Zarządzenie nr 178/2016 z dnia 2016-07-29

Numer 178/2016
w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Bargłów Kościelny za II kwartał 2016 roku
Data wydania 2016-07-29

Zarządzenie nr 178/2016

Wójta Gminy Bargłów Kościelny

z dnia 29 lipca 2016 roku

w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Bargłów Kościelny
za II kwartał 2016 roku

Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, zm.: z 2013 r. poz. 938, poz. 1646; z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877; z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150; z 2016 r. poz. 195) Wójt Gminy Bargłów Kościelny zarządza, co następuje:

§ 1. Przyjąć informację o wykonaniu budżetu Gminy Bargłów Kościelny za II kwartał 2016 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Podać do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronach Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy Bargłów Kościelny.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

Andrzej Kwieciński


Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 178/2016

Wójta Gminy Bargłów Kościelny

z dnia 29 lipca 2016 roku

Kwartalna informacja z wykonania budżetu Gminy Bargłów Kościelny za II kwartał 2016 r.

I. Wykonanie budżetu

Wyszczególnienie

PLAN

(po zmianach)

WYKONANIE

WSKAŹNIK

%

m-ce: I-VI

1

2

3

4=3/2

I. DOCHODY

27 172 976,00

11 496 668,12

42,31

1. Dochody bieżące

21 712 389,00

11 486 085,10

52,90

2. Dochody majątkowe

5 460 587,00

10 583,02

0,19

II. WYDATKI

30 942 076,00

9 397 436,23

30,37

1. Wydatki bieżące

20 455 757,00

9 316 652,41

45,54

2. Wydatki majątkowe

10 486 319,00

80 783,82

0,77

III.DEFICYT/NADWYŻKA (I - II)

-3 769 100,00

2 099 231,89

-

IV. FINANSOWANIE (1-2)

3 769 100,00

2 534 662,36

-

1. Przychody ogółem, z tego:

4 733 900,00

3 017 182,36

-

1.1. kredyty i pożyczki

3 458 500,00

0,00

-

1.2. nadwyżka z lat ubiegłych, w tym:

310 600,00

2 052 382,36

-

na pokrycie deficytu

310 600,00

0,00

-

1.3. prywatyzacja majątku

0,00

0,00

-

1.4. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych

964 800,00

964 800,00

-

2. Rozchody ogółem, z tego:

964 800,00

482 520,00

50,01

2.1. spłaty kredytów i pożyczek, w tym:

964 800,00

482 520,00

50,01

2.1.1. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o fin. publ.

0,00

0,00

-

2.2. wykup obligacji samorządowych

0,00

0,00

-

2.3. inne cele

0,00

0,00

-

II. Udzielone umorzenia niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych: NIE UDZIELONO

Wójt Gminy

Andrzej Kwieciński

Metryka strony

Udostępniający: URZĄD GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

Wytwarzający/odpowiadający: Paweł Bućkowski

Wprowadzający: Paweł Bućkowski

Data modyfikacji: 2016-08-02

Opublikował: Paweł Bućkowski

Data publikacji: 2016-08-02