Zarządzenie nr 9/05 z dnia 2005-02-25

Data wydania 2005-02-25
Numer 9/05
w sprawie określenia sposobu wykonywania uchwał rady gminy.

Zarządzenie Nr 9/05
wójta Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 25 lutego 2005 r.
w sprawie określenia sposobu wykonywania uchwał rady gminy.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, z 2002 roku Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 ) zarządza się co następuje:

§ 1. Określić sposób wykonania uchwał Rady Gminy podjętych na XIII sesji Rady Gminy w dniu 18 lutego 2005 r. zgodnie z załącznikami Nr 1-2 do zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się osobom wymienionym w odnośnych kolumnach załączników.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

Andrzej Kwieciński

 


załącznik nr 1

załącznik nr 2 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Bargłów Kościelny

Wytwarzający/odpowiadający: Agnieszka Kwiecińska

Wprowadzający: Agnieszka Kwiecińska

Data wprowadzenia: 2005-03-18

Modyfikujący: Agnieszka Kwiecińska

Data modyfikacji: 2005-03-18

Opublikował: Agnieszka Kwiecińska

Data publikacji: 2005-03-18