Zarządzenie nr 103/2015 z dnia 2015-08-24

Numer 103/2015
w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców, opiekunów łub opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania do szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w przypadku zapewnienia dowozu i opieki przez rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych
Data wydania 2015-08-24

Zarządzenie Nr 103/2015

Wójta Gminy Bargłów Kościelny

z dnia 24 sierpnia 2015 roku

w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców, opiekunów łub opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania do szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w przypadku zapewnienia dowozu i opieki przez rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 17 ust. 3a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), zarządza się co następuje:

§1

1.     Ustalam zasady zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców,

opiekunów lub opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania do szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w przypadku zapewnienia dowozu i opieki przez rodziców, opiekunów prawnych lub osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem, zwanych dalej rodzicami.

2.    Zadanie, o którym mowa w ust. 1, polegające na zapewnieniu transportu i opieki nad

dziećmi i uczniami niepełnosprawnymi objętymi obowiązkiem szkolnym i obowiązkiem nauki (w tym uczęszczającymi na zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze) na trasie dom-szkoła lub ośrodek - dom, mogą wykonywać ich rodzice.

§2 Powierzenie wykonania zadania, o którym mowa w §1, następuje na okres danego roku

szkolnego.

§3 Odległość pomiędzy miejscem zamieszkania ucznia a szkołą jest rozumiana jako długość

najkrótszej trasy łączącej te dwa miejsca.


§4 Zwrot kosztów przejazdu przysługuje uczniom i ich rodzicom, opiekunom lub opiekunom prawnym:

 1. do najbliższej szkoły podstawowej lub gimnazjum, jeżeli uczniowie niepełnosprawni wymagają stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy,
 2. do najbliższej szkoły ponadgimnazjalnej w przypadku uczniów z niepełnosprawnością ruchową, upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia,
 3. do ośrodka umożliwiającego dzieciom i młodzieży realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w przypadku dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym ze sprzężonymi niepełnosprawnościami nie dłużej niż do ukończenia 25 roku życia.

§5  '

1.   Wzór wniosku o zwrot kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego wraz
z wymaganymi załącznikami, stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 1. Wniosek należy złożyć w Urzędzie Gminy Bargłów Kościelny, ul. Augustowska 47 do dnia 31 sierpnia każdego roku.
 2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wniosek może być złożony po upływie terminu określonego w ust. 2.

§6

 1. Pozytywne rozpatrzenie wniosku, o którym mowa w §5 ust. 1, jest podstawą zawarcia Umowy określającej zasady zwrotu kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego jego rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych do szkoły lub ośrodka. Umowa zawierana jest pomiędzy Gminą Bargłów Kościelny a rodzicami ucznia niepełnosprawnego.
 2. Wzór umowy określającej zasady zwrotu kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego jego rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych do szkoły lub ośrodka środkami komunikacji publicznej stanowi Załącznik Nr 2.

3. Wzór umowy określającej zasady zwrotu kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego jego rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych do szkoły lub ośrodka prywatnym samochodem osobowym stanowi Załącznik Nr 3.


§7 Podstawą obliczenia kwoty zwrotu kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych jest:

 1. w przypadku przejazdu ucznia i opiekuna środkami komunikacji publicznej: koszt zakupionych biletów w miesiącu rozliczeniowym po uwzględnieniu ulgi wynikającej z ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach ulgowych przejazdów środkami transportu zbiorowego (Dz. U. z 2012 r. poz. 1138 z późn. zm.)
 2. w przypadku dowożenia ucznia prywatnym samochodem osobowym iloczyn:

 

 1. podwójnej odległości z miejsca zamieszkania ucznia do szkoły lub ośrodka,
 2. stawki za kilometr przebiegu określonej w myśl rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów nie będących własnością pracodawcy (Dz. U. z 2002 Nr 27, poz. 271 z późn. zm.) obowiązującej w dniu podpisania umowy wynoszącej:

-  dla samochodów osobowych o poj. skokowej silnika do 900 cm3 - 0,5214 zł -   dla samochodów osobowych o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3 -0,8358 zł

c)    liczby dni obecności ucznia w szkole w miesiącu rozliczeniowym.

§8 Liczba dni obecności dziecka w szkole lub ośrodku w przypadku dowożenia dziecka

prywatnym samochodem osobowym musi być poświadczona podpisem dyrektora szkoły lub

uprawnionej przez niego osoby.

§9 Za dni nieobecności ucznia w szkole lub ośrodku zwrot kosztów nie przysługuje.

§10 Rodzic, który podpisał umowę, o której mowa w § 6, aby otrzymać zwrot kosztów przejazdu składa w Urzędzie Gminy Bargłów Kościelny, Rachunek o zwrot kosztów przejazdu ucznia i jego  rodzica,  opiekuna  lub  opiekuna  prawnego,  którego  wzór  stanowi  załącznik  do przedmiotowej umowy.

§11 Rachunek, o którym mowa w § 10 należy złożyć w Urzędzie Gminy Bargłów Kościelny, ul.


Augustowska 47 nie później niż do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym realizowano dowóz ucznia. Wypłata środków finansowych z tytułu zwrotu kosztów przejazdu następuje do 14 dni od dnia złożenia rachunku.

§12 Wykonanie zarządzenia powierza się Referatowi Księgowości Budżetowej Oświaty.

§13 Traci moc Zarządzenie Nr 9/2011 Wójta Gminy Bargłów Kościelny z dnia 31 sierpnia 2011 roku w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców, opiekunów łub opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania do szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w przypadku zapewnienia dowozu i opieki przez rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych.

§14 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Metryka strony

Udostępniający: ug

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Grajewski

Wprowadzający: Tomasz Grajewski

Data wprowadzenia: 2016-03-09

Modyfikujący: Tomasz Grajewski

Data modyfikacji: 2016-03-09

Opublikował: Tomasz Grajewski

Data publikacji: 2016-03-09