Zarządzenie nr 104/2008 z dnia 2008-08-11

Numer 104/2008
w sprawie w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Bargłów Kościelny.
Data wydania 2008-08-11

ZARZĄDZENIE NR 104/08
WÓJTA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY
z dnia 11 sierpnia 2008r.

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Bargłów Kościelny.

 

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591; Dz. U. z 2002r., Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; Dz. U. z 2003r., Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; Dz. U. z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; Dz. U z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; Dz. U. z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 328, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) oraz art. 253 Kpa zarządza się, co następuje:

§ 1. W § 20 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Bargłów Kościelny stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 5/2008r. Wójta Gminy Bargłów Kościelny z dnia 4 czerwca 2008r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Gminy Bargłów Kościelny wprowadza się następujące zmiany:

1) Dodaje się punkty 17), 18) i 19) treści następującej :
17) Prowadzenie całokształtu spraw związanych z funkcjonowaniem Oświaty na terenie Gminy:
- przygotowywanie i obsługa konkursów na dyrektorów szkół,
--nadzór nad spełnianiem obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki przez uczniów,
-analiza arkuszy organizacyjnych szkół i przedkładanie Wójtowi Gminy celem zatwierdzenia,
-prowadzenie całokształtu spraw związanych z uzyskiwaniem przez nauczycieli stopni awansu zawodowego,
-bilansowanie potrzeb kadrowych w oświacie,
-prowadzenie spraw związanych z dofinansowaniem pracodawcy zatrudniającego młodocianych pracowników celem nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy,
18) Prowadzenie spraw z zakresu ochrony zdrowia mieszkańców Gminy,
19) Prowadzenie spraw z zakresu działalności kulturalnej, w tym biblioteki gminnej oraz z zakresu kultury fizycznej

§ 2. Skreśla się zapis § 29 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy

§ 3. Zarządzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.

Wójt
Andrzej Kwieciński

 

Metryka strony

Udostępniający: ug

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Grajewski

Wprowadzający: Tomasz Grajewski

Data wprowadzenia: 2008-10-13

Modyfikujący: Tomasz Grajewski

Data modyfikacji: 2008-10-13

Opublikował: Tomasz Grajewski

Data publikacji: 2008-10-13