł

Dz. 852 rozdział 85212 § 4300

w kwocie

472 zł

Dz. 852 rozdział 85212 § 4410

w kwocie

155 zł

Dz. 852 rozdział 85214 § 3110

w kwocie

19.500 zł

RAZEM:

-

26.036 zł

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów budżetowych wynosi: 9.153.375 zł.

2. Plan wydatków budżetowych wynosi: 9.559.375 zł.

3. Źródło pokrycia deficytu budżetu gminy w kwocie 406.000 zł stanowią przychody pochodzące:

- z wolnych środków, w kwocie 276.000 zł,

- z planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 130.000 zł

§ 4. Objaśnienia dokonanych zmian zawarte są w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

 

Andrzej Kwieciński


 

ZałącznikNr 1

do Zarządzenia Nr 46/2004

Wójta Gminy Bargłów Kościelny

 z dnia 20 grudnia 2004 roku

 

Objaśnienia zmian z budżecie gminy na 2004 rok

Na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST5-4820-37g/2004 z dnia 29 listopada 2004 roku zwiększono część oświatową subwencji ogólnej dla Gminy na rok 2004 o kwotę 2.400 zł, ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dla jst. Zwiększenie związane jest z dofinansowaniem kosztów adaptacji pomieszczeń szkolnych przeznaczonych na gabinety profilaktyczne. O powyższą kwotę zwiększono wydatki budżetowe w dziale 800 - "Oświata i wychowanie", rozdział 80101 § 4210.

Na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego Nr FB.II.3011-333/04 z dnia 10 listopada 2004 roku zmniejszono dochody budżetowe w dziale 852 - "Pomoc społeczna", rozdział 85214 § 2010 o kwotę 4.500 zł.

Na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego Nr FB.II.3011-395/04 z dnia 30 listopada 2004 roku zmniejszono dochody budżetowe w dziale 852 - "Pomoc społeczna", rozdział 85214 § 2030 o kwotę 15.000 zł w związku z nadwyżką środków przeznaczonych na wypłatę zasiłków okresowych.

Dokonano przeniesienia wydatków budżetowych w ramach działu 800 - "Oświata i wychowanie" z rozdziału 80101 i 80110 w łącznej kwocie 5.900 zł na rozdział 80101 § 6060 z przeznaczeniem na zakup bram do ogrodzenia SP Tajno Stare.

Dokonano przeniesienia wydatków budżetowych w ramach działu 852 - "Pomoc społeczna", rozdziału 85212 z § 4110, § 4120, § 4300, § 4410 w łącznej kwocie 636 zł na § 3110 (486 zł) i § 4210 (150 zł) z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne i zakup artykułów biurowych.

Wójt Gminy

 

Andrzej Kwieciński

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Bargłów Kościelny

Wytwarzający/odpowiadający: Agnieszka Kwiecińska

Wprowadzający: Agnieszka Kwiecińska

Data wprowadzenia: 2005-01-04

Modyfikujący: Agnieszka Kwiecińska

Data modyfikacji: 2005-01-04

Opublikował: Agnieszka Kwiecińska

Data publikacji: 2005-01-04