Zarządzenie nr 04/2007 z dnia 2007-02-02

Numer 04/2007
w sprawie planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli w Gminie
Data wydania 2007-02-02
ZARZĄDZENIE NR 4/2007

WÓJTA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

z dnia 02 lutego 2007 r.

w sprawie planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli w Gminie

Bargłów Kościelny

na rok 2007

Zgodnie z § 2 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków (Dz.U. Nr 46 poz. 430),

§ 1. 1. Ze środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli dofinansowuje się w części lub całości między innymi:

2.      opłaty za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli

3.      opłaty za kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria oraz inne formy doskonalenia zawodowego dla nauczycieli skierowanych przez dyrektora szkoły

4.      kursy z zakresu zarządzania oświatą kadry kierowniczej

5.      kursy komputerowe dla nauczycieli informatyki

6.      doskonalenie kadry kierowniczej nauczycieli z zakresu reformy edukacji oraz wdrażania nowych kierunków kształcenia

7.      inne formy ustalone przez rady pedagogiczne szkół

8.      organizację doradztwa metodycznego

§ 2. Ze środków przeznaczonych na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli przekazanych do szkół wyodrębnia się 10% rezerwy do dyspozycji organu prowadzącego przeznaczonej na szkolenie dyrektorów szkół.

§ 3. Wysokość dopłat do czesnego i kursu kwalifikacyjnego dla nauczycieli kształcących się na kierunkach uznanych przez dyrektorów za priorytetowe stanowić będą w roku 2007 do 40 % ponoszonych kosztów przez nauczyciela, nie więcej jednak niż 300,00 zł na semestr.

§ 4. Ustala się, że nauczyciel ubiegający się o dofinansowanie do czesnego na kształcenie wraz z wnioskiem o dofinansowanie, składa do dyrektora szkoły zaświadczenie z uczelni o stopniu zaawansowania nauki, specjalności kształcenia, wysokości czesnego za jeden semestr oraz dowodu dokonania wpłaty.


§ 5. Dyrektor szkoły wniosek o własne doskonalenie zawodowe   przedkłada Wójtowi celem uzyskania akceptacji.

§ 6. Środki na doskonalenie zawodowe nauczycieli na rok 2007 wynoszą 20 293,00 zł.

§ 7. Zgodnie z §2 do dyspozycji organu prowadzącego pozostaje kwota w wysokości 2 029,30 zł.

§ 8. Środki   na doskonalenie zawodowe nauczycieli na rok 2007   w rozbiciu na poszczególne szkoły przedstawiają się następująco:

 
Nazwa szkoły

Środki      do      dyspozycji dyrektora szkoły (zł)

Gimnazjum
5 312,70

SP Bargłów Kość.

5 127,30
SP Kroszewo
2 445,30
SP Łabętnik
2 380,50

SP Tajno Stare

2 997,90

§ 9. Niewykorzystane środki na doskonalenie zawodowe nauczycieli należy zwrócić do budżetu organu prowadzącego.

§ 10. Wzór wniosku w załączniku.


WNIOSEK O DOFINANSOWANIE

Dane osobowe

1.             Imię i nazwisko...............

2.             Dokładny adres zamieszkania

 


4.             Aktualne kwalifikacje..........................................

5.             Nauczany przedmiot (przedmioty).....................

6.             Staż pracy nauczyciela.........................................


Informacje o podjętych studiach

1. Nazwa uczelni, w której nauczyciel podejmuje (kontynuuje studia)

2. Rodzaj i kierunek podejmowanych (kontynuowanych) studiów

3.             Czas trwania studiów, liczba semestrów..................................................

4.             Podać rok studiów, semestr, który dotyczy dofinansowania

5.             Wysokość czesnego za jeden semestr potwierdzony dowodem wpłaty

 

Uzasadnienie wniosku

 
 

(miejscowość, data)                                                                  (podpis nauczyciela)


Metryka strony

Udostępniający: ug

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Grajewski

Wprowadzający: Tomasz Grajewski

Data wprowadzenia: 2007-10-04

Modyfikujący: Tomasz Grajewski

Data modyfikacji: 2007-10-04

Opublikował: Tomasz Grajewski

Data publikacji: 2007-10-04