Zarządzenie nr 10/2007 z dnia 2007-03-19

Numer 10/2007
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok
Data wydania 2007-03-19
ZARZĄDZENIE NR 10/07

WÓJTA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

z dnia 19 marca 2007 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok

Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104, zm: Dz.U. Nr 169, poz. 1420; z 2006 roku Nr 45, poz. 319; Nr 104, poz. 708; Nr 170, poz. 1217; Nr 170, poz. 1218; Nr 187, poz. 1381; Nr 249, poz. 1832) Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych:

Dz. 852 rozdział 85278 § 2010      w kwocie                     1.000 zł

RAZEM:                                                  -                        1.000 zł

§ 2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych:

Dz. 852 rozdział 85278 § 3110      w kwocie                     1.000 zł

RAZEM:                                                  -                        1.000 zl

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

Plan dochodów budżetowych wynosi:   17.588.490 zł.

2.             Plan wydatków budżetowych wynosi:   18.322.760 zł.

3.             Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych: 1.946.940 zł.

§ 4. Objaśnienia dokonanych zmian zawarte są w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 10/07

Wójta Gminy Bargłów Kościelny

z dnia 19 marca 2007 roku

Objaśnienia zmian w budżecie gminy na 2007 rok

Na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego Nr FB.II.MD.3011-70/07 z dn. 13.03.2007r. zwiększono plan dochodów budżetowych o dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w Dz. 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85278 § 2010 o kwotę 1.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych rodzinom rolniczym, których gospodarstwa rolne zostały dotknięte suszą w 2006 roku.

Metryka strony

Udostępniający: ug

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Grajewski

Wprowadzający: Tomasz Grajewski

Data wprowadzenia: 2007-10-04

Modyfikujący: Tomasz Grajewski

Data modyfikacji: 2007-10-04

Opublikował: Tomasz Grajewski

Data publikacji: 2007-10-04