Zarządzenie nr 5/05 z dnia 2005-01-31

Numer 5/05
w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy w sprawie zmiany nazwy miejscowości.
Data wydania 2005-01-31

Zarządzenie Nr 5/05

Wójta gminy Bargłów kościelny

z dnia 31 stycznia 2005 roku

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy w sprawie zmiany nazwy miejscowości.

Na podstawie § 2 ust. 2 i 3 uchwały NR XII/134/04 Rady Gminy Bargłów Kościelny z dnia 28 grudnia 2004 roku zarządzam, co następuje:

§ 1. Przeprowadzić konsultacje z mieszkańcami wsi: Dręstwo, Nowa Kamionka, Stara Kamionka, Stare Nowiny, Stare Tajno, Źrobki w sprawie zmiany nazw tych miejscowości.

§ 2. Konsultacje, o których mowa w § 1 przeprowadzone będą oddzielnie dla poszczególnych wsi.

§ 3. Konsultacje mają charakter zebrań wiejskich i stosuje się do nich uregulowania zawarte w statutach sołectw, których konsultacje dotyczą.

§ 4. Konsultacje przeprowadzone będą w następujących terminach:

1) dla miejscowości Dręstwo w dniu 07 lutego 2005 r. w godzinach 1000- 1200 , w budynku remizy OSP w Dręstwie,

2) dla miejscowości Stare Nowiny w dniu 07 lutego 2005 r. w godzinach 1230 - 1300, w domu sołtysa wsi Stare Nowiny,

3) dla miejscowości Stare Tajno w dniu 07 lutego 2005 r. w godzinach 1400- 1600 w budynku Szkoły Podstawowej w Starym Tajnie,

4) dla miejscowości Źrobki w dniu 08 lutego 2005 r. w godzinach 1000- 1100 w domu sołtysa wsi Źrobki,

5) dla miejscowości Nowa Kamionka w dniu 08 lutego 2005 r. w godzinach 1200- 1300 w domu sołtysa wsi Nowa Kamionka,

6) dla miejscowości Stara Kamionka w dniu 08 lutego 2005 r. w godzinach 1330- 1430 w domu sołtysa wsi Stara Kamionka.

§ 5. Powołuje się następujące zespoły konsultacyjne:

1) I Zespół Konsultacyjny do przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami wsi Dręstwo, w składzie :

1. Marek Dobkowski

2. Zbigniew Szłapak

2) II Zespół konsultacyjny do przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami wsi Stare Tajno w składzie:

1. Marek Dobkowski

2. Szczepan Sentkowski

3) III Zespół konsultacyjny do przeprowadzenia konsultacji z mieszkancami wsi Stare Nowiny, w składzie:

1. Marek Dobkowski

2. Zygmunt Czyżewski

4) IV Zespół konsultacyjny do przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami wsi Nowa Kamionka, w składzie:

1. Stefan Grajewski

2. Franciszek Danowski

5) V Zespół konsultacyjny do przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami wsi Stara Kamionka, w składzie:

1. Stefan Grajewski

2. Witold Poracki

6) VI Zespól konsultacyjny do przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami wsi Źrobki, w składzie:

1. Stefan Grajewski

2. Mieczysław Pieńczykowski

§ 6. Konsultacje polegać będą na zasięgnięciu opinii wśród zainteresowanych mieszkańców poprzez przeprowadzenie głosowania w formie udzielenia odpowiedzi na pytania:

1) dla mieszkańców wsi Dręstwo: "Czy jesteś za zmianą nazwy wsi Dręstwo na Dreństwo",

2) dla mieszkańców wsi Nowa Kamionka: "Czy jesteś za zmianą nazwy wsi Nowa Kamionka na Kamionka Nowa",

3) dla mieszkańców wsi Stara Kamionka: "Czy jesteś za zmianą nazwy wsi Stara Kamionka na Kamionka Stara",

4) dla mieszkańców wsi Stare Nowiny: "Czy jesteś za zmianą nazwy wsi Stare Nowiny na Nowiny Stare",

5) dla mieszkańców wsi Stare Tajno: "Czy jesteś za zmianą nazwy wsi Stare Tajno na Tajno Stare",

6) dla mieszkańców wsi Źrobki: "Czy jesteś za zmianą nazwy wsi Źrobki na Żrobki ".

§ 7. Konsultacje odbędą się na podstawie przygotowanych przez komórkę ewidecji ludności list uprawnionych do udziału w konsultacjach. Na każdym formularzu konsultacyjnym, stanowiącym załacznik od Nr1 - Nr 6 do Zarządzenia, zostanie umieszczone pytanie dotyczące przedmiotu konsultacji.

§ 8. Osoby uprawnione do udziału w konsultacjach wyrażają swoją opinię poprzez postawienie znaku "X" na karcie konsultacyjnej w odpowiedniej kratce przy słowach "za" lub "przeciw" lub "wstrzymuję się".

§ 9. Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są mieszkańcy wsi Dręstwo, Nowa Kamionka, Stara Kamionka, Stare Nowiny, Stare Tajno, Źrobki, którzy do dnia konsultacji ukończyli 18 lat (posiadający czynne prawo wyborcze do rady Gminy, wpisani do stałego rejestru wyborców).

§ 10. Osoby pominięte na listach mogą wziąć udział w konsultacjach, jeżeli udokumentują stałe zameldowanie na danym obszarze.

§ 11. Zespoły konsultacyjne, o których mowa w § 5 powołane do przeprowadzenia konsultacji sporządzą dokument zawierający wyniki konsultacji, który powinien zawierać następujące dane:

1) przedmiot konsultacji,

2) termin konsultacji

3) ogólną liczbę uprawnionych do konsultacji,

4) liczbę mieszkańców biorących udział w konsultacji,

5) liczbę osób opowiadających się "za", "przeciw" lub wstrzymujących się" od udzielenia

odpowiedzi.

§ 12. Zespoły konsultacyjne, niezwłocznie po sporządzeniu dokumentu z przeprowadzonych konsultacji ogłaszają wyniki konsultacji poprzez podanie do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 14. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

Andrzej Kwieciński

 

ZałącznikNr 1

do Zarządzenia Nr 5/05

Wójta Gminy

Bargłów Kościelny z dnia 31.01.2005 r.

 

Pieczęć Urzędu Gminy

Bargłów Kościelny

FORMULARZ KONSULTACYJNY

dla mieszkańców wsi Dręstwo

Pytanie:
"Czy jesteś za zmianą nazwy miejscowości Dręstwo na Dreństwo".

¨- jestem "za"

¨- jestem "przeciw"

¨- "wstrzymuję się"

Pouczenie:

Proszę wstawić znak "X" w kratce z lewej strony odpowiadającej wybranej jednej odpowiedzi.

Uwaga:

Postawienie znaku "X" w dwóch lub trzech kratkach lub nie postawienie tego znaku w żadnej z kratek spowoduje nieważność głosu.

Wójt

Andrzej Kwieciński

 

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 5/05

Wójta Gminy

Bargłów Kościelny

z dnia 31.01.2005 r.

Pieczęć Urzędu Gminy

Bargłów Kościelny

FORMULARZ KONSULTACYJNY

dla mieszkańców wsi Nowa Kamionka.

Pytanie:
"Czy jesteś za zmianą nazwy miejscowości Nowa Kamionka na Kamionka Nowa".

¨- jestem "za"

¨- jestem "przeciw"

¨- "wstrzymuję się"

Pouczenie:

Proszę wstawić znak "X" w kratce z lewej strony odpowiadającej wybranej jednej odpowiedzi.

Uwaga:

Postawienie znaku "X" w dwóch lub trzech kratkach lub nie postawienie tego znaku w żadnej z kratek spowoduje nieważność głosu.

Wójt

Andrzej Kwieciński

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 5/05

Wójta Gminy

Bargłów Kościelny

z dnia 31.01.2005 r.

Pieczęć Urzędu Gminy

Bargłów Kościelny

FORMULARZ KONSULTACYJNY

dla mieszkańców wsi Stara Kamionka.

Pytanie:
"Czy jesteś za zmianą nazwy miejscowości Stara Kamionka na Kamionka Stara".

¨- jestem "za"

¨- jestem "przeciw"

¨- "wstrzymuję się"

Pouczenie:

Proszę wstawić znak "X" w kratce z lewej strony odpowiadającej wybranej jednej odpowiedzi.

Uwaga:

Postawienie znaku "X" w dwóch lub trzech kratkach lub nie postawienie tego znaku w żadnej z kratek spowoduje nieważność głosu.

Wójt

Andrzej Kwieciński

 

 

 

Załącznik Nr 4

do Zarządzenia Nr 5/05

Wójta Gminy

Bargłów Kościelny

z dnia 31.01.2005 r.

Pieczęć Urzędu Gminy

Bargłów Kościelny

 

 

FORMULARZ KONSULTACYJNY

dla mieszkańców wsi Stare Nowiny.

Pytanie:
"Czy jesteś za zmianą nazwy miejscowości Stare Nowiny na Nowiny Stare".

¨- jestem "za"

¨- jestem "przeciw"

¨- "wstrzymuję się"

Pouczenie:

Proszę wstawić znak "X" w kratce z lewej strony odpowiadającej wybranej jednej odpowiedzi.

Uwaga:

Postawienie znaku "X" w dwóch lub trzech kratkach lub nie postawienie tego znaku w żadnej z kratek spowoduje nieważność głosu.

Wójt

Andrzej Kwieciński

 

Załącznik Nr 5

do Zarządzenia Nr 5/05

Wójta Gminy

Bargłów Kościelny

z dnia 31.01.2005 r.

Pieczęć Urzędu Gminy

Bargłów Kościelny

FORMULARZ KONSULTACYJNY

dla mieszkańców wsi Stare Tajno.

Pytanie:
"Czy jesteś za zmianą nazwy miejscowości Stare Tajno na Tajno Stare".

¨- jestem "za"

¨- jestem "przeciw"

¨- "wstrzymuję się"

Pouczenie:

Proszę wstawić znak "X" w kratce z lewej strony odpowiadającej wybranej jednej odpowiedzi.

Uwaga:

Postawienie znaku "X" w dwóch lub trzech kratkach lub nie postawienie tego znaku w żadnej z kratek spowoduje nieważność głosu.

Wójt

Andrzej Kwieciński

 

 

 

Załącznik Nr 6

do Zarządzenia Nr 5/05

Wójta Gminy

Bargłów Kościelny

z dnia 31.01.2005 r.

Pieczęć Urzędu Gminy

Bargłów Kościelny

FORMULARZ KONSULTACYJNY

dla mieszkańców wsi Źrobki.

Pytanie:
"Czy jesteś za zmianą nazwy miejscowości Źrobki na Żrobki".

¨- jestem "za"

¨- jestem "przeciw"

¨- "wstrzymuję się"

Pouczenie:

Proszę wstawić znak "X" w kratce z lewej strony odpowiadającej wybranej jednej odpowiedzi.

Uwaga:

Postawienie znaku "X" w dwóch lub trzech kratkach lub nie postawienie tego znaku w żadnej z kratek spowoduje nieważność głosu.

Wójt

Andrzej Kwieciński

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Bargłów Kościelny

Wytwarzający/odpowiadający: Agnieszka Kwiecińska

Wprowadzający: Agnieszka Kwiecińska

Data wprowadzenia: 2005-02-07

Modyfikujący: Agnieszka Kwiecińska

Data modyfikacji: 2005-02-07

Opublikował: Agnieszka Kwiecińska

Data publikacji: 2005-02-07