Zarządzenie nr 107/2008 z dnia 2008-08-11

Numer 107/2008
w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy.
Data wydania 2008-08-11

Z a r z ą d z e n i e   Nr 107/08

 

W ó j t a  G m i n y  B a r g ł ó w  K o ś c i e l n y

 

z dnia11 sierpnia 2008 roku

 

   w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, z 2002 roku Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz. 1218) zarządza się, co następuje:                                                           

§ .1                      Ustala się treść projektów uchwał, które wniesione będą  pod obrady XII zwyczajnej Sesji Rady Gminy  w sprawach:

)1     zbycia nieruchomości położonej we wsi Kamionka Stara.

)2     zmiany uchwały Nr IX/74/08 Rady Gminy Bargłów Kościelny w sprawie zaciągnięcia w 2008 roku długoterminowej pożyczki.

)3     określenia środków z budżetu Gminy Bargłów Kościelny planowanych na realizację programów operacyjnych.

)4     zmiany  budżetu Gminy Bargłów Kościelny na 2008 rok.

stanowiące załączniki Nr 1- 4 do niniejszego zarządzenia. 

                                          

§ .2                      Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                                              W ó j t  Gminy      

 

Andrzej Kwieciński

 

Metryka strony

Udostępniający: ug

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Grajewski

Wprowadzający: Tomasz Grajewski

Data wprowadzenia: 2008-08-19

Modyfikujący: Tomasz Grajewski

Data modyfikacji: 2008-08-19

Opublikował: Tomasz Grajewski

Data publikacji: 2008-08-19