Zarządzenie nr 02/2007 z dnia 2007-01-29

Numer 02/2007
w sprawie realizacji obowiązków Gminy wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2005r, nr. 236, poz.2008 ze zm.)
Data wydania 2007-01-29

ZARZĄDZENIE NR .2/ 07

WÓJTA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

z dnia 29 stycznia 2007r.

w sprawie: realizacji obowiązków Gminy wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2005r, nr. 236, poz.2008 ze zm.)

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001, Nr. 142, poz.1591 ze zm.) w związku z art.3 ust.3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2005r, nr. 236, poz.2008 ze zm.), oraz w oparciu o uchwałę Nr XX /l 79/06 Rady Gminy Bargłów Kościelny z dnia 6 kwietnia 2006r w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bargłów Kościelny, zarządzam, co następuje:

§ 1. Przeprowadzić czynności dotyczące weryfikacji i aktualizacji prowadzonych przez Gminę Bargłów Kościelny ewidencji:

1)          zbiorników bezodpływowych w celu kontroli częstotliwości ich opróżniania oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej;

2)    przydomowych oczyszczalni ścieków w celu kontroli częstotliwości i sposobu pozbywania się komunalnych osadów ściekowych oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej;

3)          umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych, stałych i ciekłych, od właścicieli nieruchomości w celu kontroli wykonywania przez właścicieli nieruchomości i przedsiębiorców obowiązków wynikających z ustawy i regulaminu wymienionych we wstępie niniejszego zarządzenia.

§ 2. Realizacja powyższego zadania nastąpi poprzez:

1.   sporządzenie harmonogramu czynności kontrolnych, na posesjach w poszczególnych
miejscowościach, których przedmiotem będzie ustalenie:

częstotliwości opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz odbierania nieczystości stałych,

częstotliwości pozbywania się osadów ściekowych na posesjach zaopatrzonych w przydomowe oczyszczalnie ścieków,

c)   faktu zawarcia umów na odbieranie stałych i ciekłych odpadów komunalnych.

2.             podanie do publicznej wiadomości ogłoszenia o terminie przeprowadzenia czynności kontrolnych w zakresie określonym w § 2 zarządzenia , w sposób praktykowany w danym sołectwie, przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy i w Zakładzie Gospodarki Komunalnej,

3.             przeprowadzenie czynności kontrolnych na poszczególnych posesjach, zgodnie z harmonogramem, przez pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej w osobach: Waldemar Skowroński, Zdzisław Zamojski, Andrzej Zagórski, Marek Bołonkowski, Marek Purwin.

§ 3. Upoważniam pracowników wymienionych w § 2 ust.3 do:

1.              wstępu na uren poszczególnych nieruchomości stanowiących własność osób fizycznych i innych podmiotów w celu przeprowadzenia czynności kontrolnych w zakresie czystości i porządku,

2.              żądania okazywania dokumentów: np. dowodów dostawy, dowodów zapłaty, umów, związanych z wykonywaniem obowiązków obciążających właścicieli (użytkowników) nieruchomości w zakresie utrzymania czystości i porządku,


3.             przyjmowania informacji (wyjaśnień) od właścicieli dot. przedmiotu kontroli,

4.             udostępnienia właścicielom (użytkownikom) nieruchomości stosownych umów w celu ich zawarcia z przedsiębiorstwem wywozowym.

§ 4. 1. Z przeprowadzonych czynności kontrolnych należy sporządzić protokół według treści stanowiącej załącznik do niniejszego zarządzenia, który winien być podpisany przez właściciela (posiadacza) nieruchomości lub inną pełnoletnią osobę reprezentującą właściciela oraz przez sporządzającego protokół.

2. Protokół będzie podstawą podjęcia działań eliminujących stwierdzone nieprawidłowości w utrzymaniu porządku i czystości na terenie Gminy Bargłów Kościelny z tytułu nadzoru, o którym mowa w art.5 ust.6 i 7 ustawy z dnia 13 września 1996r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w tym wydania decyzji nakazującej wykonanie określonego obowiązku w tym względzie.

§ 5. Na realizację zarządzenia wyznaczam termin do dnia 30 czerwca 2007r.

§ 6. Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Zakładu Gospodarki Komunalnej we współpracy z inspektorem Urzędu Gminy odpowiedzialnym za realizację przedmiotowego zadania.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Metryka strony

Udostępniający: ug

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Grajewski

Wprowadzający: Tomasz Grajewski

Data wprowadzenia: 2007-10-04

Modyfikujący: Tomasz Grajewski

Data modyfikacji: 2007-10-04

Opublikował: Tomasz Grajewski

Data publikacji: 2007-10-04