Zarządzenie nr 10/2015 z dnia 2005-02-25

Data wydania 2005-02-25
Numer 10/2015
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok

ZARZĄDZENIE NR 10/2005 WÓJTA

GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

z dnia 25 lutego 2005 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok

Na podstawie art. 128 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391; Nr 65, poz. 594; Nr 96, poz. 874; Nr 166, poz. 1611; Nr 189, poz. 1851, z 2004r. Nr 19, poz. 177; Nr 93, poz. 890; Nr 121, poz. 1264; Nr 123, poz. 1291; Nr 210, poz. 2135, Nr 273, poz. 2703) oraz § 12 ust. 1 Uchwały Nr XIII/147/05 Rady Gminy Bargłów Kościelny z dnia 18 lutego 2005 roku w sprawie budżetu gminy na 2005 rok Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1. Zwiększyć plan wydatków budżetowych:

Dz. 801 rozdział 80110 § 4040      w kwocie                       500 zł

Dz. 750 rozdział 75023 § 6060      w kwocie                     2.340 zł

RAZEM:                                             -                      2.840 zł
Zmniejszyć plan wydatków budżetowych:

Dz. 801 rozdział 80101 § 4040     w kwocie                       500 zł

Dz. 750 rozdział 75023 § 4210     w kwocie                    2.340 zł

RAZEM:                                       -                   2.840

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1.  Plan dochodów budżetowych wynosi: 10.863.641 zł.

2.            Plan wydatków budżetowych wynosi: 10.310.121 zł.

3.            Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych: 804.920 zł.

4.            Dochody budżetowe  w kwocie  813.520 zł przeznacza  się na spłatę kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych.

5.            Źródło   pokrycia   deficytu   budżetu   gminy   w  wysokości   260.000     stanowią następujące przychody:

wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącycm budżetu gminy, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, w kwocie 120.000 zł, planowana do zaciągnięcia pożyczka długoterminowa w kwocie 140.000 zł.

§ 3. Objaśnienia dokonanych zmian zawarte są w załączniku Nr  1  do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

Andrzej Kwieciński

 

Numer Załącznika Nazwa Załącznika
Załącznik nr 1 OBJAŚNIENIA ZMIAN Z BUDŻECIE GMINY NA 2005 ROK

Metryka strony

Udostępniający: URZĄD GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Grajewski

Wprowadzający: Tomasz Grajewski

Data wprowadzenia: 2006-02-27

Modyfikujący: Tomasz Grajewski

Data modyfikacji: 2006-03-07

Opublikował: Tomasz Grajewski

Data publikacji: 2006-02-27