Zarządzenie nr 07/2006 z dnia 2006-02-03

Numer 07/2006
w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Bargłów Kościelny.
Data wydania 2006-02-03

ZARZĄDZENIE NR 7/06 WÓJTA GMINY

BARGŁÓW KOŚCIELNY

z dnia 3 lutego 2006 r.

w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Bargłów Kościelny.

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym(tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441) zarządzam, co następuje:

§ 1. W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Bargłów Kościelny, stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 32/2004 Wójta Gminy Bargłów Kościelny z dnia 25 sierpnia 2004 r. wprowadza się następujące zmiany:

1)W§6:

a)  w ust. 1 pkt 5:

-   skreśla się lit. d i lit. g, a dotyczasową treść lit.e oznacza się jako lit. d, lit.f jako lit. e,

-   dodaje   się   lit.   f  w      brzmieniu:      stanowisko   pracy   ds.   obsługi   sprzętu komputerowego - OI",

b)  skreśla się ust. 2

2) W § 19 w pkt. 14 skreśla się ppkty w brzmieniu: „- ochrony przyrody" , „- ochrony

zabytków", a dodaje się ppkt w brzmieniu: „- obsługi informatycznej urzędu".

3)  W § 23 w pkt. 5 skreśla się wyrazy „............. oraz jednostki organizacyjne Gminy Bargłów

Kościelny...."

4) W § 25 dodaje się pkt. 6-10 w brzmieniu:

„ pkt. 6) prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych Gminy.

pkt.   7)  prowadzenie   spraw  związanych  z  najmem  gminnych  lokali  użytkowych  i mieszkalnych,

pkt. 8) prowadzenie rejestru lokali i budynków gminnych wraz z książkami obiektów i rejestru umów najmu,

pkt. 9) bieżąca aktualizacja mieszkaniowego zasobu Gminy Bargłów Kościelny,

pkt. 10) dokonywanie drobnych zakupów na rzecz Urzędu Gminy z uwzględnieniem zasad ustawy prawo zamówień publicznych, w tym materiałów biurowych".

5)  W § 27:

a)       skreśla się pkt. 4, 7, 8, 9, a dotychczasową treść pkt. 5 oznacza się jako pkt. 4, pkt. 6 jako pkt. 5, pkt. 10 jako pkt 6,

b)  dodaje się pkt. 7-11 w brzmieniu:


„7) przyjmowanie zgłoszeń meldunkowych na pobyt stały,  czasowy, prowadzenie ewidencji w tym zakresie,

8)      zakładanie i prowadzenie kart osobowych mieszkańców i ich aktualizacja oraz spraw związanych z systemem PESEL,

9)  udzielanie informacji adresowych,

 

10)      wydawanie poświadczeń zamieszkania,

11)      prowadzenie dokumentacji i wydawanie dokumentów stwierdzających tożsamość".

6)  W § 28:

a)        skreśla się pkt. 2, 3 i 9, a dotychczasowa treść pkt. 4 oznacza się jako pkt. 2, pkt. 5 jako pkt. 3, pkt. 6 jako pkt. 4, pkt. 7 jako pkt. 5, pkt. 8 jako pkt. 6, pkt. 10 jako pkt. 7,

b)   dodaje się pkt. 8 w brzmieniu:

„8) przyjmowanie i weryfikacja dokumentów oraz orzekanie w sprawach wypłaty stypendium szkolnego".

7)   § 29 otrzymuje brzmienie:

„Do  zadań  stanowiska  pracy  ds.   obsługi   sprzętu  komputerowego   -   Ol,  podległego Sekretarzowi Gminy należy:

1)      prowadzenie i obsługa Biuletynu Informacji Publicznej,

2)  prowadzenie strony „www" Gminy,

3)      obsługa adresu e-mailowego Gminy,

4)  udzielanie informacji z zakresu ustawy o dostępie do informacji publicznej,

5)      prowadzenie Dziennika Urzędowego Gminy w formie elektronicznej,

6)      obsługa sieci LAN w Urzędzie Gminy,

7)      nadzór nad eksploatacją sprzętu komputerowego w Urzędzie Gminy,

8)      nadzór nad systemem zabezpieczeń i ochroną zabytków,

9)      prowadzenie spraw związanych z ochroną zabytków,

 

10)       prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych, jako zadanie wynikające z porozumienia z Wojewodą Podlaskim,

11)       prowadzenie spraw wynikających z kodeksu karnego wykonawczego w zakresie dotyczącym organizacji prac społecznie użytecznych,

12)       nadzór nad archiwizacją dokumentów w formie elektronicznej".

13)        8) W § 31 dodaje się pkt. 10-13 w brzmieniu:

„10) prowadzenie spraw z zakresu ochrony przyrody,

11)      prowadzenie spraw z zakresu utrzymanie czystości i porządku w gminie,

12)      prowadzenie całokształtu spraw z zakresu łowiectwa i leśnictwa,

13)      realizacja zadań wynikających z przepisów ustawy prawo wodne".


9)  Skreśla się § 32.

10)  W § 35 dodaje się pkt. 8 w brzmieniu:

„8) prowadzenie spraw związanych z umarzaniem i odraczaniem podatków".

§ 2. Zmienia się załącznik Nr 1 do Regulaminu, zgodnie z załącznikiem do niniejszego Zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

Andrzej Kwieciński

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Bargłów Kościelny

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Grajewski

Wprowadzający: Tomasz Grajewski

Data wprowadzenia: 2006-03-28

Modyfikujący: Tomasz Grajewski

Data modyfikacji: 2006-03-28

Opublikował: Tomasz Grajewski

Data publikacji: 2006-03-28