Zarządzenie nr 109/2008 z dnia 2008-08-18

Numer 109/2008
w sprawie przyjęcia harmonogramu zabezpieczającego realizację uchwały XII Sesji Rady Gminy.
Data wydania 2008-08-18

 

Zarządzenie Nr 109/08

 

Wójta Gminy Bargłów  KoŚcielny

 

z dnia 18 sierpnia 2008 r.

 

w sprawie przyjęcia harmonogramu zabezpieczającego realizację uchwały XII Sesji Rady Gminy.

       Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, z 2002 roku Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 175, poz. 1457, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218)  zarządza się co następuje:

 

§ .1 Przyjąć harmonogram zabezpieczenia realizacji uchwały podjętej na XII Sesji Rady Gminy z dnia  18 sierpnia 2008 r. stanowiący załącznik Nr 1  do zarządzenia.

                                             

§ .2  Wykonanie zarządzenia powierza się osobie wymienionej w kolumnie załącznika.

                                                         

§ .3   Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

  

                                                                                    Wójt Gminy 

 

 Andrzej Kwieciński


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2008-08-18 10:36:15                                                                                                                                                                                                                                                                                Załącznik Nr 1 do zarządzenia

 

                                                                               Wójta Gminy Bargłów Kościelny     

 

           nr 108/08 z dnia 18 sierpnia 2008 r.

 

 

HARMONOGRAM

 

realizacji wykonania uchwały Rady Gminy Bargłów Kościelny Nr XII/79/07

 

z dnia 18 sierpnia 2008 roku

 

w sprawie zbycia nieruchomości położonej we wsi Kamionka Stara.

Lp.

Zadania wynikające z uchwały

Sposób realizacji zadania

termin wykonania zadań wynikających z uchwały

odpowiedzialny za realizację

- koordynator

Współdziałający w realizacji

Nadzorujący realizację

Termin złożenia sprawozdania z realizacji uchwały

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Sprzedaż nieruchomości położonej we wsi Kamionka Stara o pow. 0,03 ha.

1.              Sporządzenie wyceny nieruchomości przez rzeczoznawcę majątkowego.

 

2.              Sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

 

 

3.              Zawarcie aktu notarialnego sprzedaży nieruchomości.

30.09.2008r.

 

 

 

 

15.10.2008r.

 

 

 

 

30.10.2008r.

Grajewski Stefan – inspektor

-rzeczoznawca majątkowy

 

 

 

-                     Komisja Przetargowa

 

 

 

- notariusz

Wójt Gminy

31.12.2008 r.

  

                                                     Wójt Gminy

                                               Andrzej Kwieciński

 

Opracował: Grajewski Stefan

Bargłów Kościelny 18.08.2008 r.

Metryka strony

Udostępniający: ug

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Grajewski

Wprowadzający: Tomasz Grajewski

Data wprowadzenia: 2008-08-19

Modyfikujący: Tomasz Grajewski

Data modyfikacji: 2008-08-19

Opublikował: Tomasz Grajewski

Data publikacji: 2008-08-19