Zarządzenie nr 108/2008 z dnia 2008-08-18

Numer 108/2008
w sprawie określenia sposobu wykonywania uchwał Rady Gminy.
Data wydania 2008-08-18
 

         Zarządzenie nr 108/08     

 

Wójta  Gminy  Bargłów  Kościelny

 

z dnia 18 sierpnia 2008 r.

 

 

 

 

 

 

 

w sprawie określenia sposobu wykonywania uchwał Rady Gminy.

 

 

 

             Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, z 2002 roku Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 175, poz. 1457, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327,Nr 138, poz.974, Nr 173, poz. 1218 )  zarządza się co następuje:

 

§ .1 Określić sposób wykonania uchwał Rady Gminy podjętych na XII Sesji Rady Gminy w dniu 14 sierpnia 2008 r. zgodnie z załącznikami Nr 1-2 do  zarządzenia.

 

                                             

§ .2  Wykonanie zarządzenia powierza się osobom wymienionym w odnośnych kolumnach załączników.

                                                         

§ .3   Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

  

      Wójt Gminy 

 

       Andrzej Kwieciński

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2008-08-18 10:25:16                                                                                                                                                                                                                                              Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 107/08

 

Wójta Gminy Bargłów Kościelny

 

z dnia 18 sierpnia 2008 r.

        W celu realizacji uchwał XII sesji Rady Gminy Bargłów Kościelny podjętych w dniu  18 sierpnia 2008 r. w oparciu o § 5 zasad postępowania przy opracowywaniu projektów uchwał Rady Gminy oraz sposobu ich realizacji stanowiących zał. nr 5 do Regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy  Bargłów Kościelny ustalam:

 

I. Organizacyjnego zabezpieczenia realizacji i opracowywania harmonogramu realizacyjnego wymagają:

Lp.

Nr uchwały

w sprawie

Nadzór sprawuje

Pracownik realizujący uchwałę

Termin opracowania harmonogramu realizacji

Termin wykonania zadań wynikających z uchwały

Podpis pracownika

1.

XII/79/08

Zbycia nieruchomości położonej we wsi Kamionka Stara

Wójt Gminy

Grajewski Stefan - inspektor

18.08.2008r.

30.10.2008r.

 

 

    

   Wójt Gminy

 

       Andrzej Kwieciński

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                              Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 107/08

 

Wójta Gminy Bargłów Kościelny

 

z dnia 18 sierpnia 2008 r.

 

Organizacyjnego zabezpieczenia i opracowania harmonogramu realizacyjnego nie wymagają:

 

Lp.

Nr uchwały

w sprawie

Pracownik realizujący uchwałę 

Data otrzymania uchwały

Podpis pracownika

1.

XII/80/08

Zmiany uchwały Nr IX/74/08 Rady Gminy Bargłów Kościelny w sprawie zaciągnięcia w 2008 roku długoterminowej pożyczki.

Romanowska Edyta

18.08.2008r.

 

2.

XII/81/08

Określenia środków z budżetu Gminy Bargłów Kościelny planowanych na realizację programów operacyjnych.

Romanowska Edyta

18.08.2008r.

 

3.

XII/82/08

Zmiany budżetu Gminy Bargłów Kościelny na 2008 rok.

Romanowska Edyta

18.08.2008r.

 

                                                          

 Wójt  Gminy

 

 Andrzej Kwieciński   

 

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: ug

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Grajewski

Wprowadzający: Tomasz Grajewski

Data wprowadzenia: 2008-08-19

Modyfikujący: Tomasz Grajewski

Data modyfikacji: 2008-08-19

Opublikował: Tomasz Grajewski

Data publikacji: 2008-08-19