Zarządzenie nr 184/2016 z dnia 2016-08-18

Numer 184/2016
w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu programu współpracy Gminy
Data wydania 2016-08-18

ZARZĄDZENIE NR 184/2016

WÓJTA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

z dnia 18 sierpnia 2016 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu programu współpracy Gminy

Bargłów Kościelny z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi

działalność pożytku publicznego na rok 2017.

Na podstawie art 5a ust 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 239; zm.: Dz. U. z 2016 r. poz. 395.) oraz uchwały Nr III/16/10 Rady Gminy Bargłów Kościelny z dnia 30 grudnia 2010r.wsprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, zarządzam co następuje:

§ 1. Postanawia się przeprowadzić konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektu programu współpracy Gminy Bargłów Kościelny z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017 stanowiącego załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Termin konsultacji, tj. wpływu do Urzędu Gminy Bargłów Kościelny pism o których mowa w § 3 określa się na: od 18 sierpnia 2016 r. do dnia 09 września 2016 r. włącznie.

§ 3. Konsultacje odbędą się w drodze pisemnej poprzez przedstawienie swoich uwag, wniosków i zastrzeżeń do przedstawionego projektu programu współpracy.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                                                                                 Wójt

                                                                         Andrzej Kwieciński

Metryka strony

Udostępniający: URZĄD GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

Wytwarzający/odpowiadający: ug

Wprowadzający: Tomasz Grajewski

Modyfikujący: Tomasz Grajewski

Data modyfikacji: 2016-08-22

Opublikował: Tomasz Grajewski

Data publikacji: 2016-08-22