Zarządzenie nr 05/2007 z dnia 2007-02-09

Numer 05/2007
w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy.
Data wydania 2007-02-09

Z a r z ą d z e n i e   Nr 5/07

W ó j t a  G m i n y  B a r g ł ó w  K o ś c i e l n y

z dnia 09 lutego 2007 roku

w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym( Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591; Dz. U. z 2002r., Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; Dz. U. z 2003r., Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; Dz. U. z 2004r.  Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; Dz. U z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; Dz. U. z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337) uchwala się, co następuje:

 

§ 1. 1. Ustala się treść projektów uchwał, które wniesione będą  pod obrady II zwyczajnej Sesji Rady Gminy  w sprawach:

1) zbycia nieruchomości we wsi Wólka Karwowska,

2) zmiany Gminnego Programu Pomocy Społecznej i Polityki Prorodzinnej na lata 2006r. - 2008 rok, 

3) aktualizacji Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Bargłów Kościelny,

4) przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Bargłów Kościelny na lata 2007-2013,

      5) poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia 

          inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso,

      6) ustalenia najniższego wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w jednostkach

          organizacyjnych Gminy,

      7) przystąpienia do Projektu edukacyjnego „Kluby Przedszkolaka na wsi”,

      8) zmian w budżecie gminy na 2007r.

      9) wygaśnięcia mandatu radnego.

stanowiące załączniki Nr 1- 9 do niniejszego zarządzenia. 

§ 2. Upoważnia się :

1.      Skarbnika Gminy do przedstawiania w czasie obrad sesji projektu uchwały wymienionej w § 1 ust. 1 pkt 5, 6 - 8 wraz z uzasadnieniem potrzeby  jej podjęcia.                                          

§ 3. Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W ó j t       

Andrzej Kwieciński

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Bargłów Kościelny

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Grajewski

Wprowadzający: Tomasz Grajewski

Data wprowadzenia: 2007-03-20

Modyfikujący: Tomasz Grajewski

Data modyfikacji: 2007-03-20

Opublikował: Tomasz Grajewski

Data publikacji: 2007-03-20