Zarządzenie nr 4 z dnia 2005-01-13

Numer 4
w sprawie nabycia nieruchomości położonej we wsi Bargłów Kościelny
Data wydania 2005-01-13

ZARZĄDZENIE NR 4

 

WÓJTA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

 

z dnia 13 stycznia 2005r.

 

w sprawie: nabycia nieruchomości położonej we wsi Bargłów Kościelny

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym / Dz. U. Z 2001r., Nr 142, poz. 1591, oraz z 2002r., Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz.. 1806, z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116 poz. 1203 oraz wykonując uchwałę Nr XII/131/04 Rady Gminy Bargłów Kościelny z dnia 28 grudnia 2004r. zarządzam co następuje:

§ 1. W celu przeprowadzenia rokowań dla ustalenia ceny 1 m˛ gruntu przy nabyciu nieruchomości położonej w Bargłówie Kościelnym dz. nr 171/7o pow. 802 m˛ i dz. 171/8 o pow. 3249 m˛ od Pani Doroty Wronko zam. Bargłów Kościelny ul. Augustowska 10 z przeznaczeniem na powiększenie boiska szkolnego przy Zespole Szkół w Bargłowie Kościelnym powołuje Komisję w składzie:

1) Jan Romanowski - przewodniczący komisji

2) Andrzej Gołębicki - członek komisji

3) Jan Milanowski - członek komisji

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się inspektorowi ds. rolnictwa i ochrony środowiska - Stefanowi Grajewskiemu

§ 3. Zarządzeni wchodzi w życie z dniem podjęcia

Wójt Gminy

 

Andrzej Kwieciński

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: URZĄD GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

Wytwarzający/odpowiadający: Agnieszka Kwiecińska

Wprowadzający: Agnieszka Kwiecińska

Data wprowadzenia: 2005-02-07

Modyfikujący: Agnieszka Kwiecińska

Data modyfikacji: 2005-02-07

Opublikował: Agnieszka Kwiecińska

Data publikacji: 2005-02-07