Zarządzenie nr 08/2008 z dnia 2008-09-09

Numer 08/2008
w sprawie w sprawie przeprowadzenia naboru na stanowisko Księgowa ds. księgowości budżetowej.
Data wydania 2008-09-09

zarządzenie nr 08/08

wójta gminy bargłów kościelny

z dnia 09 września  2008 r.

 

                                         w sprawie przeprowadzenia naboru na stanowisko Księgowa ds. księgowości budżetowej.

 

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 328 Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) w związku z art. 3a ust. 2 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych ( tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593; z 2002 r.  Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806; z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 23, poz. 192, Nr 122, poz. 1020; z 2006r. Nr 79, poz. 549, Nr 169, poz. 1201, Nr 170, poz. 1218)  zarządzam, co następuje:

§ 1. Zarządzam przeprowadzenie naboru na stanowisko księgowej ds. księgowości budżetowej.

§ 2. Ogłoszenie o naborze według treści stanowiącej załącznik do zarządzenia należy umieścić w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Bargłów Kościelny.

§ 3. Powołuję Komisję Rekrutacyjną w składzie:

                      Dorota Korzun – Przewodniczący Komisji

                      Radosław Wawiórko – członek Komisji

                      Elżbieta Cichy – członek Komisji  

§ 4. Komisja Rekrutacyjna działa w oparciu o Regulamin naboru na stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Bargłów Kościelny oraz na stanowiska kierowników gminnych jednostek organizacyjnych przyjęty Zarządzeniem Nr 93/08 Wójta Gminy Bargłów Kościelny z dnia 30 czerwca 2008 r.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem  podpisania.

 

Wójt

Andrzej Kwieciński

Metryka strony

Udostępniający: ug

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Grajewski

Wprowadzający: Tomasz Grajewski

Data wprowadzenia: 2008-09-22

Modyfikujący: Tomasz Grajewski

Data modyfikacji: 2008-09-22

Opublikował: Tomasz Grajewski

Data publikacji: 2008-09-22