Zarządzenie nr 6/05 z dnia 2005-02-03

Numer 6/05
w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy.
Data wydania 2005-02-03

Z a r z ą d z e n i e Nr 6/05

W Ó j t a G m i n y B a r g ł ó w K o ś c i e l n y

 

z dnia 3 luty 2005 roku

w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, z 2002 roku Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203,) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się treść projektów uchwał, które wniesione będą pod obrady XIII zwyczajnej Sesji Rady Gminy w sprawach:

1) zmiany nazw urzędowych wsi Dręstwo, Stare Nowiny, Stare Tajno, Źrobki, Nowa Kamionka, Stara Kamionka,

2) zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Bargłów Kościelny,

3) zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Bargłów Kościelny gmina Bargłów Kościelny,

4) zbycia nieruchomości położonej we wsi Wólka Karwowska,

5) zbycia nieruchomości położonej we wsi Brzozówka,

6) programu współpracy Gminy Bargłów Kościelny z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego na rok 2005,

7) uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Bargłów Kościelny,

8) przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na rok 2005 r.,

9) zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych Pomiany - Kamionka Nowa,

10) zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych Tajno Stare - Tajno Podjeziorne,

11) wyrażenia opinii dotyczącej zmiany kategorii dróg na terenie Powiatu Augustowskiego

12) budżetu gminy Bargłów Kościelny na 2005 r.,

stanowiące załączniki Nr 1-12 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Upoważnia się :

1. Skarbnika Gminy do przedstawiania w czasie obrad sesji projektu uchwały wymienionej w § 1 pkt 12 wraz z uzasadnieniem potrzeby jej podjęcia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W ó j t

Andrzej Kwieciński

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: URZĄD GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

Wytwarzający/odpowiadający: Agnieszka Kwiecińska

Wprowadzający: Agnieszka Kwiecińska

Data wprowadzenia: 2005-03-01

Modyfikujący: Agnieszka Kwiecińska

Data modyfikacji: 2005-03-01

Opublikował: Agnieszka Kwiecińska

Data publikacji: 2005-03-01